О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

488

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …11. 08.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                               ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№381/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от И.Р.И. против определение №172/06.07.2016г., постановено по гр.д.№162/16г. по описа на СОС, гр.о., с което производството по делото е прекра -тено, както и е оставена без уважение молбата на И.Р.И. за осво -бождаване от държавни такси и разноски.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения, като се претендира да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдо -производствените действия, както страната да бъде освободена от заплащане на държавни такси и разноски.  

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№162/16г. по описа на СОС, гр.о. е образувано по подадена  молба от И.Р.И., в която е посочено, че страната претендира от съда да бъде спряно изпълнително дело №68 на РС-Дулово, без децата му да губят издръжката си.С разпореждане от 28.06.2016г. са дадени указания в едноседмичен срок от съобщението да бъде конкретизирана молбата-каква форма на процесуална защита се търси и на какви обстоятелства се основава искането, както и да се пред - ставят доказателства за внесена държавна такса в размер на 25лв. по см. на СОС.В рамките на дадения срок И.И. е представил на 06.07.2016г. уточняваща молба и молба за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски по делото, ведно с приложена към нея декларация за материално и гражданско състояние.В уточняващата молба е посочено, че правното основание на подадената молба е чл.5 от ГПК, като при липса на закон съдът следва да излезе с решение, което се позо -вава на морала, както и, че страната е поставена да живее в голям риск и да получи необратими здравословни проблеми.С обжалваното определение е прието, че стра -ната не е изпълнила дадените й указания, с оглед което делото следва да бъде прекратено, както и, че не са налице предпоставките на чл.83, ал.2 от ГПК за осво -бождаване от държавни такси и разноски.    

Първоинстанционният съд в нарушение на процесуалните правила е прекратил производството по делото преди да изтече дадения от него едноседмичен срок, в който страната е имала възможност да извърши уточнение на претенцията си.За разпореждането на съда И.И. е уведомен на 30.06.2016г., съответно срокът за изпълнение е до 07.07.2016г., а делото е прекратено на 06.07.2016г.Приел е, че не са изпълнени указанията му, вкл. и за внасяне на държавна такса, като е оставил без уважение искането за освобождаване от такси и разноски, без да се изчака влизането в сила на определението му по чл.83, ал.2 от ГПК, вкл. приемайки, че страната не е представила доказателства за липсата на доходи от пенсия и други приходи, без да й даде указания да представи такива /напр. удостоверения от НОИ, НАП и др./.Така дадените указания с разпореждането от 28.06.2016г. са неясни и непълни.Посочени са общи формулировки, без конкретизация за страната, от която да може се установи какво е точното указанието на съда.При липсата на ясни указания е прекратено про -изводството поради неизпълнението им.С оглед изложеното съдът приема, че об -жалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на СОС за про -дължаване на съдопроизводствените действия чрез оставяне на производството без движение и даване на указания на страната да посочи дали подава искова молба против кого, въз основа на какви фактически обстоятелства, в какво се състои иска -нето й, или не подава искова молба, а молбата касае действия на съдебен изпъл - нител, по кое конкретно изпълнително дело, обжалват ли се действия му или не, въз основа на какво се претендира спиране на изпълнителното дело.Едва след горните уточнения и СОС би могъл да установи дали се касае за първоинстанционно дело с търсена искова защита или за въззивно дело по обжалване действия на съдебен изпълнител /съответно състава, в който следва да се произнася по молбата на И. И., доколкото обжалваното определение е постановено в едноличен състав/ и едва, ако прецени, че така заявената претенция от И.Р. е допустима, съответно следва да бъде разглеждана от СОС, да се произнася по искането за освобождаване от заплащане на държавни такси и разноски

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №172/06.07.2016г., постановено по гр.д.№162/16г. по описа на СОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизвод -ствените действия съобразно дадените указания. 

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                     ЧЛЕНОВЕ: