О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

542/24.08.2015г.

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 21. 08.2015г., в състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

                                                                                       МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№384/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от „Рива”ЕООД, гр.Омуртаг, представлявано от управителя Р.К. Ч., чрез процесуалния представител адв.И.З., против определение №184/12.06.2015г., постановено по в.гр.д.№139/15г. по описа на ТОС, гр.о., с което е оставена без разглеждане подадената от „Рива”ЕООД жалба против действия на ЧСИ С. А. по изп. дело №2013873 0400120 като недопустима и е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна „Райфайзенбанк България”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и прило -жимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по в.гр.д.№139/15г. по описа на ТОС, гр.о. е образувано по жалба вх.№1039/27.05.2015г., подадена от „Рива”ЕООД против действие на ЧСИ С. А. Г., рег.№873, с район на действие ТОС, по изп. дело №20138730400120 - Постановление за възлагане на недвижим имот от 11.05.2015г.

Цитираното изп.дело е образувано въз основа на изпълнителен лист от 06. 06.2013г., издаден по ч.гр.д.№176/13г. по описа на ОРС, с който длъжниците „Рива”ООД, гр.Омуртаг, представлявано от управителя Р.К. Ч., и Р.К. Ч. са осъдени солидарно да заплатят на „Райфай -зенбанк”ЕАД, гр.София посочените в листа суми.

Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към недвижим имот, собственост на длъжника „Рива”ЕООД/н.а.№169/05г./ и ипотекиран в полза на банката взискател с договорна ипотека/н.а.№38/08г./ за обезпечаване на взема- нията й, за които впоследствие е бил издаден цитираният изп.лист.

Насрочвани са няколко публични продани за имота, предмет на н.а.№38/ 08г., обявени за нестанали поради неявяване на купувачи, или спирани по молба на взискателя.Също по негова молба е насрочена продан за периода 04. 04.2015г.-04.05.2015г.На проведената продан за купувач на имота е обявен М. А. М.-протокол от 05.05.2015г. за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач и след внасяне на дължимата от него цена-платежно нареждане от 08.05.2015г. е издадено атакуваното постанов -ление за възлагане от 11.05.2015г.

В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане е незаконосъобразно, т.к. длъжникът не бил уведомяван нито за проданта, нито за постановлението и при случайното му посещение в кантората на ЧСИ узнал за тези действия на ЧСИ, като предвид изложеното и защото не му било дадено право на избор по чл.45, ал.7 от ЗДДС, моли постановлението за възлагане да бъде отменено.

Съгласно нормата на чл.435, ал.3 от ГПК длъжникът разполага с правото да обжалва постановлението за възлагане поради това, че наддаването на публич -ната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.В настоящия случай липсват изобщо подобни твърдения в жалбата.Наведените в жалбата твърдения не са сред предвидени в закона като даващи възможност на длъжника да подава жалба против това действие на ЧСИ, предвид което и същата е недопустима.Само за пълнота на изложението следва да бъде посочено, че за всички насрочвани продани, вкл. и за последната проведена такава управителят на дружеството жалбоподател /който е солидарен длъжник лично като физическо лице/ е бил надлежно уве -домяван лично на настоящия си адрес в с.Плъстина, ул.”Искър” №11/всички изпращани съобщения до вписания адрес на управление на дружеството са връщани в цялост като непотърсени/, вкл. е уведомен лично за насрочването на последната продан на 24.03.2015г. и за обявяването на купувач на нея също лично на 08.05.2015г.Що се касае до нормата на чл.45, ал.7 от ЗДДС, вр. чл.83 от ППЗДДС следва да бъде посочено, че ЧСИ е изискал уведомление от НАП на 05.05.2015г. относно регистрацията по ЗДДС на собственика на вещта, такова е получено на 15.05.2015г. и е разпоредено купувачът от проданта да внесе ДДС.

По изложените съображения съдът приема, че подадената жалба против посоченото действие на ЧСИ е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Предвид достигане до идентични крайни изводи с тези на ТОС, обжалваното определение следва да бъде пот -върдено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №184/12.06.2015г., постановено по в.гр.д. №139/15г. по описа на ТОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: