ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       №451

                                      24…07.2018 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на …24…07.2018 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Маринела Дончева

        Членове: Петя Петрова     

                         Мария МАРИНОВА.   

                     

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 380 по описа на Апелативен съд Варна за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК (изм. – ДВ, бр. 50 от 2015 г.) и е образувано по частна жалба на „А.“ ЕООД (в несъстоятелност), представлявано от синдика адв. Д.Х. против разпореждане № 66 от 05.04.2018 г., постановено по в.гр.д. № 9/2018 г. по описа на Окръжен съд Търговище, с което е върната подадената от дружеството касационна жалба против решение № 38 от 15.03.2018 г. по в.гр.д. № 9/2018 г. на ТОС.

Жалбоподателят е настоявал, че обжалваното разпореждане е неправилно като постановено в нарушение на процесуалния закон – чл. 286, ал.1, т.3 ГПК. Изложил е доводи, че в обжалвания съдебен акт не е посочена конкретна хипотеза на чл. 280, ал.3 ГПК; не е налице основанието по чл. 280, ал.3, т.1 ГПК, тъй като предявеният иск е неоценяем, а ако се приеме, че е оценяем, то цената на иска е над минималния обжалваем интерес – в случая 48 459 лв.; не са налице основанията по чл. 280, ал.3, т. 2 и 3 ГПК, предвид предмета на делото – не се касае со искове по СК, ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГ, ЗУЕС, ЗГР, ЗУКТС или КТ. Молил е разпореждането да бъде отменено  и делото върнато на окръжния съд за администриране.

Частната жалба е подадена в срок, изхожда от легитимирана страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. чл. 279  ГПК и по реда на чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК. Жалбата е редовна и допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения:

По образуваното пред Варненския окръжен съд въззивно гражданско дело № 9/2018 г., съдът с решение № 38 от 15.03.2018 г. е потвърдил решение № 590 от 08.12.2017 г., постановено по гр.д. № 293/2017 г. на Районен съд Търговище, с което е отхвърлен, предявения от „А.“ ЕООД (в ликвидация), представлявано от синдика Д.Х. против Е.М.М., представлявана от назначен особен представител М.М., иск за определяне на достатъчен срок за изпълнение на задължение по т.2.4 и по т. 2.5. от предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, сключен на 05.07.2009 г., на осн. чл. 69, ал.2 ЗЗД и е осъдил ищеца за разноските по делото.

Производството по  чл. 69, ал. 2 ЗЗД не е исково, а спорно производство за съдебна администрация на гражданските правоотношения между съконтрагенти по повод изпълнение на договор. То започва по молба на кредитор за определяне на достатъчен срок за изпълнение на задължение на длъжник, което е предоставено на неговата воля и възможности и не е уговорен срок за изпълнението му. Съдебното решение не формира сила на пресъдено нещо, но има изпълнителна сила.

Производствата за спорна съдебна администрация на граждански правоотношения не са регламентирани в ГПК. Поради това, доколкото в други закони няма особени процесуални норми за тях и доколкото самата специфика на съответното производство не налага друго, по отношение на тези производства се прилагат процесуалните правила на общия исков процес /ТР № 13/10.04.13 по тълк. д. № 13/12, ОСГК на ВКС/.

Нормата на чл. 280, ал. 1 ГПК сочи, че въззивното решение подлежи на касационно обжалване при предпоставките на ал.1 или в хипотезата на ал.2. В ал. 3 на чл. 280 ГПК са посочени неподлежащите на касационно обжалване дела. Настоящия казус не попада в никоя от предвидените в ал.3 на чл. 280 ГПК хипотези. Не е налице иск с цена под 5000 лв. – т.1 (за гражданско дело), нито въззивното дело е с предмет, посочен в т. 2 и т.3, поради което постановеното от окръжния съд решение подлежи на обжалване пред ВКС.

Като е достигнал до извод за необжалваемост на въззивното решение и е разпоредил връщане на касационната жалба, окръжният съд е процедирал неправилно, поради което и обжалваното разпореждане следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжния съд за администриране на касационната жалба.

Предвид това, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 66 от 05.04.2018 г., постановено по в.гр.д. № 9/2018 г. по описа на Окръжен съд Търговище, с което е върната подадената от „А.“ ЕООД (в несъстоятелност), представлявано от синдика адв. Д.Х. касационна жалба против решение № 38 от 15.03.2018 г. по в.гр.д. № 9/2018 г. на ТОС  И ВРЪЩА  делото на окръжния съд за администриране на касационната жалба.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не може да се обжалва.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: