ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

499

 

гр.Варна,  2208.2016 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на …22… август 2016 г., в закрито заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 382 по описа на съда за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, Т.1 ГПК и е образувано по частна жалба на Н. Б. Д., подадена чрез адв. А.С.Ч., против определение № 648 от 21.06.2016 г., постановено по т.д. № 43/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд, В ЧАСТТА,  с която е спряно производството по делото до приключване на гр.д. № 87/2016 г. по описа на същия съд с влязло в сила решение.

Жалбоподателят, който е ответник по делото предмет на разглеждане от окръжния съд, е навел оплаквания за неправилност на обжалвания съдебен акт по съображения за неговата незаконосъобразност, като е молил за отмяната му и за прекратяване на делото. Изложил е съображения, че неправилно окръжният съд е приел като преюдициално на висящото пред него дело, заведеното по-рано пред окръжния съд такова с идентичен предмет и страни и вместо да прекрати производството на основание чл. 126 от ГПК е спрял делото до приключване на по-рано заведеното.

Лицата на насрещната страна и ищци по делото – М.Д., П.Д., Д.Д. и М.В. са подали писмен отговор на жалбата, с който са оспорили същата по съображения за правилността на обжалваното определение за спиране като са молили за потвърждаването му, евентуално – за даване от настоящата инстанция на указания за уточняване на исковата им молба.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е и допустима, а разгледана по същество – тя е основателна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал.1, т. 4 от ГПК, съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

В настоящия казус, тези предпоставки не са налице. Това е така, тъй като законодателят не е предвидил възможността за спиране на висящо дело, поради наличието на заведен преди това и висящ спор със същия предмет. Наличието на две висящи идентични дела би довело до хипотезата на чл. 126 ГПК, при която по-късно заведеното дело се прекратява от съда служебно, но не е основание по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК за спирането му до приключване на по-рано заведеното такова. Между тези дела не е налице връзка на преюдициалност, каквато изисква разпоредбата на чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК. Такава връзка би била налице в случай, че решението по другото дело би било обуславящо резултата по по-късно заведеното такова, но казуса не е такъв.

В този смисъл, окръжният съд е процедирал неправилно спирайки производството по делото, по съображения за по-рано заведен идентичен спор между страните и до неговото приключване. Затова определението му за спиране е неправилно и то следва да бъде отменено. В този случай настоящата инстанция има правомощията да върне делото на окръжния съд за продължаване на производството по делото, но не и да прекрати делото на осн. чл. 126 от ГПК, в каквато насока е било отправено искане от жалбоподателя. Преценката за наличието на предпоставките по чл. 126 от ГПК и за предприемане на съответните процесуални действия в тази връзка следва да бъдат извършени от окръжния съд.

С оглед изложените съображения и при липсата на предпоставките по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, окръжният съд е действал несъответно на закона като е спрял производството по делото, поради което и обжалваното определение, като неправилно, следва да бъде отменено и делото – върнато на първата инстанция за продължаване на производството по него.

         Водим от изложеното, Апелативен съд -Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 648 от 21.06.2016 г., постановено по т.д. № 43/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд, В ЧАСТТА,  с която е спряно производството по делото до приключване на гр.д. № 87/2016 г. по описа на същия съд с влязло в сила решение и ВРЪЩА делото на Разградския окръжен съд за продължаване на производството по него.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: