О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

478/30.07.2019

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 30 07.2019г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№379/19г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Сдружение „Боксов клуб Добротица”, гр.Добрич, представлявано от управи - теля С. Й. Т., против протоколно определение  от 14.05.2019г., постановено по в.гр.д.№232/19г. по описа на ДОС, т.о., с което е прекратено произ -водството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ДОС с дадени указания преди съдът да се произнесе по молбата за оттегляне на въззивната жалба, да преведе въззивната жалба в съответствие със законовите изисквания.

Въззиваемото дружество „Център за бизнес и култура”АД, гр.Добрич, представ -лявано от Т. К. Р., редовно уведомено, не е депозирало отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по в.гр.д.№232/19г. по описа на ДОС, т.о. е образувано по пода -дената от Сдружение „Боксов клуб Добротица” въззивна жалба против решение № 184/13.02.2019г., постановено по гр.д.№4207/18г. по описа на ДРС, 19-ти състав, с което е уважен предявеният от „Център за бизнес и култура”АД против Сдружение „Боксов клуб Добротица” иск с пр.осн. чл.233, ал.1, пр.1 от ЗЗД.

Въззивната жалба е подадена чрез адв.К.К..Видно от представеното по гр.д.№4207/18г. по описа на ДРС пълномощно/л.45/, адв.К.К. е бил над -лежно упълномощен да представлява сдружението само пред първоинстанционния съд по посочения номер дело.Предвид горното и въззивната жалба не е отговаряла на изискванията на чл.261, т.2 от ГПК.Нередовността не е била отстранена нито от администриращия въззивната жалба ДРС, нито от въззивния съд след образуването по нея на въззивно дело.Същото е насрочено за разглеждане в о.с.з. на 14.05.2019г., за което съобщение до въззивника е изпратено чрез адв.К.К..С молба вх.№3249/13.05.2019г., депозирана по в.гр.д.№232/19г., Сдружение „Боксов клуб Добротица”, чрез представляващия го управител С. Й. Т. е направило изявление, че не поддържа подадената от него въззивна жалба, оттегля същата и моли производството по делото да бъде прекратено.С обжалваното прото -колно определение от 14.05.2019г. производството по въззивното дело е прекратено поради оттегляне на въззивната жалба.Действително въззивната жалба е страдала от посочената нередовност, но след като е направено изрично волеизявление от органния представител на сдружението, разполагащ със съответното правомощие /чл.31, т.1, вр. чл.30, ал.3 от ЗЮЛНЦ/ - С. Й. Т., преди да бъде отстранена тази нередовност, че оттегля подадената от сдружението въззивна жал -ба/имплицитно се съдържа изявление, че потвърждава действията по подаването й/, и това изявление не е било оттеглено до произнасянето на ДОС в о.с.з., то следва да се приеме, че въззивният съд е бил десезиран изцяло от разглеждането на жалбата /независимо дали е била редовна или не/, поради което и е следвало да прекрати производството по нея.Обжалваното определение, като правилно, следва да бъде потвърдено.    

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение  от 14.05.2019г., постановено по в.гр.д. №232/19г. по описа на ДОС, т.о., с което е прекратено производството по делото.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: