ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                               № 494

                                     28.08.2017 г.,  гр.Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

  АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 28.08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: П.Христова

        Членове: П. Петрова

                          М.Маринова

 

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 382 по описа на Апелативен съд Варна за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от Н.Е.Б. и К. М. И., подадена чрез адв. Е.С., против решение № 17/ 05.06.2017 г., постановено по гр.д. № 139/2016 г. по описа на Разградския окръжен съд, в частта, с която е уважен иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и е отнето от тях в полза на държавата следното имущество: от Н.Е.Б. и К. М. И. на основание чл. 62 от ЗОПДНПИ: - лек автомобил, марка БМВ, модел 320, рег. № РР 1023 АТ, двигател № 204D18227078 рама № WBAAL71070UE38652;- сумата 8750 лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил  марка БМВ, модел 525, рег. № 6446 АН, на основание чл.72 от ЗОПДНПИ; - сумата 2500 лв., представляваща приход от продажбата на лек автомобил  марка Фолксваген, модел Пасат, рег. № РР 8402, на основание чл.72 от ЗОПДНПИ; парични средства в претендирания размер - 207 325.33 лв.,  получени чрез международна система за парични преводи „Уестърн юниън”, на основание чл. 62 от ЗОПДНПИ; на основание чл.62 ЗОПДНПИ - сумата 250.00 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в лева № 1593730 в “Банка ДСК“ ЕАД с титуляр Н.Е.Б. и  Н.Е.Б. и Кадрин Мустафов Исуфов са осъдени да заплатят по сметка на ОС Разград държавна такса съобразно уважената част от исковете в размер на 9 033.01 лв, както и на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество сумата 1353.32 лв. за направените деловодни разноски.

Въззивниците са настоявали, че решението на окръжния съд в обжалваната му част е неправилно, като постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените  правила и поради необоснованост, като са молили за отмяната му в тази част и отхвърляне на исковете. Навели са оплаквания, че окръжният съд постановил съдебния акт при липса на мотиви и без да вземе отношение по наведените в отговора на исковата молба възражения. Съдът в нарушение на чл. 183 ГПК не изключил от доказателствата по делото всички бланки за получени преводи от чужбина, при направено от оспорване на размера на получените суми, заявено искане за представяне от насрещната страна на оригиналите и непредставянето им от ищеца. Бланките за получените суми в чужбина не били приложени и събрани по настоящото дело, а оригиналните бланки, намиращи се по наказателното дело, както и тези представени от НАП били за общата сума от 71 106,75 лв., като за разликата до 241 353,69 лв. липсвали такива. Неправилно били кредитирани и показанията на свидетелката Антоанета Лашкова предвид оборването им със заключението на вещото лице по съдебно-почерковата експертиза. Съдът неправилно приложил Наредбата за служебните командировки и спициализации в чужбина по отношение на извършените разходи за пътувания в чужбина, като неправилно възложил и тежестта на доказване за конкретно извършените разходи върху  ответниците. Изразили са и несъгласие и с извода на съда, че получените суми от чужбина не представляват доход, а имущество и в тази връзка и възприемането на заключението на вещото лице в първия вариант на експертизата, като са развили и съображения, че в наказателното производство същите суми са приети за подлежащ на облагане доход.

КОНПИ е подала писмен отговор, с който е оспорила въззивната жалба по подробно изложени съображения по всяко от оплакванията на въззивниците. Настоявала е за потвърждаване на първоинстанционното решение в обжалваната му част като правилно - постановено при съблюдаване на процесуалните правила, в съответствие с материалния закон и обосновано.

Искания по доказателствата страните не са заявили.

Съдът като се запозна с документите по делото, намира следното:

Въззивната жалба е подадена с срок от лица, разполагащи с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд като неизгодно за тях в съответната му част, но е нередовна. Към същата не е представен документ за внесена по сметка на Варненския апелативен съд държавна такса от 4616,50 лв. за въззивното производство, изчислена върху обжалваемия интерес от 230 825,33 лв. Освен това, въззивната жалба е подадена от ответниците, но е подписана от адв. Е.С., която е посочена като съдебен адрес и няма представителна власт за настоящата инстанция, доколкото приложеното пълномощно по делото между  л. 322 и 323 от първоинстанционото дело е ограничено само до представителство пред окръжния съд. Посочените нередовности на въззивната жалба по чл. 260 т.3 и т.4 ГПК също трябва да бъдат отстранени от окръжния съд чрез оставяне на въззивната жалба без движение и даване на указания на въззивниците за представяне на доказателства за внесена държавна такса по сметка на ВнАС и за приподписване на въззивната жалба лично от тях, респ. за представяне на пълномощно от адв. Е.С. и посочването й като пълномощник на въззивниците.

Освен това, окръжният съд следва да  прецени и дали е налице основание за провеждане на производство по реда на чл. 247 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в решението, доколкото в третата част от диспозитива на същото е посочено, че се отнема имущество от Назиф Мехмед Мустафа (лице, което не е страна по делото) на осн. чл. 62 от ЗОПДНПИ - сумата от 250 лв. – вноска по разплащателната сметка с титуляр Н.Е.Б..

Предвид изложеното, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено и делото – върнато на окръжния съд за отстраняване на нередовностите във въззивната жалба и евентуално за провеждане на производство по реда на чл. 247 от ГПК.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 382/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Разград за преценка необходимостта и евентуално провеждане на производство по чл. 247 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка в решението, както и за  изпълнение на процедурата по чл. 262 от ГПК и чл. 263 от ГПК, съобразно дадените с настоящото определение указания.

След приключване на евентуално производство по чл.247 ГПК, както и на производството по чл. 262 от ГПК и чл. 263 от ГПК,  делото следва да бъде върнато на Апелативен съд –Варна за разглеждане на въззивните жалби.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: