ОПРЕДЕЛЕНИЕ №505

гр. Варна, 30.08.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ПЕТРОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

 

 

 

като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

в. ч. гр. дело № 389 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба на Бентли“ ООД, представлявано от Г.И. чрез адв. М.Т. и адв. С.Б. против определение № 1807 от 07.07.2017 г. на ОС Варна, постановено по гр. д. № 2519/2016 г., с което е прекратено производството поради отказ от исковете по реда на чл. 233 ГПК.

В жалбата се излагат съображения за неправилност на определението поради постановяването му при нарушение на материалния закон. Счита, че съдът не е съобразил заявеното за вписване решение № 880 от 03.10.2014 г. по т. д. № 2297/2013 г. на ОС Варна. Намира за спорна процесуалната легитимация на вписания управител предвид висящността на производството по оспорване на последващите вписвания по т. д. № 315/2017 г. на ВАпС. Моли за отмяна на обжалваното определение.

Депозирано е становище и от дружеството, представлявано от вписания управител В.Г. чрез адв. Ю.Й., в който се излага становище, че дружеството не е изразявало воля за депозиране на исковата молба, предвид притежаването на активна легитимация само чрез вписания управител в ТР. Намира, че адв. М.Т. и адв. С.Б. не са упълномощени да извършват действия от името на „Бентли“ ООД. Позовавайки се на уредбата на публичността на вписаните обстоятелства в ТР извежда извод за липсата на заличаване на последващите вписвания по партидата на дружеството свързани с избора на нов управител. В допълнение посочва, че решението, на което се позовава жалбоподателя съдържа и отхвърлителен диспозитив относно предявените искове за установяване несъществуването на обстоятелствата свързани с заличаване на Д. А. като управител и едноличен собственик на капитала и вписване на нов управител. Твърди, че настоящата частна жалба не е подадена от името на дружеството, като прави и отказ от същата.

Частната жалба е подадена в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, но от ненадлежна страна, поради което е процесуално недопустима по следните съображения:

От служебно извършената справка по партидата на „Бентли“ ООД в ТР се установява, че към момента на подаване на исковата молба – 29.12.2016 г. като управител е вписан В.Г., съобразно вписване от 02.06.2016 г.. Исковата молба е депозирана от името на дружеството чрез управителите Г.И., П.П. и Н. Я. против В.Д. и „Транс груп България 1“ ООД.

След направен отказ от предявените исковете от страна на дружеството чрез вписания управител В.Г., ОС Варна е прекратил производството по делото на основание чл. 233 ГПК.

В разпоредбата на чл. 140, ал. 4 ТЗ е предвидено, че представителната власт на управителя възниква от момента на вписването в ТР и съществува до вписването на заличаването му. Предвид възприетата в ТР № 3 от 15.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г., ОСГТК на ВКС органна теория за ЮЛ следва да се съобрази, че волеизявяващия орган на дружеството е управителят, който като законен представител разполага с обща представителна власт. При това разрешение действието на лице, което не е вписано в ТР следва да се счита, че е извършено без представителна власт.

Твърденията за спор относно процесуалната легитимация на управителя са обосновани единствено с предприемането на действия по атакуване на предхождащите вписвания за прехвърляне на дружествените дялове, вписване на нов управител и седалище на дружеството. В производството по т. д. № 2297/2013 г. по описа на ОС Варна е постановен отхвърлителен диспозитив по иска за установяване несъществуването на вписването на заличаването на Д. А. като управител и едноличен собственик, вписването на нов управител и адрес на управление. Отхвърлени са и исковете по т. д. № 1960/2015 г. по описа на ОС Варна за установяване несъществуването и на последващите вписвания рег. № 20080603183403 за прехвърляне на дружествени дялове от Д. А. на С. С., заличаване на Д. А. като управител и едноличен собственик, вписане на С. С. като нов управител и едноличен собственик, вписване на нов адрес на управление на дружеството, вписване рег. № 20081216123629 за прехвърляне на дружествени дялове от С. С. на А. М. и вписване на нов съдружник, вписване рег. № 20130812102924 на заличаването на съдружниците Ст. Ст. и А.М. и вписване на тяхно място като съдружници П. М. и Д. Д., вписване на прехвърлянето на дялове от С. С. на П. М. и от А. М.на Д. Д., вписване на П. М. и Д..Д. като управители, вписване на ново седалище и адрес на управление на дружеството.

При така установените обстоятелства, жалбоподателят не е легитимиран да обжалва първоинстанционното определение, както от името на дружеството /чл. 30, ал. 1 ГПК/, така и от свое име /Определение № 289 от 21.06.2016 г. по ч. гр. д. № 2558/2016 г., IV г. о. на ВКС/.

С оглед на гореизложеното, от една страна частната жалба е недопустима, като депозирана от ненадлежна страна, а от друга е направен отказ от настоящото обжалване от страна на „Бентли“ ООД чрез вписания управител – В.Г., поради което производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба вх. № 20720 от 14.07.2017 г., депозирана от „Бентли“ ООД, ЕИК: 148057784, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж. к. „Вл. Варненчик“ № 1, вх. 1, ет. 4, ап. 16 чрез Г.И., ЕГН:**********.

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. т. д. № 389/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: