О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

499/29.08.2017

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 29. 08.2017г., в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№388/17г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадена частна жалба от В.Б.Б. чрез процесуалния му представител адв.Д. Б. против определение №1734/29.06.2017г., постановено по гр.д.№455/16г. по описа на ВОС, гр.о., с което е прекратено производството по делото.В жалбата се твърди, че определение е неправилно по изложените в същата съображения.Претен- дира се да бъде отменено и делото да бъде върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното.

Производството по гр.д.№455/16г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по предя - вен от В.Б.Б. против Д.В.Г. и Х.Д. Г., малолетна, действаща чрез своя родител и законен представител Д.В.Г., иск с пр.осн. чл.66, ал.2 от СК за установяване на произхода на детето Х.Д. Г. от ищеца В.Б.Б., подал по реда на чл.65, ал.1 от СК писмено заявление за припознаването му, оспорено от ответницата Д.В.Г. в срока по чл.66, ал.1 от СК.

С разпореждане №5053/06.06.2017г. производството по делото е оставено без движение с дадени указания до ищеца да представи доказателства за внасяне на сумата от 300лв.-депозит за особен представител на ответника, призован по реда на чл.47 от ГПК.За указанията на съда ищецът е уведомен на 19.06.2017г. чрез проце -суалния си представител адв.Д.Б..С обжалваното определение е прието, че ищецът не е изпълнил указанията на съда в рамките на дадения срок, изтичащ на 26.06.2017г., а и към датата на постановяване на определението, предвид което производството по делото следва да бъде прекратено на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.

На 30.06.2017г. в съда е постъпила молба вх.№19074/30.06.2017г., която е била подадена по пощата на 23.06.2017г., видно от приложената към плика товарителни -ница и посочената в нея дата на приемане на пратката, с която ищецът чрез проце -суалния си представител е отправил молба за продължаване на срока за изпълнение на разпореждане №5053/06.06.2017г. за внасяне на дължимия депозит предвид финансови затруднения, като е молил срокът да бъде продължен с една седмица, считано от изтичане на първоначалния, в който продължен срок ще има възможност да внесе определения депозит.

Предвид цитираната молба от 30.06.2017г., подадена по пощата на 23.06.2017г., т.е. в рамките на преклузивния едноседмичен срок за изпълнение на указанията, дадени с разпореждане №5053/06.06.2017г., изтичащ на 26.06.2017г., съдът приема, че ВОС е бил надлежно сезиран с подадена в срока по чл.63, ал.1 от ГПК молба за продължаване на срока, в която се сочат от страната уважителни причини за продъл- жаване на срока.Преди да се произнесе по същата съдът е прекратил производство- то на осн. чл.129, ал.3 от ГПК.Действително към датата на произнасянето му молбата не е била входирана в съда, но с оглед нормата на чл.62, ал.2, изр.1 от ГПК горното е ирелевантно доколкото молбата е била изпратена по пощата в срок.Предвид изложе- ното и съдът приема, че неправилно производството е било прекратено преди съдът да се произнесе по молбата на страната с пр.осн. чл.63 от ГПК, сочеща уважителни причини за искането си за продължаване на срока, с оглед което обжалваното опре - деление следва да бъде отменено и делото върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по делото с даване на нов едно -седмичен срок на страната за изпълнение на указанията, посочени в разпореждане №5053/ 06.06.2017г.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение №1734/29.06.2017г., постановено по гр.д.№455/16г. по описа на ВОС, гр.о., и

ВРЪЩА делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                  ЧЛЕНОВЕ: