О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

548

АПЕЛАТИВЕН СЪД  гр. ВАРНА, гражданско отделение, в закрито заседание на 07.10.2013 в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ПЕНКА ХРИСТОВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА ч.гр.д. № 386/2013 по описа на Апелативен съд гр. Варна, г.о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба вх.№ 4232/06.08.2013 от Б.Д.К. срещу определение от 26.06.2013 год по гр.д. № 2544/2012 год. на ВОС, с което производството по делото е спряно до приключване на досъдебно производство № 347/2012 год. на ОД на МВР гр.Варна. Поддържайки доводи за незаконосъобразност на определението, частният жалбоподател моли за неговата отмяна и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

В постъпилия отговор от Е.Г.Ц. са изложени доводи за неоснователност на частната жалба и оставяне в сила на определението.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, поради следните мотиви:

Съгласно чл. 229 ал.1 т.5 ГПК производството по делото се спира, когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които ще зависи изходът на гражданския спор.

От представеното писмо № 21924/04.06.2013 год. на ОД на МВР Варна се установява, че досъдебно производство № 347/2012 год се води срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 210 ал.1 т.5 от НК, като до този момент няма лице, което е привлечено като обвиняем. От това следва, че не е налице хипотезата на чл. 229 ал.1 т.5 от ГПК – няма разкрито престъпно обстоятелство, което би имало значение за решаването на делото.

Измамата като основание за унищожаемост на сделката по смисъла на чл. 29 ЗЗД има различно съдържание от това по НК, затова за гражданския процес е без значение дали деянието съставлява престъпление и не е необходимо неговото установяване с влязла в сила присъда. Обстоятелствата, на които е основан иска подлежат на доказване и могат да бъдат установени в гражданския процес с всички допустими по ГПК доказателствени средства.  Ето защо не е налице преюдициалност на наказателното производство по отношение на настоящия процес, което да налага неговото спиране.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОТМЕНЯ определение от 26.06.2013 год по гр.д. № 2544/2012 год. на ВОС, с което производството по делото е спряно до приключване на досъдебно производство № 347/2012 год. на ОД на МВР гр.Варна.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: