О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

432

гр. Варна, _08_.08.2013 г.

 

Варненският АПЕЛАТИВЕН съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 08.08. през двe хиляди и тринадесетата  година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА;

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

                                                       

като разгледа докладваното от съдията Христова

 ч. гр. дело № 387 по описа за 2013 г. взе предвид следното:

 

 

НАСТОЯЩОТО ПРОИЗВОДСТВО Е по реда на чл. 396 ГПК, ОБРАЗУВАНО ПО частна жалба на К.И.К. и С.Й.К., срещу определение № 1952/03.07.2013 г. на ОС - Варна, по гр.д. 1691/2013 год., с което е допуснато обезпечение на предявени искове с правно основание чл. 190, ал.1 ЗЗД, предявени от А.Б.Д. и Х.Г.Д.,***, срещу К.И.К. И С.Й.К., за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 33, т.І, рег.№ 1390, д. 30/2011 год. на нотариус №446, поради съдебна евикция и връщане на заплатената по договора цена по отношение на продадената от Костови ½ ид.ч. от имота, в размер на 12064,35 евро, за законната лихва върху тази сума в размер на 5359 лв. за периода до предявяване на исковата молба, 1349,72 лв., обезщетение за направени разноски в производството по евикцията, ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА върху десет недвижими имота, описани в десет пункта, като е даден едномесечен срок за представяне на доказателства за предявяване на иска. В частната жалба се твърди, че определението в обжалваната част е неправилно, тъй като: данъчната оценка на възбранените имоти надхвърля обезпечения материален интерес; не е предявен иск за разваляне на договора,; цената, вписана по нотариален акт е по-ниска от претендираната като платена от ищците. Претендира се отмяна на определението и оставяне на молбата без уважение, евентуално частична отмяна по отношение на част от имотите и определяне на парична гаранция.

Срещу ЧЖ е постъпило писмено възражение от насрещните страни, в което жалбата се оспорва.

Съдебният състав, след като взе предвид оплакванията на въззивника и данните по делото, установи следното:

Производството пред ОС е образувано по искове за връщане на заплатена цена по договор за покупко-продажба на недвижим имот, след съдебна евикция на купувачите, ведно със законната лихва ръху сумата и с обезщетение за разноските в производството по евикцията – чл. 190 ЗЗД. В подобни претенции винаги се съдържа искане за разваляне на договора за покупко-продажба. Молбата е подкрепена с достатъчно писмени доказателства. Направено е искане за обезпечаване на претенциите чрез възбрана на имоти, собственост на двама от продавачите по договора /от общо трима/, продали ½ ид.ч. от имота. Молбата е уважена за всички недвижими имоти, общо 10, от които два апартамента в гр. Варна, гараж и седем поземлени имота.

За да бъде допуснато обезпечение на предявените искове, следва претенциите да са допустими, вероятно основателни, подкрепени с достатъчно писмени доказателства, да е налице обезпечителна нужда и заявената обезпечителна мярка да е адекватна на защитавания интерес..

В случая са представени достатъчно писмени доказателства, сочещи на вероятна основателност на претенциите, включително и по отношение на твърдяната симулативност на цената на сделката, вписана в нотариалния акт.

Пред настоящата инстанция са представени писмени доказателства, от които се установява, че с възбраняването само на първия имот – апартамент № 1 в гр. Варна, ул. „Черни връх”, №7, с идентификатор  10135.1501.228.1.1 с данъчна оценка 67233,60 лв., ще се постигне адекватно на интереса от исковете /около 40000 лв. по отношение на собстениците на имотите/ обезпечение. По отношение на останалите девет имота ограничаването на сферата на въззивниците е незаконосъобразно. Не се налага определяне на парична гаранция.

При достигане до частично различаващите се изводи от тези на  ОС, обжалваният акт следва да бъде потвърден в частта, с която е допуснато обезпечение чрез възбрана на апартамент № 1 в гр. Варна, ул. „Черни връх”, №7, с идентификатор  10135.1501.228.1.1 с данъчна оценка 67233,60 лв., а в частта, с която е допусната възбрана на недвижими ивоти от пункт 2 до пункт 10, определението следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което молбата за допускане на обезпечение на предявените по делото на ОС искове срещу Костови чрез възбрана на тези девет имота да се остави без уважение. 

ВОДИМ от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1952/03.07.2013 г. на ОС - Варна, по гр.д. 1691/2013 год., с което е допуснато обезпечение на предявени искове с правно основание чл. 190, ал.1 ЗЗД, предявени от А.Б.Д. и Х.Г.Д.,***, срещу К.И.К. И С.Й.К., за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 33, т.І, рег.№ 1390, д. 30/2011 год. на нотариус №446, поради съдебна евикция и връщане на заплатената по договора цена по отношение на продадената от Костови ½ ид.ч. от имота, в размер на 12064,35 евро, за законната лихва върху тази сума в размер на 5359 лв. за периода до предявяване на исковата молба, 1349,72 лв., обезщетение за направени разноски в производството по евикцията, ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА върху апартамент № 1 в гр. Варна, ул. „Черни връх”, №7, с идентификатор  10135.1501.228.1.1 с данъчна оценка 67233,60 лв.

ОТМЕНЯ определение № 1952/03.07.2013 г. на ОС - Варна, по гр.д. 1691/2013 год., с което е допуснато обезпечение на предявени искове с правно основание чл. 190, ал.1 ЗЗД, предявени от А.Б.Д. и Х.Г.Д.,***, срещу К.И.К. И С.Й.К., за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 33, т.І, рег.№ 1390, д. 30/2011 год. на нотариус №446, поради съдебна евикция и връщане на заплатената по договора цена по отношение на продадената от Костови ½ ид.ч. от имота, в размер на 12064,35 евро, за законната лихва върху тази сума в размер на 5359 лв. за периода до предявяване на исковата молба, 1349,72 лв., обезщетение за направени разноски в производството по евикцията, ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА върху останалите девет недвижими имота, описани в пунктове от 2 до 10 в определението, и постановява:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба за допускане на обезпечение на предявените по гр.д. 1691/2013 год. на ВОС искове с правно основание чл. 190, ал.1 ЗЗД, предявени от А.Б.Д. и Х.Г.Д.,***, срещу К.И.К. И С.Й.К., за разваляне на договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 33, т.І, рег.№ 1390, д. 30/2011 год. на нотариус №446, поради съдебна евикция и връщане на заплатената по договора цена по отношение на продадената от Костови ½ ид.ч. от имота, в размер на 12064,35 евро, за законната лихва върху тази сума в размер на 5359 лв. за периода до предявяване на исковата молба, 1349,72 лв., обезщетение за направени разноски в производството по евикцията, ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА върху останалите девет недвижими имота, описани в пунктове от 2 до 10 в определение 1952/03.07.2013 г. на ОС - Варна, по гр.д. 1691/2013 год.

         Определението НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ: