Р Е Ш Е Н И Е

230

 

Гр. Варна,  23.12.2014 год.

В името на народа

 

            ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 23.12. през две хиляди и четиринадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ:ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА ;

като разгледа докладваното от съдията ХРИСТОВА

гр.д. № 380 по описа за 2014 год.:

**********************************************************************

Производството е ОБРАЗУВАНО ПО МОЛБА на „СЪНРАЙС СИТИ” ООД, ГР. ВАРНА, за поправка в решение № 199/20.11.2014 год. по гр.д. 380/2014 год. на ВАпС, където в текста на решението на няколко места улицата, на която е изградено спорното канализационно съоръжение неправилно е посочена като ул. „Прилеп”, а не като ул. „Подвис”. Иска се допускане на поправка в посочения смисъл.

Срещу молбата не е постъпило становище от насрещната страна Община Варна.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Налице е несъответствие по смисъла на чл. 247 ГПК на изразената от съда воля в мотивите на решението и обективирането й в диспозитива на решението по отношение на наименованието на улицата, на която е изградено канализационното съоръжение, обект на спорното право на обезщетение. Следва да се допусне исканата поправак, като навсякъде в текста на решението ул. „Прилеп” следва да се чете като ул. „Подвис”.

Мотивиран от гореизложеното, съдът                            

 

Р Е Ш И :

            ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 199/20.11.2014 год. по гр.д. 380/2014 год. на ВАпС, където в навсякъде в текста на решението ЗАМЕНЯ текста „ул. „Прилеп”” с „ул. „Подвис””, на осн. чл. 247 ГПК.  

            Решението подлежи на обжалване с КЖ в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: