Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

175

 

гр.Варна,   09.11.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на двадесет и осми октомври, двехиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕТЯ ПЕТРОВА

Секретар Ю.К.,

Прокурор ,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 387/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

          Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на Р.С.Б. от гр.Варна срещу решение № 947/15.05.2015 г. по гр.д.№ 2242/2014 г. на Окръжен съд – Варна – VІ състав, с което е уважен иска с правно основание чл.19, ал.3 от ЗЗД, предявен от К.Д.Х. и са присъдени дължимите такси и разноски. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за отхвърляне на предявения иск.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на ответника оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на решението.

            Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима. След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск от К.Д.Х. *** Р.С.Б. от гр.Варна, с правно основание чл.19 ал.3 от ЗЗД.

Ищецът твърди, че на 04.07.20013 год. с ответника сключили предварителен договор за прехвърляне право на собственост на недвижим имот, находящ се в село Тополи, подробно описан в исковата молба. Постигнали съгласие за цената и начина на плащане и за сключване на окончателен договор до 04.09.2013 година. При подписване на договора получил владението върху имота. Моли съда да обяви за окончателен, на основание чл.19, ал.З от ЗЗД сключения на 04.07.20013 г. с ответника предварителен договор.

Оспорвайки предявения иск, ответникът твърди неизправност на ищеца, който не предприел действия по отпускане на кредит за заплащане на уговорената цена; твърди, че с нотариална покана от 26.09.2014 год., в качеството си на изправна страна, е развалил едностранно предварителния договор.

Първоинстанционният съд е установил правилно фактическата обстановка по делото:

Безспорно е между страните сключването на предварителен договор за покупко-продажба на 04.07.2013 год., по силата на който ответникът е обещал да продаде, а ищецът да купи процесния недвижим имот за сумата от 40 000 евро, като при подписването му ищецът заплатил сумата от 5 000 евро.

Постагнато е съгласие остатъкът от 35 000 евро, да се заплати по начин, описан в договора - чрез банков кредит, отпуснат след нотариалното прехвърляне на имота и след вписване на договорна ипотека в полза на банката; разликата между продажната цена и размера на кредита, плюс капарото, ще бъде заплатена в момента на нотариалното прехвърляне на имота. Уговорено е сключването на окончателен договор да се извърши до 04.09.2013 год., като промяна на договорения срок да става само по писмено споразумение. Съгласно т.3.1. ответникът се задължил да предостави всички необходими документи, изискуеми от закона за нотариалното оформяне на сделката. С подписване на предварителния договор се предало и владението на имота от ответника на ищеца.

До 04.09.2013 год. страните не са сключили окончателен договор.

Нотариален акт № 12, том.II, рег. № 1479 дело № 243/1998 год. от 06.11.1998 год., договор за доброволна делба от 06.11.1998 г. и договор от 19.02.2008 год. за разпределение ползването, установяват правото на собственост на ответника върху процесния недвижим имот.

Неоснователно е възражението на ответника за неизправност на ищеца, свързана с неосигуряване на кредит за заплащане на цената, поради което той едностранно развалил предварителния договор с нотариална покана от 26.09.2014 г. Приложените по делото писмени доказателства не установяват той да е извършил действия по снабдяване с документи за прехвърляне на правото на собственост до 4.09.2013 г. – доказателствата са за искане за издаване на скица и на данъчна оценка едва през м.май 2014 г. Без необходимото съдействие от страна на ответника чрез осигуряване на документи за собственост, скица, данъчна оценка и др., невъзможно е извършването на действия от ищеца за отпускане на уговорения кредит. Следователно, бездействието на ответника установява неизправността му като страна по предварителния договор. Той виновно не е изпълнил задължението си за прехвърляне на притежаваното от него право на собственост към датата на падежа 04.09.2013 год., с което е изпаднал в забава. С оглед неизправността му, той не разполага със субективното правно да развали едностранно договора.

Недоказано е и твърдението, че страните са предоговорили цената на имота. В предварителния договор, сключен в писмена форма, страните са постигнали съгласие за основните елементи на договора за продажба, вкл. и за цената на имота. Не са представени писмени доказателства, от които да се направи изводза промяна на цената чрез увеличаването й от 40 000 евро на 53 000 евро. В този смисъл възражението е недоказано.

Изводът на първоинстанционния съд за основателност на предявения иск е правилен, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено. При този изход на спора, въззивникът следва да заплати на въззиваемия сумата от 2850 лева – разноски по водене на делото.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 947/15.05.2015 г. по гр.д.№ 2242/2014 г. на Окръжен съд – Варна – VІ състав.

ОСЪЖДА Р.С.Б., ЕГН:********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Д.Х. сумата от 2850.00 лева – разноски по водене на делото пред настоящата инстанция, на основание чл.78, ал.3 от ГПК.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

 

                                                                                    2.