О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

498/29.08.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 08.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№379/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от А.Б.П. чрез процесуалния й представител адв.Ю.О.против определение №762/17.07.2017г., постановено по в.гр.д.№324/17г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по подадената от А.Б.П. насрещна въззивна жалба рег.№9398/05.06.2017г. против решение №323/07.04.2017г. по гр.д.№1425/16г. по описа на ДРС.В жалбата се твърди, че определението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената насрещна въззивна жалба.

Въззиваемите С.И.В. и К.М.В. в депозира -ния отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК чрез процесуалния им предс -тавител адв.Е.В. поддържат становище за неоснователност на жалбата и молят обжалваното определение да бъде потвърдено.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

По гр.д.№1425/16г. по описа на ДРС, IV състав съдът е сезиран с молба с пр.осн. чл.128, ал.1 от СК, подадена от С.И.В. и К.М.В., за определяне на молителите на мерки за лични отношения с техния малолетен внук К. И. В., упражняването на родителските права по отношение на който при развода на родителите е възложено на майката А.Б.П., а на бащата И. К. В. е определен режим на лични отношения.В хода на производството ответницата А.Б.П. е поддържала мотивирано становище за неоснователност на молбата, т.к. исканото определяне на мерки за лични отношения на Вучкови с детето Калоян не е в негов интерес и е претендирала молбата да бъде оставена без уважение.В хода на производството ответникът Иван Калинков В. е поддържал становище за основателност на молбата.С решение №323/07.04.2017г., постановено по гр.д.№1425/16г. по описа на ДРС, IV състав, са определени на осн. чл.128, ал.1 от СК мерки на лични отношения  между С.И.В. и К.М.В. и техния внук К. И. В., както следва: всяка първа и трета неделя от месеца за времето от 18ч. до 20ч., като Вучкови вземат детето от дома на бащата и го връщат в дома на майката, както и пет дни през лятото, когато детето е във ваканция, майката не ползва платен годишен отпуск и бащата не упражнява определения му режим на лични отношения.Със същото решение е отхвърлена молбата на С.И.В. и К. М.В. в частите й за определяне мерки на лични отношения за времето всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, за времето над определените 5 дни през лятото до заявените 20 дни, както и за рождения ден на детето или деня, следващ рождения му ден.Решението е връчено чрез процесуалните представители на страните, съответно на В. на 11.04.2017г., а на А.П. на 18.04. 2017г.

На 18.04.2017г., т.е. в срока по чл.259, ал.1 от ГПК, С.И.В. и К.М.В. са подали въззивна жалба против решението на ДРС, в която твърдят, че така определеният от съда режим е изключително стеснен и не отговаря на интересите на техния внук.Претендират решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което да им се определи разширен режим на лични отношения, който да не съвпада с режима на лични отношения на детето с баща му.    

Против решението А.Б.П. не е подала въззивна жалба в срок по чл.259, ал.1 от ГПК, изтичащ за нея на 02.05.2017г.

На 30.05.2017г. е връчен на А.П. чрез процесуалния й представител препис от въззивната жалба на Вучкови с възможност за писмен отговор в двусед -мичен срок от получаването.На 05.06.2017г. А.П. е депозирала отговор на въззивната жалба и насрещна въззивна жалба против решение №323/07.04.2017г., постановено по гр.д.№1425/16г. по описа на ДРС, IV състав, с която е претендирала решението да бъде отменено и вместо него постановено друго, с която молбата на Вучкови с пр.осн. чл.128, ал.1 от СК бъде оставена без уважение.Насрещната въз -зивна жалба е депозирана в срока по чл.263, ал.2 от ГПК.За страната е налице правен интерес от подаването на същата.Действително производството за опреде- ляне на мерки на лични отношения на бабата и дядото с детето е спорна съдебна администрация на граждански отношения, с акта си по който съдът администрира, т.е. определя начина на осъществяване на признати и гарантирани от закона мате -риални субективни права, който акт не засяга - не отрича и не признава съществу -ването им.Този начин съдът определя съгласно очертаните в закона критерии и интереси въз основа на факти, преценявани по целесъобразност като главното начало е охраняване правата на детето.В тази връзка и съдът не е обвързан от посо- чения в молбата на молителите режим, който е само примерен и служи за сезиране на съда да определи подходящия режим, който ще отчете в максимална степен инте- ресите на детето.Видно от разпоредбата на чл.128, ал.1 от СК, обаче е и че законът допуска този интерес да включва и отхвърляне на молбата за определяне на мерки на лични отношения на бабата и дядото с детето - тогава, когато определянето на такива мерки би било изцяло във вреда на детето.Твърденията на А.П. са в този смисъл и отправеното от нея искане до въззивния съд е именно за отмяна на първоинстанционното решение и отхвърляне изцяло на молбата на Вучкови, а не за определяне на един по-стеснен режим на лични отношения.В тази връзка и за нея е налице правен интерес от подадената насрещна въззивна жалба, доколкото, ако е сезиран само с въззивната жалба на Вучкови въззивният съд може да определи само един различен режим на лични отношения /по-тесен или по-широк от определения от ДРС/, но не би могъл с оглед нормата на чл.271, ал.1, изр.2 от ГПК да влоши положението на жалбоподателите като по подадената от тях въззивна жалба отмени решението на ДРС и отхвърли молбата им с пр.осн. чл.128, ал.1 от СК, ако установи, че определянето на такива мерки би било изцяло във вреда на детето.Такова разрешение би могло да има единствено, ако е сезиран и с въззивна или с насрещна въззивна жалба от ответницата А.П..     

По изложените съображения съдът приема, че ДОС е бил надлежно сезиран от подадена в предвидения преклузивен срок от страна с правен интерес насрещна въззивна жалба против първоинстанционното решение, предвид което неправилно с обжалваното определение производството по нея е било прекратено.С оглед горното и същото като неправилно следва да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по насрещната въззивна жалба.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №762/17.07.2017г., постановено по в.гр.д.№324/17г. по описа на ДОС, гр.о., в частта му, с която е прекратено производството по подадена - та от А.Б.П. насрещна въззивна жалба рег.№9398/05.06.2017г. против решение №323/07.04.2017г. по гр.д.№1425/16г. по описа на ДРС, и

ВРЪЩА делото на ДОС за продължаване на съдопроизводствените действия по посочената жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: