ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

531/26.08.2016

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  26.08.2016 в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 386/2016 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадена е частна жалба от Р.Х.А. срещу определение № 638/16.06.2916 по в.ч.гр.д. № 144/2016 год на Окръжен съд Разград, с което е оставена без разглеждане частна жалба вх.№ 1761/05.05.2016 год срещу определение от 21.04.2016 год по гр.д. № 995/2015 год на Районен съд Исперих в частта му, с която е оставено без уважение искането за прекратяване производството по делото по отношение иска с правно осн. чл. 33 ал.2 от ЗС поради изтекла погасителна давност. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбоподателка моли за неговата отмяна и постановяване на друго, с което делото бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

В първоинстанционното производство като задължителен необходим другар на ответниците е била конституирана Р.Х.А., която в подадения по делото писмен отговор е възразила, че предявеният срещу нея иск с правно осн. чл. 33 ал.2 от ЗС е недопустим и е поискала прекратяване на производството в тази част. С определение от 21.04.2016 год Районен съд Разград е отхвърлил възражението за изтекла погасителна давност и е оставил без уважение искането на ответницата за прекратяване на производството в тази част срещу нея.

Това определение не подлежи на самостоятелно обжалване, отделно от крайния съдебен акт по делото. С него не се прегражда хода на делото, а и обжалваемостта му не е предвидена в друг нормативен акт. Произнасянето на съда по въпроса за основателността на възражението за погасяване на иска по давност ще бъде преценявано при евентуално обжалване на решението. Този въпрос е по съществото на спора и не е предмет на частното производство.

По изложените мотиви частната жалба, с която е бил сезиран Окръжен съд Разград, е недопустима и правилно съдът я е оставил без разглеждане.

На осн. чл. 274 ал.1 от ГПК настоящото определение не подлежи на касационно обжалване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 638/16.06.2016 год по в.ч.гр.д. № 144/2016 год на Окръжен съд Разград.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.