О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№489

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 31.07.2019г. в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 МАРИЯ МАРИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 380/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от Л.Р.А. с ЕГН ********** чрез адв. Е.Ф., вписана в САК, срещу разпореждане № 412/14.05.2019 год по в.гр.д. № 515/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната касационна жалба срещу решение № 54/12.03.2019 год, постановено по същото дело. По съображения за нередовно връчване на съобщението, че решението е изготвено, частният жалбоподател счита извода на съда за просрочие на касационната жалба за неправилен и моли за отмяна на разпореждането и връщане на делото на същия съд з продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от адв. Д.А. *** от името на ищците (въззивници по в.гр.д. № 515/2018 год на ДОС) е изразено становище за неоснователност на частната жалба и потвърждаване на разпореждането.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Частният жалбоподател е ответник по иск за делба, по който е образувано гр.д. № 496/2016 год на Районен съд гр.Тервел. Както в първоинстанционното, така и във въззивното производство по в.гр.д. № 515/2018 год на Окръжен съд Добрич той е бил призоваван на адрес с. Поп Груево, община Тервел, като всички призовки и съобщения са били получавани от Х. Х. Сали, сочеща себе си като братовчедка на ответника. По същия начин е било връчено и съобщението, че въззивното решение е изготвено.

От представените към частната жалба писмени доказателства – удостоверения за постоянен адрес, се установява, че жалбоподателят е регистриран с постоянен адрес *** и настоящ адрес в Турция, а Х. Х. ***.

Съгласно чл. 46 ал.1 от ГПК, когато съобщението не може да бъде връчено лично на адресата, то се връчва на друго лице, което е съгласно да го приеме. Друго лице по смисъла на ал.2 от същата разпоредба може да бъде всеки пълнолетен от домашните му, или който живее на адреса. От представените доказателства се установява, че лицето, което е получило съобщението за изготвеното въззивно решение, не живее на адреса на страната. Поради това връчването на това лице е незаконосъобразно. С оглед на това следва да се приеме, че ответникът не е бил редовно уведомен за решението, а срокът за касационно обжалване не е започнал да тече по отношение на него.

По изложените мотиви настоящият състав намира, че разпореждането за връщане на жалбата следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за администрирането й.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ разпореждане № 412/14.05.2019 год по в.гр.д. № 515/2018 год на Окръжен съд Добрич, с което е върната касационна жалба вх. 3121/08.05.2019 год от Л.Р.А. срещу решение № 54/12.03.2019 год, постановено по същото дело.

ВРЪЩА делото на същия съд за предприемане на съдопроизводствени действия по администриране на касационната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.