ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

512

Гр.Варна,……1108.2015 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 11…08.2015 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мара Христова

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

            Женя Димитрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петя Петрова в.ч.гр.д. № 383 по описа на съда за 2015 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.ч.гр.д. №383/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по частна жалба вх.№ 2628 от 13.07.2015 г., подадена от Т.Н.Т. против определение № 209 от 06.07.2015 г., постановено по в.гр.д. № 131/2015 г. по описа на Търговищкия окръжен съд, с което е прекратено производството по делото и е оставена без разглеждане частната му жалба срещу разпореждане на ДСИ от 21.04.2015 г., поради непоправяне на нередовността й в срок.

С молба вх.№ 5097 от 07.08.2015 г. жалбоподателят е заявил, че оттегля частната си жалба. Поради това и на основание чл. 278, ал.4 от ГПК във вр. с чл. 264, ал.1 ГПК настоящото производство, образувано по оттеглената жалба, следва да бъде прекратено.

С оглед изложеното, Варненският апелативен съд,

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 383/2015г. по описа на Варненския апелативен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна жалба, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: