О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

478

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …29. 07.2016г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№384/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274, ал.2 от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от Н.И.Г. и П.С.Г. против разпореждане № 3134/11.04.2016г., постановено по ч.гр.д.№547/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е върната частна касационна жалба вх.№10255/06.04.2016г., подадена от Н.И.Г. и П.С.Г. против определение №794/24.03.2016г., пос -тановено по същото дело.В жалбата се твърди, че обжалваното разпореждане е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените дейст- вия по администриране на подадената частна касационна жалба.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по ч.гр.д.№547/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по пода -дена частна жалба от Н.И.Г. и П.С.Г. против опреде- ление №2222/23.02.2016г., постановено по гр.д.№16336/15г. по описа на ВРС, XXXIX състав, с което производството по делото е прекратено и изпратено по подсъдност на ВОС.С определение №794/24.03.2016г., в диспозитива на което е допусната поп -равка на очевидна фактическа грешка с определение №1662/06.07.2016г., обжалваното определение на ВРС е потвърдено.В едноседмичен срок от получаване на съобщение за определението на ВОС Н.И.Г. и П.С.Г. са подали частна касационна жалба против същото, върната с обжалваното разпореждане от 11.04.2016г., т.к. е прието, че определението не подлежи на обжалване.

Съгласно разрешенията, дадени в т.9, б.”в” на ТР №1/09.12.2013г. на ОСГТК на ВКС определението на въззивния съд, с което се потвърждава определението на първоинстанционен съд за прекратяване на производството поради неподсъдност на спора/чл.121 от ГПК/ подлежи на касационно обжалване на осн. чл.274, ал.3, т.1 от ГПК.В настоящия случай производството е прекратено от първоинстанционния съд ВРС и изпратено по подсъдност на ВОС предвид цената на предявените искове с пр.осн. чл.109 от ЗС.На всеки един от недвижимите имоти, за които се твърди, че ответниците с неоснователните си действия и бездействия пречат на ищците да упражняват пълноценно правото си на собственост, данъчната оценка, формираща цената на иска, е над 50 000лв., а другите предявени в същото производство осъ -дителни искове за заплащане на обезщетения са изпратени съобразно правилото на чл.104, т.6 от ГПК.След като въззивният съд е потвърдил определението на ВРС и цената на всеки от исковете с пр.осн. чл.109 от ЗС е над 50 000лв./въпросът относно начина на формиране на цената на иск с пр.осн. чл.109 от ЗС, а именно дали по пра -вилото на чл.69, ал.1, т.2 от ГПК или същият е неоценяем, или е оценяем, но цената се определя не от данъчната оценка, а по друг ред, е предмет на образуваното т.д. №4/15г. на ОСГК на ВКС, по което понастоящем не е постановено решение, като преобладаващата понастоящем съдебна практика е в първия смисъл/, то следва да бъде прието, че определението на ВОС подлежи на касационно обжалване при усло- вията на чл.280, ал.1 от ГПК.С оглед горното и неправилно подадената от Ганеви в срок частна касационнна жалба е била върната с обжалваното разпореждане.Същото следва да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената жалба.   

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане №3134/11.04.2016г., постановено по ч.гр.д.№547/16г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената жалба.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: