ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

69

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   27.01.2016 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 38/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от И.А.Н. с настоящ адрес с.С., Варненска обл срещу определение № 4033/27.11.2015 год по в.гр.д. № 3169/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е оставена без разглеждане жалбата й срещу действията на ДСИ Д.А. по изп.д. № 20123110408281, изразяващи се в насрочване на опис на движими вещи и относно размера на описаните задължения към взискателя „Д.Варна” ЕАД. По съображения, че определението е незаконосъобразно и необосновано, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото за разглеждане на спора по същество. Частната жалбоподателка заявява, че оспорва съществуването на задължения към взискателя след 23.09.2010 год, който следва да събере вземанията си след тази дата от новия собственик на имота.

Постъпил е отговор от „В. Е. В.” ЕАД (с предишно наименование „Д. В.” ЕАД), в който е изразено становище за неоснователност на жалбата и препраща към доводите, съдържащи се в отговора.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Както се установява от материалите по приложеното изп. дело, изпълнителният лист е издаден въз основа заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК.  Длъжницата не е упражнила правата си по чл. 413 от ГПК за обжалване на заповедта, нито е подала възражение срещу нея на осн. чл. 414 от ГПК. Поради това заповедта за изпълнение е влязла в сила.

Съдебният изпълнител не е компетентен да се произнася по оспорвания относно размера на вземането по изпълнителния лист. Това не може да стори и съдът в производството по обжалване действията на съдебния изпълнител, в което се извършва единствено проверка на тяхната законосъобразност.

Разпоредбата на чл. 435 от ГПК изчерпателно посочва кои действия на съдебния изпълнител подлежат на обжалване от длъжника, а именно – постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот поради това, че не е редовно уведомен, както и постановлението за разноските.

Съобщението, с което е насрочен опис на движими вещи на длъжника не подлежи на самостоятелно обжалване. На обжалване би подлежал самият опис, материализиран в надлежно съставен протокол, и то само ако той е насочен върху несеквестируеми вещи по смисъла на чл. 444 от ГПК. Следователно липсва подлежащ на обжалване акт и правилно съдът е преценил, че жалбата е недопустима.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 4033/27.11.2015 год по в.гр.д. № 3169/2015 год на Окръжен съд Варна, г.о.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.