ОПРЕДЕЛЕНИЕ

455

гр.Варна,

 

23.08.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 23.08.2013 г. в закрито заседание в следния състав:

 

             Председател:  Мара Христова

Членове:   Петя Петрова

    Румяна Панталеева

 

като разгледа докладваното от с. П. ч.гр.д. № 384/2013 г. . по описа на Апелативен съд Варна за 2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е частна жалба от С.Х.О. вх. № 3187 от 17.07.2013 г. и допълнителна такава вх.№ 3188/17.07.2013 г., подадени чрез адв. Анна Мария Н., против определение № 656/21.06.2013 г., постановено по гр.д. № 378/2012 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което съдът е оставил без уважение молбите й по чл. 248 от ГПК с вх.№ 2585/07.06.2013 г. и 2639/12.06.2013 г. за изменение на постановеното по делото решение № 30/ 21.05.2013 г. в частта на разноските, като е молила за отмяната му и за уважаване на искането й по чл. 248 ГПК.

Насрещната страна е оспорила жалбата с писмения си отговор.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Същата, обаче следва да бъде разгледана по същество в производството по в.гр.д. № 383/2013 г. на Апелативен съд Варна, образувано по въззивни жалби на С.Х.О.  и А.Х.П. против постановеното по гр.д. № 378/2012 г. на РОС решение № 30/21.05.2013 г.

Доколкото въпросът за разноските е обусловен от изхода на делото по същество, частната жалба срещу определението на ВОС за изменение на решението в частта на разноските, следва да бъде разгледана при решаването на спора по същество.

Затова, настоящото ч.гр.д. № 384/2013 г. по описа на Апелативен съд гр. Варна, следва да бъде присъединено към в.гр.д. № 383/2013  г. на Апелативен съд Варна с оглед общото им разглеждане.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА ч.гр.дело № 384/2013 г. по описа на Апелативен съд - Варна като отделно производство и ПРИСЪЕДИНЯВА  същото към в.гр.д. № 384/2013  г. по описа на Апелативен съд гр.Варна, с оглед общото им разглеждане.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: