ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

108/10.02.2015г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на 10.02.2015 г. в състав :

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр.д. № 39/2015 по описа на Апелативен съд гр. Варна, за да се произнесе, взе предвид следното:

Подадени са частни жалби от М.Г.В., действаща чрез настойника си М.К.О. и от П.К.О. чрез процесуалния му представител адв. Б. срещу определение № 3152/29.10.2014 год по гр.д. № 3166/2013 год на Окръжен съд Варна, с което са осъдени да заплатят на В.Г.П. сумата 2019,30 лв разноски по делото. В жалбите се изтъкват доводи за незаконосъобразност на определението и в частност – неправилното приложение на чл. 78 ал.2 от ГПК. Въззивниците считат, че с поведението си не са дали повод за завеждане на делото, поради което разноските е следвало да се възложат на ищеца.

Подаден е отговор от ищците В.Г.П. и С.В.Г., в който по съображения за неоснователност на частната жалба същите молят за оставянето й без уважение и потвърждаване на обжалваното определение.

Съставът на Апелативен съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирани страни и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Производството е било образувано по иск, който В.Г.П. и С.В.Г. в качеството си на кредитори на ответниците са предявили за прогласяване нищожността на разпоредителна сделка с недвижим имот, който след връщане в патримониума на ответницата да им послужи за удовлетворяване на вземанията им по изпълнителните дела. В хода на процеса задълженията на ответниците са били изцяло погасени и изпълнителните дела – прекратени, с което е отпаднал и правният интерес на ищците от водене на делото. На това основание съдът с определение № 3132/24.10.2014 год прекратил производството и с отделно определение № 3152/29.10.2014 год в закрито заседание присъдил на ищците направените по делото разноски на основание чл. 78 ал.1 от ГПК. В мотивите си съдът е приел, че няма основание за приложението на чл.78 ал.2 , респ. ал.4 от ГПК защото производството е прекратено поради плащане, извършено след завеждане на иска.

Съставът на Апелативен съд Варна намира този извод на първоинстанционния съд за правилен.

Хипотезата на чл. 78 ал.2 от ГПК е приложима при кумулативното наличие на следните предпоставки – ответникът с поведението си да не е дал повод за завеждане на делото и да признае иска. В случая тези предпоставки не са налице, тъй като плащането на дълга, дало основание за прекратяване на производството, е станало в хода на процеса. Ето защо ответниците дължат заплащане на разноските, направени от ищеца по силата на чл. 78 ал.1 от ГПК.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 3152/29.10.2014 год по гр.д. № 3166/2013 год на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал.1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                         

                   2.