ОПРЕДЕЛЕНИЕ

129

_19_.02.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _19_.02. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д. № 39 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Х.Р.И., от гр. Варна, срещу определение № 2889/07.08.2015 год. по в.гр.д. 1017/2015 год. на ОС Варна, с което в производство по чл. 248 ГПК е оставена без уважение молбата й за изменение и допълване на решение № 1145/10.06.2015 по в.гр.д. 1017/2015 год. на ВОС. 

Претендира се за отмяна на определението и уважаване на молбата по чл. 248 ГПК, като се излагат подробни доводи по формиране на своевременно направеното искане по разноските. Претендират се разноски за втората инстанция.

Препис от ЧЖ е връчен на насрещната страна, Е.К.Х., която е оспорила доводите на жалбоподателя и е претендирала разноски за настоящото производство в размер на 200 лв..

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Обжалва се определение, постановено в производство по чл. 248, ал.1 ГПК, на ВОС, с което е оставена без уважение молба за допълване на решението на ВОС в частта за разноските.

Решението на ВОС е въззивно и не подлежи на обжалване.

Молбата по чл. 248, ал.1 ГПК до ВОС е неоснователна.

Въззивното производство се е развило по две въззивни жалби, като предмет на въззивно обжалване е било цялото първоинстанционно решение.

С въззивното решение на ВОС е потвърдено решение на ВРС, с което Е.Х. е о съдена да заплати на Х.И. обезщетение за имуществени вреди в размер на 1729,02 лв., ведно със законната лихва от датата на исковата молба до окончателното изплащане на сумата на осн. чл. 45 ЗЗД, като претенцията е отхвърлена до пълния размер от 2718 лв.; присъдено е и обезщетение за неимуществени вреди в размер на 750 лв., като този иск е отхвърлен за разликата до претендирания размер от 1500 лв.; присъдени са и разноски за първата инстанция в размер на 491,16 лв. в полза на ищцата и 324,91 лв. в полза на ответницата Х..

Двете ваззивни жалби са оставени без уважение. За въззивната инстанция са присъдени разноски в полза на Х. в размер на 400 лв.

Госпожа Х.И. е била представлявана от адвокат във въззивното производство, като е направено своевременно искане за присъждане на разноските и е представен списък за разноски. Тъй като въззивната жалба е оставена без уважение, то не следва да се присъжда като разноски сумата, заплатена за нея. Претендирано е адвокатско възнаграждение в размер на 400 лв., за чието уговаряне и плащане се споменава в пълномощно на адв. Д.М. на л.39 от делото на ВОС. Това пълномощно, обаче, не представлява доказателство за плащане на уговорения адвокатски хонорар, тъй като е подписано само от упълномощителката г-жа И.. За да има характер на разписка изявлението, че е заплатена някаква сума, то следва да е подписано от лицето, получило сумата. Пълномощното не е подписано от адвоката, поради което и не може да се приеме като доказателство, че е получил уговорения хонорар. След като няма доказателства за плащане на разноските, именно съобразно цитираното от молителката ТР № 6 по т.д. № 6/2012 год. на ОСГТК на ВКС, разноски не следва да се присъждат. Отделен е въпросът, че при частично уважена претенция, от хонорара за въззивната инстанция щеше да бъде присъдена само част, отговаряща на уважената част от исковете, ако имаше доказателства за направени разноски.

Тъй като основното прекратително определение на ВАпС е отменено от ВКС, то следва да се приеме, че е отменено и определението, което го допълва, поради което и отново следва да се присъдят разноски за настоящото производство.

Определението на ОС следва да се потвърди, като се присъдят в полза на г-жа Х. разноски в размер на 200 лв. за адвокатски хонорар.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2889/07.08.2015 год. по в.гр.д. 1017/2015 год. на ОС Варна.

ОСЪЖДА Х.Р.И., ЕГН **********, от гр. Варна, ДА ЗАПЛАТИ на Е.К.Х. ЕГН **********, от гр. Варна сумата от 200 лв. разноски за адвокатски хонорар по защита срещу частната жалба в настоящото производство.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: