О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 502/16.8.2018г.

 

гр.Варна

 

         Варненският апелативен съд, гражданско отделение - втори състав, на шестнадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                             ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                           ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д. № 385 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на КПКОНПИ против определение от с.з.на 18.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.дело № 542/2017 г. на Окръжен съд – Варна по иска, предявен против Н.М.В. и Т.С.В. с правно основание чл.74, ал.2 от ЗОПДНПИ за сумата от 312035.12 лева. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

В подаден писмен отговор ответниците оспорват частната жалба и изразяват становище за правилност на обжалваното определение.

Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна.
         Не се спори между страните, установява се от доказателствата по делото, че производството пред Комисията е образувано по три уведомления, като по уведомлението с най-късна дата е образувана проверка с протокол от 18.05.2015 г. Предвид факта, че докладът на директора на ТД на КОНПИ е от 23.10.2016 г., правилно съдът е приел, че срокът за проверката по ЗОПДНПИ е изтекъл и е направил правилен извод за недопустимост на предявения иск.

Възможността да бъде инициирано производство за гражданска конфискация е уредена в ЗОПДНПИ /отм./ и започва с решение на Комисията за образуване на производство по отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност - след сезиране от предвидените в закона държавни органи. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.1 от ЗОПДНПИ /отм./, проверката по  този закон следва да се осъществи в срок до една година, с възможност за еднократно удължаване на срока с шест месеца, като по делото няма твърдения и доказателства срокът на проверката да е бил продължаван.

Настоящата инстанция изцяло споделя изводите на съда за преклузивният характер на срока за провеждане на проверката, като с изтичането му правомощията на КОНПИ се прекратяват. В този смисъл е и  практиката на ВКС, ІV г.о.- р. № 323/18.01.2018г. по гр.д.№ 5291/2016 г. Това че законът предвижда продължаването на срока да се извърши с изрично решение на КОНПИ, а не просто фактически, означава, че срокът не е инструктивен, следователно - законът не допуска проверката да продължи след изтичането и без решение за продължаването му. Да се приеме друго означава да се предостави на КОНПИ правомощие да може да действа неограничено във времето и да въздейства неблагоприятно върху правната сфера на проверяваното лице, без произнасяне по същество от самата нея. Това противоречи на принципите на законоустановеност и пропорционалност, залегнали в трайната съдебна практика на ВКС и на ЕСПЧ по приложението на чл.6 от ЕКЗПЧОС, според които всяко ограничаване на ползването или отнемане на незаконно придобито имущество по пътя на гражданския иск на държавата спрямо неоснователно обогатилите се лица следва да отговаря на три критерия: законоустановеност, необходимост за постигане на легитимна цел и пропорционалност /в този смисъл – и решение № 13/13.10.2012г. по конст.дело № 6/2012 г. на КС/. Следователно, при наличието на законовите предпоставки, КОНПИ следва да образува производство  в рамките на срока по чл.27, ал.1, предвид санкцията за погасяване на правомощията й след изтичането му.

По тези съображения, към датата на образуване на производството правомощията на КОНПИ са били преклудирани; преклудирано е било и материалното право на Държавата за отнемане от ответника на незаконно придобито от него имущество, поради което изводът на съда за недопустимост на иска по чл.74, ал.2 от ЗОПДНПИ/отм./ е правилен.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от с.з.на 18.05.2018 г., с което е прекратено производството по гр.дело № 542/2017 г. на Окръжен съд – Варна.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

                                                                                     /с о.м./

                                                                           2.