ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

477

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на   18.08.2017 година                     в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА Д.

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия Д. в.ч.гр.д. № 384/2017 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Д.И.И. чрез процесуалния му представител адв. Т.П. *** срещу решение № 676/03.05.2017 год по в.гр.д. № 806/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 1269/15.02.2017 год срещу постановление за възлагане, издадено на 30.12.2016 год по изп.д. № 20158070403052 на ЧСИ Н. Д. и производството е прекратено в тази част. Частният жалбоподател излага, че в качеството му на взискател, присъединен по право, е следвало да бъде уведомен от съдебния изпълнител за обявяването на публичната продан върху имота. Като не е спазил това изискване, съдебният изпълнител е извършил нарушение, довело до лишаването му от право да участва като наддавач на публичната продан на имота. Поради това според въззивника наддаването не е извършено надлежно и публичната продан е опорочена. Въведено е и оплакване, че при поредната – трета публична продан съдебният изпълнител не е назначил нова оценка, поради което имотът е бил продаден не по най-високата цена.

Отговор на частната жалба не е постъпил.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същесдтво, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

От доказателствата по делото е установено, че Д.И. има изискуемо вземане срещу същия длъжник, което е предявил за изпълнение в отделно изпълнително производство – изп.д. № 20127130400144 на ЧСИ Л. Т.. По това изпълнително дело в полза на взискателя Д.И. е вписана възбрана върху процесния имот на 02.02.2013 год. Поради това и съгласно чл. 459 ал.1 от ГПК той се смята за взискател, присъединен по право, защото изпълнението е насочено върху предмета на обезпечението. В този смисъл са и разясненията, дадени в т.5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК.

Затова преди да пристъпи към изпълнителни действия върху имота, съдебният изпълнител е следвало да извърши проверка за вписаните върху него възбрани. Конституирането на обезпечения взискател като присъединен по право се извършва служебно и не е необходимо той да подава нарочна молба.

С оглед горното и съобразявайки се с тълкувателното решение, съдебният изпълнител е следвало да уведоми присъединения по право взискател за насочването на изпълнението върху възбранения имот, насрочването на описа и проданта. Това нарушение обаче не е довело до ограничаване правата на частния жалбоподател да участва в наддаването и не е опорочило самата публична продан, която е била надлежно разгласена и проведена събразно с изискванията на закона.

Разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК очертава хипотезите, при които взискател може да обжалва постановлението за възлагане. Настоящият случай не попада в нито една от тях, както правилно е съобразил съставът на Окръжен съд Варна. Частният жалбоподател, макар да е присъединен по право, не е участвал като наддавач, въпреки че е могъл да го стори при полагане на необходимата грижа.    

Доводите на въззивника във връзка с определянето на началната цена, от която да започне наддаването, са ирелевантни. Началната цена, определена по реда на чл. 485 от ГПК, респ. по чл. 494 от ГПК в случай на нестанала продан, служи само като база, от която да започне наддаването и няма отношение към задължението на съдебния изпълнител да възложи имота по най-високата предложена цена. На обжалване съгласно чл. 435 ал.3 от ГПК подлежи постановлението за възлагане в случай, че е допуснато нарушение именно на това задължение, защото само тогава проданта се опорочава. Определянето на по-ниска начална цена по никакъв начин не влияе върху максималната цена, която може да бъде достигната на публичната продан. Наред с това, оплаквания във връзка с нарушения при наддаването и/или възлагането на имота не по най-високата предложена цена, може да прави длъжникът, съгласно изричния текст на чл. 435 ал.3 предл.3 от ГПК.

Предпоставките по чл. 435 от ГПК очертават пределите, в които може да бъде упражнено процесуалното право на жалба срещу действията на съдебния изпълнител. Във всички останали хипотези извън обхвата на цитираната разпоредба, такова право не съществува. Нормата е императивна и не може да се прилага разширително.  

По изложените мотиви настоящият състав намира, че жалбата в частта, насочена срещу постановлението за възлагане е недопустима и постановеното решение, имащо характер на определение, с което същата е оставена без разглеждане и производството по нея е прекратено, е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 676/03.05.2017 год по в.гр.д. № 806/2017 год на Окръжен съд Варна, г.о., В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 1269/15.02.2017 год срещу постановление за възлагане, издадено на 30.12.2016 год по изп.д. № 20158070403052 на ЧСИ Н. Д..

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.