ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

73

 

Гр.Варна, 03.02.2017 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 03.02.2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                       Мария Маринова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 38 по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК.

Образувано е по частна жалба вх. № 3672 от 13.06.2016 г. на К.И.Б. против определение № 338 от 13.05.2016 г., постановено  по гр.д. № 117/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд, с което е върната исковата му молба вх.№ 1409/08.03.2016 г. и е прекратено производството по делото.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното определение е незаконосъобразно и необосновано, като е молил за отмяната му и за връщане на делото на окръжния съд за продължаване на производството по него. С жалбата е заявил и искане за освобождаване от заплащане на държавна такса по делото. Навел е оплакване, че с молба от 28.04.2016 г., подадена по пощата, е отстранил в срок нередовностите на исковата си молба, за които съдът му е дал указания с разпореждане № 308 от 10.03.2016 г. и със същата молба е поискал да бъде освободен от заплащане на държавната такса.  Вместо да го освободи от заплащане на държавната такса и да приеме, че нередовностите са отстранени, окръжният съд е процедирал неправилно като с обжалваното определение е върнал исковата му молба.

Настоящата инстанция, след преценка на доказателствата по делото и доводите на жалбоподателя, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Затова, същата се явява допустима, а разгледана по същество тя е неоснователна по следните съображения:

Производството по гр.д.№117/16г. по описа на Добричкия окръжен съд е било образувано по предявени от К.И.Б. против частен съдебен изпълнител Миладин Миладинов, рег.№786, искове по чл.74, ал.1 от ЗЧСИ, вр. чл.441 от ГПК и чл.45 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 500 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди  в резултат от неправомерно извършените от ответника изпълнителни действия по изп.дело №2014 7860401627, както и сумата от 400 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди също в резултат от неправомерно извършените от ответника действия по цитираното изпълнително дело. Исковата молба е била нередовна, като в нея не са били изложени конкретни обстоятелства и по двата иска, т.е. твърдения за фактите, от които произтича спорното материално право, и не е била заплатена дължимата държавна такса от 20 000 лв. по първия иск и 50 лв. - по втория. Затова, и в съответствие с чл.129 ал.2 от ГПК, с разпореждане №308/10.03.2016 г., Добричкият окръжен съд правилно е задължил ищеца в едноседмичен срок от получаване на разпореждането да отстрани следните нередовности: 1.с писмена молба с препис за ответника да изложи по иска с цена 400 лв конкретни обстоятелства как е формиран размерът на претендираната сума;  за лихва върху каква главница става въпрос - върху какво по вид и размер главно вземане е начислена и за какъв период е начислена; от кого и кога е платена сумата, в чия полза е платена, на какво основание; да изложи твърдения в какво се изразява причинно-следствената връзка между сочените незаконосъобразни действия на ЧСИ и претендираната вреда на стойност 400 лв. - по какъв начин действия на ЧСИ по посоченото изпълнително дело са обусловили ощетяване имуществената сфера на ищеца Б. със сумата от 400 лв.; 2.с писмена молба с препис за ответника да изложи по двата иска с цена 400 лв. и 500 000 лв. по-детайлно обстоятелства в насока: кои са конкретните незаконосъобразни действия/бездействия на ответника-ЧСИ в кръга на изпълняваната от него длъжност, извършени по цитираното изпълнително дело, от които се твърди да са произтекли вреди за ищеца; каква е причинно-следствената връзка между действията/бездействията на ЧСИ и претендираните вреди, като се има предвид, че ищецът не е длъжник и изобщо страна по цитираното изп.дело, а длъжник е неговата бивша съпруга Т. Ц. Б., т.е. да се изложат обстоятелства как незаконосъобразните действия/бездействия на ЧСИ са породили имуществени и неимуществени вреди за ищеца, който е трето на изпълнението лице; 3.да внесе по сметка на Окръжен съд-гр.Добрич държавна такса за водене на делото в размер на 20 000 лв. по иска с цена 500 000 лв. и в размер на 50 лв. по иска с цена 400 лв. и в същия срок да представи в деловодството на ДОС документ за внесената такса. Със същото разпореждане, ищецът е бил предупреден  изрично, че при неизпълнение на горните задължения в указания срок исковата му молба ще бъде върната. Препис от разпореждането с указанията на съда, е бил връчен на ищеца лично на 26.04.2016 г. (приложена разписка на л.21 от делото). Едноседмичният срок по чл.129 ал.2 от ГПК е изтекъл на 03.05.2016г.  и в него К.Б. не е отстранил нередовностите на исковата си молба. По делото няма приложена, включително и като постъпила по пощата, молба от 28.04.2016 г., с която ищецът в настоящата си частна жалба твърди да е поправил нередовностите на исковата си молба и да е поискал освобождаване по чл. 83, ал.2 от ГПК от заплащане на държавната такса. Затова и наведените в тази връзка оплаквания в жалбата са неоснователни. Като не е поправил нередовностите на исковата си молба в едноседмичния срок от връчване на разпореждането с указанията на съда и с предупреждение за неблагоприятните последици при неотстраняване на нередовностите, Добричкият окръжен съд е процедирал правилно, като е приложил разпоредбата на чл. 129, ал.3 от ГПК и е върнал исковата молба.

С оглед на изложените съображения, частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение на окръжния съд като правилно следва да бъде потвърдено.

Предвид горното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 338 от 13.05.2016 г., постановено  по гр.д. № 117/2016 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна   касационна жалба при условията на чл. 274, ал.3 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: