ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

577/18.09.2014

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 18.09.2014 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.гр.д. № 384/2014 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от В.Г.П. от гр.Варна срещу определение № 1882/26.06.2014 год по гр.д. № 1462/2014 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е прекратено производството по жалбата срещу действията на ЧСИ С., рег.№ 712 относно вдигане на възбраната върху следния недвижим имот: 1/6 ид.ч. от дворно място в г-с”Галата”, местност „Боровец”, представляващ ПИ № 969 с площ от 889 кв.м. По съображения за незаконосъобразност и необоснованост на определението в обжалваната му част, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и връщане на делото на същия съд за постановяване на акт по същество.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна, по следните мотиви:

Частната жалбоподателка е обжалвала отказа на ЧСИ И.Станчева да заличи възбраната, наложена върху посочения по-горе имот. Жалбата е подадена чрез съдебния изпълнител на 10.06.2014 год. От представените по делото писмени доказателства се установява, че по искане на съдебния изпълнител до Агенцията по вписванията, възбраната върху този имот е вдигната и същата е заличена чрез вписване в книгите по вписванията под № от вх.рег.12466/16.06.2014 год. По този начин искането на жалбоподателката е удовлетворено и жалбата й се явява лишена от правен интерес. Ето защо правилно Окръжен съд Варна е прекратил производството по нея.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1882/26.06.2014 год по гр.д. № 1462/2014 год на Окръжен съд Варна в частта, с която е прекратено производството по жалбата срещу действията на ЧСИ С., рег.№ 712 относно вдигане на възбраната върху следния недвижим имот: 1/6 ид.ч. от дворно място в г-с”Галата”, местност „Боровец”, представляващ ПИ № 969 с площ от 889 кв.м.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.