О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№483

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …09 08.2018г., в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                        НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова в.ч.гр.д.№389/18г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.Образувано по подадени две частни жалби, както следва.Частна жалба, подадена от Д.А.Н. против определение №794/29.03.2018г., постановено по в.гр.д.№626/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима жалба вх.№3431/28.12.2017г., подадена от Д.А.Н. - ипотекарен длъжник, срещу действия на ЧСИ С. Я.а, рег.№…по изп.д. № ….., изразяващи се във въвод във владение на купувач от публична продан, при който жалбоподателят е отстранен от собствения му недвижим имот, представляващ апартамент №29, тип мезонет, самостоятелен обект в сграда с ид. 10135.1506.245.5.29, находящ се в гр.Варна, ул.„К.“№27-29, ет.5, без над - лежно да е уведомен за изпълнението, както и е прекратено производството по делото в частта му по посочената жалба.Твърди, че определението в обжалваната му част е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.Частна жалба, подадена от В.Х.Б. против определение №794/29.03.2018г., постановено по в.гр.д.№ 626/18г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му, с която е оставена без разглеждане като недопустима жалба вх.№3430/28.12.2017г., подадена от В.Х.Б. - трето за изпълнението лице срещу действия на ЧСИ Станислава Янкова, рег.№719 по изп.д. № 2017 7190400754, изразяващи се във въвод във владение на купувач от публична продан на недвижим имот, представляващ апартамент №29, тип мезонет, самостоятелен обект в сграда с ид. 10135.1506.245.5.29, находящ се в гр. Варна, ул. „К.“ № 27-29, ет. 5, както и е прекратено производството по делото в частта му по посочената жалба.Твърди се, че определението в обжалваната му част е неправилно по изложените в жалбата подробни съображения.Претендира се да бъде отменено и делото върнато на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Въззиваемата страна по първата жалба „Банка ДСК”ЕАД, гр.София, редовно уведомена, не е депозирала отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Въззиваемите страни по втората жалба „Банка ДСК”ЕАД, гр.София и Д.А.Н., редовно уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбите са подадени в срок, от процесуално легитимирани страни и против подлежащ на обжалване пред настоящата инстанция акт.

Производството по в.гр.д.№626/18г. по описа на ВОС, гр.о. е образувано по подадените от Д.А.Н. и В.Х.Б., съответно жалба вх.№ 3431/28.12.2018г./по описа на ЧСИ/ и жалба вх.№3430/28.12.2017г./по описа на ЧСИ/, двете депозирани по пощата на 21.12.2017г./с подадени идентични жалби и директно пред ВОС на 21.12.2017г./, двете против действие на ЧСИ С.Я., рег.№…, с район на действие ОС-Варна, по изп. дело №…- въвод във владение на купувач от публична продан от 14.12.2017г. 

В жалбата си Д.Н. твърди, че обжалваното действие е незаконосъобразно, т.к. жалбоподателят, ипотекарен длъжник в изп.производство, не е бил надлежно уведомен за изпълнението.

В жалбата си В.Б. твърди, че обжалваното действие е незаконосъобразно, т.к. жалбоподателката, трето за изп.производство лице, е собственик на недвижимия имот, придобит чрез давностно владение, по отношение на който е извършен въвод във владение, осъществявано в периода 19.04.2007г. и понастоящем.Владее имота от преди образуване на гражданското дело, по което е издаден изп.лист, въз основа на който е образувано изпълнителното производство.Предвид горното поддържа, че съобразно разрешенията, дадени в т.1 от ТР№3/ 2015 от 10.07.2017г. на ОСГТК на ВКС, против нея като трето лице, придобило владение върху имота от преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняваното решение, въвод не може да бъде извършен, а ако е извършен лицето може да защити правата си чрез обжалването му по реда на чл.435, ал.5 от ГПК.

Въззиваемата страна „Банка ДСК”ЕАД е подала в срока по чл.436, ал.3 от ГПК писмени възражения по жалбите.

ЧСИ е депозирал мотиви по обжалваното действие.         

Изп.дело №…. е образувано на 28.11.2017г.Изпратено е на ЧСИ С.Я.по реда на чл.427 от ГПК и по молба от 10.11.2017г. на взискателя „Банка ДСК”ЕАД от ЧСИ В.Рогова, рег.№736 и район на действие ОС-Добрич.На ЧСИ В.Рогова е било изпратено по молба на посочения взискател от 09.10.2017г. изп.д. №…. по описа на ЧСИ Н.Д., рег.№… и район на действие ОС-Варна.Последното е образувано на 17.10.2011г. въз основа на изпълнителен лист от 18.04.2011г., издаден в заповедно производство по ч.гр.д.№5656/11г. по описа на ВРС, ХІХ състав, с който длъжниците Н. Г. Б.и С. К. Б. са осъдени солидарно да заплатят на „Банка ДСК”ЕАД посочените в листа суми, дължими по договор за кредит от 20.10.2005г., както и разноски.За обезпечение вземането на „Банка ДСК”ЕАД по посочения договор за кредит Д.А.Н. е учредил с н.а.№162/20.10.2005г. ипотека върху собствения си недвижим имот, представляващ апартамент №29, находящ се в гр.Варна, ул.„К.“№27-29, ет.5.Принудителното изпълнение е насочено от взискателя към горепосочения недвижим имот, собственост на ипотекарния длъжник.Извършена е публична продан и с влязло в сила постановление за възлагане имотът е възложен на взискателя „Банка ДСК”ЕАД.

Насрочен е от ЧСИ С.Я. за 14.12.2017г. въвод във владение на лицето, обявено за купувач на недвижимия имот.Съгласно съставения протокол от посочената дата въводът е извършен и имотът е предаден на собственика „Банка ДСК” ЕАД.В имота е била заварена В.Х.Б., както и децата на Д.А.Н..

По жалбата на Д.А.Н..

Съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2, т.3 от ГПК длъжникът може да обжалва отстраняването му от имот, поради това, че не е бил надлежно уведомен за изпълнението.Д.Н. има качеството ипотекарен длъжник и разполага с правото да обжалва тези действия на СИ, които и длъжникът може да обжалва.Цитираната норма обаче касае изпълнение на непарични вземания, конкретно принудително отнемане на вещи, въвод във владение на присъден недвижим имот.В настоящия случай присъденото вземане е парично, а не непарично, поради което и цитираната норма е неприложима.Осъщественият въвод е такъв по чл.498 от ГПК, а именно на купувач на недвижимия имот от публична продан, а не такъв по чл.522 от ГПК. Въводът по чл.498 от ГПК не е действие на СИ, което да подлежи на обжалване, видно от цитираната норма и тази на чл.435 от ГПК.Този въвод се извършва против всяко лице, което се намира във владение на имота, като то може да се брани само с иск за собственост.Предвид горното и така подадената жалба е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постано - веното в този смисъл обжалвано определение следва да бъде потвърдено.

По жалбата на В.Х.Б..

Освен изложеното по-горе относно въвода по чл.498 от ГПК, относимо и към жалбата на В.Б., следва да бъде посочено и следното.Жалбоподателката заявява право на собственост върху недвижимия имот, твърдян, че е придобит чрез придобивна давност с начало на давностното владение през 2007г./вкл. е предяви - ла на 12.12.2017г. положителен установителен иск относно това й право против „Банка ДСК”ЕАД и Д.А.Н., образуван в гр.д.№2655/17г. по описа на ВОС, висящо понастоящем/, предвид което счита, че с оглед разрешенията в дадени в т.1 от ТР№3/ 2015 от 10.07.2017г. на ОСГТК на ВКС, против нея като трето лице, придобило владение върху имота от преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняваното решение, въвод не може да бъде извършен, а ако е извършен то може да защити правата си чрез обжалването му по реда на чл. 435, ал.5 от ГПК.В т.1 от цитираното ТР са дадени задължителни разрешения касаещи въвод във владение по чл.522 от ГПК, т.е. този изпълнителен способ, чрез който се изпълняват всички притезания за предаване владението или държанието на недвижим имот, независимо от това дали притезанието произтича от вещно или облигационно право, като при извършването му СИ отстранява от имота длъжника и въвежда във владение взискателя.За да може да бъде извършен въвод взискателят следва да представи изпълнителен лист, удостоверяващ правото му да бъде въведен във владение на имота, който ИЛ удостоверява посоченото право и разрешава то да бъде упражнено от кредитора по реда на принудителното изпълнение.В случай, че имотът се намери във владение на трето лице, придобило владение преди завеждане на делото, по което е постановено изпълняемото право, въвод не може да бъде извършен, а, ако бъде извършен, третото лице следва да се защити чрез обжалването му по реда на чл.435, ал.5 от ГПК.В настоящия случай, както се изложи, не е извършен въвод във владение на „Банка ДСК”ЕАД по чл.522 от ГПК въз основа на изпълнителен лист, с който този недвижим имот да й е бил присъден, а е извършен въвод във владение на „Банка ДСК”ЕАД като купувач от публична продан на недвижим имот по реда на чл.498 от ГПК, с който й е бил предаден недвижимият имот, възложен й с влязло в сила постановление за възлагане като резултат от изпълнение на парично притезание.Този въвод се извършва срещу длъжника/ипотекарния длъжник/ собственик на вещта, а и срещу всяко трето лице, което се намира във владение на имота/без значение кога е придобило владение/, дори и то да е действителният собственик на имота, щом не е предот -вратило публичната продан чрез жалба по реда на чл.435, ал.4 от ГПК или чрез иск по реда на чл.440 от ГПК.Неговият способ за защита е единствено искът за собственост.Предвид гореизложеното и така подадената жалба е недопустима, съответно образуваното по нея производство подлежи на прекратяване.Постанове - ното в този смисъл обжалвано определение следва да бъде потвърдено.

 Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №794/29.03.2018г., постановено по в.гр.д. №626/18г. по описа на ВОС, гр.о.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: