ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

505

 

гр.Варна, 15.08.2019 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, 15 август  2019 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Диана Джамбазова

         ЧЛЕНОВЕ: Маринела Дончева 

                            Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова в.ч.гр.д. № 382 по описа на съда за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на П.К.К. и Р.В.К., подадена чрез адв. В.Д.П., срещу определение № 1025/28.03.2019 г., постановено по гр.д. 1513/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и жалбоподателите са осъдени да заплатят разноските по делото.

Жалбоподателите са сочили, че обжалваното определение е неправилно, поради допуснато от окръжния съд процесуално нарушение, като са молили за неговата отмяна и за връщане на делото за продължаване на производството. Настоявали са, че съдът не взел предвид направеното от тях с уточнителната молба изявление, че не поддържат отрицателния установителен иск за собственост, а иск за прогласяване нищожността на договора за покупко-продажба и направеното в тази връзка изменение на иска, поради което и достигнал до неправилния извод за недопустимост на иска и за прекратяване на производството.

Насрещната страна Ф.Ч.Ф., чрез адв. П.С., е подала писмен отговор, с който е оспорила жалбата и по съображения за правилността на обжалваното определение е молила за потвърждаването му. Изложила е съображения за недопустимост на заявеното изменение на иска, евентуално – за недопустимо уточнение на исковата молба,  евентуално за недопустимост на иска за нищожност на договора, предвид заявеното от настоящите ищци – ответници в производството по чл.108 от ЗС по гр.д. № 156/2018 г. на ВОС възражение за нищожност на договора за продажба на същото основание.

Жалбата е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на  определението на окръжния съд като неизгодно за тях, редовна е и допустима, а разгледана по същество тя е основателна по следните съображения:

Производството пред Варненския окръжен съд е било образувано по искова молба на П.К.К. и Р.В.К. против Ф.Ч.Ф., с която ищците са настоявали за установяване в отношенията им, че ответницата не е собственик на недвижим имот - апартамент №1, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.2556.72.1.1 по КККР с площ от 56,63 кв.м., ведно с изба №1 и 4,5931 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж и 14,15 кв.м. ид.ч. от дворното място, находящ се в гр.Варна, ул.“Полковник Свещаров“ №10, придобит от нея по нищожен, на осн. чл. 152 ЗЗД, договор за покупко - продажба с ищците. В исковата молба са изложили и конкретни фактически твърдения в насока на поддържаното, че договорът за продажба е сключен за предварително обезпечаване на задължение по договор за заем и затова е нищожен. Окръжният съд е оставил без движение исковата молба и е дал на ищците указания да обосноват правния си интерес от отрицателния установителен иск, включително и предвид твърденията им за нищожност на договора за продажба. В предоставения им срок, с молба от 01.10.2018 г. П. и Р. К. са заявили, че нямат интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост срещу ответницата, а претендират за прогласяване нищожността на договора за покупко-продажба на апартамента, като са заявили и съответен петитум. С определение № 2489/02.10.2018 г. съдът е приел заявеното от ищците изменение в петитума на исковата молба. Междувременно, по осъдителен иск за собственост по чл. 108 от ЗС на Ф.Ч.Ф. срещу П. и Р. К. е било образувано гр.д. 156/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд, по което ответниците - настоящи ищци са навели възражение за нищожност на договора за покупко-продажба на осн. чл. 152 от ЗЗД. Към момента, делото е висящо пред Варненския апелативен съд (в.гр.д. № 327/2019 г.), образувано по въззивна жалба на  П. и Р. К. срещу решението на окръжния съд, с което искът по чл.108 от ЗС на Ф.Ф. е уважен и те са осъдени да й предадат владението на имота.

Доколкото още с исковата си молба ищците са навели конкретни твърдения за нищожността на договора за продажба и с уточняващата си молба, подадена във връзка с указанията на съда за поправяне на нередовностите, те са заявили и съответен на тези твърдения петитум за прогласяване нищожността на договора, то предметът на делото е установителен иск за нищожност на договора за продажба на осн. чл.152 ЗЗД, а не отрицателен установителен за собственост. Окръжният съд е приел така направеното уточнение на иска с нарочно определение по делото. Искът за прогласяване нищожността на договора е допустим и е налице правен интерес за ищците от търсената защита, тъй като спорът им за действителността/недействителността на договора за продажба на осн. чл.152 от ЗЗД, от който Ф.Ч.Ф. черпи правото си на собственост по иска по чл. 108 от ЗС (предмет на гр.д. 156/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд), ще бъде разрешен със сила на пресъдено нещо каквато не се формира по възражението им във висящото понастоящем дело за собствеността. Възражението за нищожност по висящото дело по чл.108 от ЗС  не е преклудирало правото на иск на ищците за прогласяване на нищожността на договора в настоящото производство, поради което и съображенията в отговора на настоящата частна жалба не могат да бъдат споделени. Решението по иска за нищожност на договора за продажба има преюдициално значение спрямо иска за собствеността на имота, по който ищцата – купувач (ответник по настоящото дело) се легитимира като собственик въз основа на този договор.

С оглед изложените съображения, определението на окръжния съд, с което производството по делото е прекратено следва да бъде отменено и делото – върнато на окръжния съд за продължаване на производството по иска за нищожност на договора.

Предвид горното, Апелативен съд – Варна,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ определение № 1025/28.03.2019 г., постановено по гр.д. 1513/2018 г. по описа на Варненския окръжен съд и ВРЪЩА делото на окръжния съд за продължаване на производството по иска за прогласяване нищожността на договора за продажба на осн. чл.152 от ЗЗД.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: