Р       Е       Ш      Е      Н      И      Е

 

27

 

12.03.2018 г.,  гр. Варна

        

                                       В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

         Апелативен съд – Варна, Гражданско отделение на двадесет и първи февруари, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                       Мария Маринова

                                            

Секретар: В.Т.                   

Прокурор:

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова въззивно гр.д. № 39 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 39/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на „ПЕТРОВИ 2015“ ЕООД, подадена чрез адв. Й.К.К. против решение № 25 от 23.10.2017 г., постановено по т..д. № 96/2015 г. по описа на Разградския окръжен съд В ЧАСТИТЕ, с които съдът е:  ОТХВЪРЛИЛ, предявените от „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД срещу ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков, при условията на евентуалност обективно съединени искове за осъж­дане на ЧСИ Гюнеш Солаков да заплати на „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД в качеството му на цесионер по договор за цесия от 29.10.2015г. обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД, като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 в размер на 45 000 лева, настъпило в резултат от неспазване от ответника на процесуалните правила при провеждане от 05.04.2013г. до 07.05.2013г. на втора публична продан на недвижимите имоти по изпълнително дело№20117610400850, както и предхождащите и съпътстващи процесуални действия по образуване на изпълнително дело, възбрана, опис и оценка, както и първа публична продан, предявен като частичен иск от вземане в пълен размер на 159 223,57 лева, обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при първа публична продан, проведена от 17.05.2012г. до 18.06.2012г. в размер на 45 000 лева,  предявено като частичен иск от вземането в пълен размер на 68 173,23 лева, както  и обезщетение в размер на 37464,92 лева вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при втора публична продан; ПРИЕЛ ЗА УСТАНОВЕНО по исковете на главно встъпилото лице „КОЛЕВИ” ООД, гр.София /в несъстоятелност/, предявен чрез синдика  Д.Х. срещу първоначалния ищец „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД, че „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД няма вземане към ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков, в качеството си на цесионер по договор за цесия от 29.10.2015г., за обезщетенията – предмет на исковете, предявени от първоначалния ищец, при условията на евентуалност, а именно обезщетение в размер на 45 000 лева, настъпило в резултат от неспазване от ответника на процесуалните правила при провеждане от 05.04.2013г. до 07.05.2013г. на втора публична продан на недвижимите имоти по изпълнително дело№20117610400850, както и предхождащите и съпътстващи процесуални действия по образуване на изпълнително дело, възбрана, опис и оценка, както и първа публична продан, предявено като частичен иск от вземане в пълен размер на 159 223,57 лева, обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при първа публична продан, проведена от 17.05.2012г. до 18.06.2012г. в размер на 45 000 лева,  предявено като частичен иск от вземането в пълен размер на 68173,23 лева  и обезщетение в размер на 37464,92 лева, вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при втора публична продан.

Въззивникът е навел оплаквания за нищожност, недопустимост и за неправилност на решението на окръжния съд по изложени в жалбата оплаквания, като въпреки некоректната формулировка на искането с оглед на заявените пороци на решението се разбира, че се претендира от настоящата инстанция прогласяване нищожността, евентуално - обезсилване решението в обжалваните му части и връщане на делото на окръжния съд за ново разглеждане от друг състав, евентуално - отмяна на решението в обжалваните части и уважаване на исковете на въззивника срещу ответника ЧСИ Гюнеш Солаков, както и отхвърляне на предявения срещу него от „КОЛЕВИ" ООД в несъстоятелност отрицателен установителен иск. Молил е и за присъждане на сторените по делото разноски. По отношение на твърдяния порок нищожност на решението, въззивникът е навел съображения за противоречащ на принципа на случайното разпределение на делата избор на нов съдия –докладчик по делото, което обусловяло незаконен съдебен състав. За недопустимостта на решението в частта по отрицателния установителен иск на „Колеви“ ООД в несъстоятелност е посочил отпадане на  активната процсуална легитимация на синдика, предвид спирането на производството по несъстоятелност. Неправилността на решението е поддържал по подробни съображения за нарушения на процесуалните правила, за противоречие с материалния закон и необоснованост.

Въззиваемият ЧСИ Гюнеш Солаков – ответник по предявените от „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД искове, е подал писмен отговор на въззивната жалба, с който е оспорил същата по съображения за частичната й недопустимост, както и за  неоснователността й поради валидността, допустимостта и правилността на решението на окръжния съд. Молил е за оставяне на жалбата без уважение с потвърждаването на обжалваното решение на окръжния съд и за присъждане на сторените по делото разноски.

„КОЛЕВИ” ООД /в несъстоятелност/ - ищец по установителния иск срещу въззивника, не е подал отговор на въззивната жалба.

 ЗАДАрмеец“ АД - трето лице помагач на въззиваемия, е подал писмен отговор, с който е оспорил жалбата, като е молил за потвърждаване на решението в обжалваната му част.

Решението на окръжния съд не е обжалвано и е влязло в сила в ЧАСТТА, с която са отхвърлени осъдителните искове на „КОЛЕВИ” ООД, гр.София /в несъстоятелност/ срещу ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков.

В съдебно заседание,  „Петрови 2015“ ЕООД и ЧСИ Гюнеш Солаков, чрез процесуалните си представители са поддържали съответно въззивната жалби и отговора. „Колеви“ ООД и ЗАД „Армеец“ АД не са изпратили представители.

 Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба на  „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД, обосновал активната си материалноправна легитимация с качеството си на цесионер по договор за цесия от 29.10.2015 г., сключен с „Колеви“ ЕООД за продажба на вземане за обезщетение от ЧСИ, с която срещу ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков са предявени в условия на евентуалност искове по чл. чл.99, ал.1 от ЗЗД вр.чл.441 от ГПК вр. 45 от ЗЗД вр. чл. 74 от ЗЧСИ: 1) за осъж­дане на ЧСИ Гюнеш Солаков да заплати на „ПЕТРОВИ 2015" ЕО­ОД в качеството му на цесионер по договор за цесия от 29.10.2015 г. обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД, като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 в размер на 45 000 лева, настъпило в резултат от неспазване от ответника на процесуалните правила при провеждане от 05.04.2013 г. до 07.05.2013г. на втора публична продан на недвижимите имоти по изпълнително дело №20117610400850, както и предхождащите и съпътстващи процесуални действия по образуване на изпълнително дело, възбрана, опис и оценка, както и първа публична продан, предявен като частичен иск от вземане в пълен размер на 159 223,57 лева; 2) обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при първа публична продан, проведена от 17.05.2012 г. до 18.06.2012 г. в размер на 45 000 лева,  предявено като частичен иск от вземането в пълен размер на 68173,23 лева; 3) както и обезщетение в размер на 37 464,92 лева вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при втора публична продан. Ищецът е претендирал и за присъждане на законната лихва върху търсените суми от датата на подаване на исковата молба до окончателното им изплащане, както и за заплащане на сторените по делото разноски.

Ответникът – ЧСИ Гюнеш Солаков е оспорил исковете и е молил за отхвърлянето им и за присъждане на разноските. Навел е възражения за нищожност на договора за цесия поради противоречието му с добрите нрави предвид значителната нееквивалентност на престациите – вземане от 282 970 лв. и цена по договора от 100 лв. на осн. чл. 26, ал.1 от ЗЗД и поради абсолютната симулативност на договора за цесия, аргументирано със сключването му между свързани лица и с цел увреждане интересите на кредиторите на цедента - чл. 26, арл.2 от ЗЗД. Изложил е съображения за липсата на елементите от фактическия състав на чл.45 от ЗЗД – липсата на нарушения в изпълнителното производство, липсата на вреди от действията му.

Предвид сключените от ЧСИ Гюнеш Солаков със ЗАД „Армеец“ АД и действащи през процесния период договори за застраховка с предмет „Професионална отговорност на застрахования в качеството му на частен съдебен изпълнител“, застрахователят ЗАД „Армеец“ АД е конституиран по делото и е взел участие като помагач на ответника. Същият е оспорил исковете и е молил за отхвърлянето им по съображения за нищожността на договора за цесия и за липсата на предпоставките за ангажиране на отговорността на ЧСИ по чл. 45 от ЗЗД.

По делото са приети за разглеждане и исковете на „Колеви” ООД, гр.София /в несъстоятелност/, представлявано от синдика  Д.Х. по чл. 124, ал.1 от ГПК и по чл. 441 от ГПК вр. 45 от ЗЗД вр. чл. 74 от ЗЧСИ, както следва: установителен иск срещу ищеца „Петрови 2015” ЕООД, гр.Разград за приемане за установено, че „Петрови 2015 „ЕООД не разполага с вземане срещу ответника ЧСИ Гюнеш Солаков за сумите, предмет на исковете му по делото; - осъдителни искове срещу ЧСИ Гюнеш Солаков, заявени в условия на евентуалност, за заплащане на обезщетения за вреди, причинени на „Колеви”ООД в качеството му на длъжник по изпълнителното дело от процесуално  незаконосъобразнотото принудително изпълнение при твърдения за нарушения и с претенции за суми, идентични с тези на първоначалния ищец „Петрови 2015” ЕООД и допълнителни такива, обосноваващи материалноправната легитимация на „Колеви”ООД, гр.София /в несъстоятелност/ - за недействителност на договора за цесия - осъществена е възмездна сделка, при която даденото значително надхвърля полученото. Наведени са и твърдения за заведен в отделно производство иск по чл.647, ал.1,т.3 от ТЗ.

Ответниците по тези искове и първоначални страни по делото, както и помагачът са оспорили исковете на „Колеви” ООД.

С влязлата в сила част от решението на окръжния съд са отхвърлени осъдителните искове на „Колеви”ООД, гр.София /в несъстоятелност/ срещу ЧСИ Гюнеш Солаков и в тази част решението не е предмет на въззивна проверка.

Съдът на осн. чл. 269 от ГПК, след като извърши служебна проверка,  намира следното:

По валидността на решението:

Обжалваното решение е валидно. Нищожно е решението, което не отговаря на следните изисквания - да бъде постановено от надлежен орган, функциониращ в надлежен състав и в пределите на правораздавателната власт на съда, да е в писмена форма, да е подписано и да изразява волята на съда по начин, който позволява да се изведе, включително и чрез тълкуване на нейното съдържание. Процесното решение е валидно според изброените показатели. То е постановено в писмена форма, от законен състав - съдия при окръжния съд Разград, подписано е и е разбираемо. Въпросът за евентуалното неспазване на вътрешните правила за случайното разпределението на делата при преразпределянето на делото на друг съдия-докладчик от отделението не прави състава на съда незаконен и не се отразява на валидността на решението. Затова и  оплакванията във въззивната жалба в тази насока са неоснователни.

По допустимостта на решението в обжалваната част:

Предявеният от „Колеви”ООД, гр.София /в несъстоятелност/, представлявано от синдика  Д.Х. срещу „Петрови 2015” ЕООД отрицателен установителен иск по чл. 124, ал.1 от ГПК е недопустим, поради липсата на правен интерес от воденето му срещу първоначалния ищец. Наличието на правен интерес съставлява абсолютна процесуална предпоставка за възникване на правота на иск, а той в случая липсва. Това е така, тъй като ищецът  „Колеви” ООД в несъстоятелност, при твърдения за недействителност на договора за цесия (включително и съобразно уточнението в о.с.з. от 28.06.2017 г.) е претендирал да е носител на материалното право за вземане за обезщетения за вреди от ЧСИ, причинени от незаконосъобразен изпълнителен процес и е настоявал за осъждане на ЧСИ да му плати претендираните суми, идентични с тези, търсени от „Петрови 2015“ ЕООД и предмет на исковете на последния. С отричането на материалноправната легитимация, произтичаща от договора за цесия и съответно и на правото на „Петрови 2015“ ЕООД да претендира обезщетенията по силата на договора за цесия, „Колеви” ООД в несъстоятелност не би постигнал защита, чрез силата на пресъдено нещо на решението, на своите твърдяни права да получи от деликвента - съдебния изпълнител обезщетенията за вредите от незаконосъобразния изпълнителен процес. Това свое право той е реализирал по делото с осъдителната си претенция срещу ЧСИ Гюнеш Солаков. В този смисъл и решението на окръжния съд в частта, с която е отхвърлен отрицателния установителен иск по чл. 124, ал.1 от ГПК на „Колеви”ООД в несъстоятелност срещу „Петрови 2015” ЕООД е недопустимо и подлежи на обезсилване с прекратяване на производството по делото в тази част. Затова и не следва да бъдат обсъждани възраженията на ответниците за недопустимост на този иск, поради воденето на иска по чл. 647, ал.1, т.3 от ТЗ, предмет на висящото гр.д. № 35/2016 г. по описа на РОС и заради спирането на делото по несъстоятелността т.д. № 86/2016 г. на осн. чл.632 ТЗ след постановяване на решението на окръжния съд. Освен това, последното би имало отношение единствено към преценката за представителната власт на синдика по отношение на „Колеви” ООД в несъстоятелност за производството пред настоящата инстанция, каквато освен това е налице доколкото правомощията на синдика не са прекратени.

В останалата обжалвана част, решението на окръжния съд не страда от пороци, водещи до неговата недопустимост.

По правилността на решението в останалата обжалвана част, с която са отхвърлени осъдителните искове на „Петрови 2015“ ЕООД срещу ЧСИ Гюнеш Солаков за заплащане на обезщетения за вреди, съдът намира следното от фактическа и правна страна:

С договор за цесия от 29.10.2017 г., „Колеви“ ООД в качеството му на цедент е  прехвърлило на цесионера „Петрови 2015“ ЕООД възмездно свое вземане от ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков за имуществени вреди от непозволено увреждане – незаконосъобразен изпълнителен процес по изпълнително дело № 20117610400850 в общ размер на 282 970 лева срещу цена в размер на 100 лева. Цесията е съобщена на ответника Гюнеш Солаков от цедента по реда на чл.99, ал.3 от ЗЗД на 16.11.2015 г. с нотариална покана.  Договорът за цесия не е нищожен, поради накърняване на добрите нрави и поради абсолютната му симулация, в каквато насока са наведени възражения от ответника ЧСИ Гюнеш Солаков и помагача му. Цесия е договорът, с който кредиторът на едно вземане го прехвърля на трето лице. Цесията е каузален договор, като в случая тя е възмездна и основанието е да се придобие право, но тя може да бъде и безвъзмездна или да съчетава елементи на възмездност и безвъзмездност. Еквивалентност на насрещните престации не е поставено като изискване с  императивна норма на закона и страните свободно могат да уговарят съдържанието на договора в тази насока. Имайки предвид това и с оглед прехвърлянето на спорно – неликвидно вземане, договорът не накърнява добрите нрави – принципите на справедливостта, добросъвестността в гражданските и търговските взаимоотношения и предотвратяването на несправедливото облагодетелстване (заради многократното, в пъти и значително по-високо по стойност вземане за обезщетение в сравнение с насрещната престация за цената) и затова не е нищожен на осн. чл. 26, ал.1 от ЗЗД.  Неоснователно е и възражението на ответника за нищожност на договора за цесия поради привидност – по чл. 26, ал.2 от ЗЗД, тъй като дори и сделката да е сключена между свързани лица и да уврежда интересите на кредиторите на цедента, това не е достатъчно, за да се приеме, че „Петрови 2015“ ЕООД и „Колеви“ ООД са сключили договора за цесия само за да създадат за третите лица привидни правни последици, които не са желали. В тежест на страната, която твърди абсолютна симулация, е да докаже привидността на сделката при пълно и главно доказване, като в тази връзка по делото не са ангажирани доказателства и не е проведено надлежно доказване.

Изпълнителното дело № 20117610400850 по описа на ЧСИ Гюнеш Солаков, с район на действие Окръжен съд – Разград е образувано по молба на взискателя „ФАРМА ТИЙМ“ ЕООД за събиране на парично вземане от длъжника „КОЛЕВИ" ООД, въз основа на издаден изпълнителен лист от 08.12.2011г. по гр.д.№2268 по описа на РС-Разград за 2011 г. Изпълнението е насочено срещу недвижимия имот на длъжника, представляващ поземлен имот № 054009 с площ 45,996 дка в землището на с. Киченица, община Разград, ведно с построените в него „Кланица с колбасарница и хладилен комплекс“, представляваща комплекс от сгради с производствено предназначение, предмет на твърдяните за незаконосъобразни публични продани. В хода на изпълнителното производство са присъединени и ипотекарния кредитор „Алфа Банк“ АД чрез клона си „Алфа Банка – клон България“ и ТД на НАП –Варна. На 12.01.2012 г. е наложена възбрана върху имота, на 09.03.2012 г. е извършен описа му, а с протокол от 27.03.2012 г. частният съдебен изпълнител (ЧСИ) е определил цена от 300 000 лв. без ДДС (360 000 лв. с ДДС). Публичната продан е насрочена за периода 17.05.2012 г. – 18.06.2012 г. при първоначална цена от 360 000 лв. с ДДС и същата е редовно разгласена с поставянето на обявления на определеното за целта място (табло) в кантората на ЧСИ, по местонахождение на недвижимия имот, в сградата на Община Разград и на определеното за това място (табло) в районен съд – гр.Разград, за което е съставен протокол от съдебния изпълнител от 17.05.2012 г. Оплаквания във връзка с разгласяването на публичната продан, ищецът не е навел. На търга са се явили двама наддавачи – банката взискател „Алфа Банка – клон България“ и  ЕТ „Емил Миланов“, като включително и след устно наддаване те са предложили съответно цени  – банката - 435 840 лв., а едноличният търговец - 399 840 лв. С протокол от 19.06.2012 г., банката е обявена за купувач при цена от 435 840 лв., като на 29.06.2012 г. съдебният изпълнител, предвид че купувачът е и взискател по делото,  е изготвил предварително разпределение по чл.495 от ГПК. Разпределението е обжалвано пред окръжния съд и отменено с решение от 29.11.2012 г. по в.гр.д. № 236/2012 г. по описа на РОС, влязло в сила на 05.02.2013 г. Междувременно, на 07.05.2012 г., от длъжника е било предприето разделяне на имота и обособяването му в два самостоятелни поземлени имота, за което по изпълнителното дело е постъпила информация след търга и след предварителното разпределение. На 22.08.2012 г., предвид узнаване за извършени преустройства  в сградите и разделянето на имота, банката – взискател и купувач на имота е заявила, че се отказва от придобиването му. С постановление от 20.09.2012 г., съдебният изпълнител е отменил действията си по тази публична продан, наддаването и обявяването на купувач от 19.06.2012 г., като на 20.09.2012 г. е насрочил нов опис на имота (на  новообразуваните имоти със сградите в тях) и е назначил вещото лице Петя Иванова за изготвяне на пазарната му оценка. Пазарните оценки на имотите са изготвени на 23.11.2012 г. и същите са в общ размер на земята и сградите от 757 083 лв. без ДДС, като 75% от оценката, съгласно действащата към този момент редакция на чл. 485 ГПК вр чл. 468 от ГПК  се равнява на сумата от 567 812,25 лв. без ДДС. С обявление от 24.01.2013 г. е насрочена нова публична продан на двата новообразувани имота и сградите в тях за периода от 01.02.2013 г. до 01.03.2013 г. при начална цена, определена от съдебния изпълнител в размер на 385 962,20 лв. с ДДС. С протокол от 31.01.2013 г. е констатирано редовното разгласяване на публичната продан, като оплаквания за незаконосъобразни действия от съдебния изпълнител по разгласяването не са поддържани от ищеца. Публичната продан е обявена за нестанала, поради неявяването на купувачи, за което присъединеният взискател „Алфа Банка – клон България“ е уведомен на 11.03.2013 г. На 18.03.2013 г. съдебният изпълнител е насрочил втора публична продан на имота (имотите) в периода от 05.04.2013 г. до 07.05.2013 г. при начална цена в размер на 308 769,77 лв., съгл. чл. 494 ГПК представляваща 80% от определената от него начална цена при първата продан, като е уведомил и страните. На 21.03.2013 г. „Алфа Банка – клон България“ е подала молба за насрочване на втора публична продан на имота. Публичната продан е била редовно разгласена, за което е изготвен акт от 04.04.2013 г. Ищецът не е навел твърдения по делото във връзка с нередовности по разгласяването и на тази публична продан. Наддаването е проведено при двама наддавачи  - „Алфа Банка – клон България“ и ЕТ „Емил Миланов“, които са предложили съответно цени от 346 234,92 лв. и 308 770 лв. с ДДС. За купувач на имота (имотите) е обявена банката при цена 346 234,92 лв. с протокол от 08.05.2013 г. В същия ден, с писмена молба, банката е заявила, че оттегля наддавателното си предложение. С протокол от 08.05.2013 г. съдебният изпълнител е обявил за купувач на имота следващия наддавач ЕТ „Емил Миланов“ за сумата от 308 770 лв. Купувачът е получил уведомлението на 09.05.2013 г. и е внесъл цената на 14.05.2013 г. На 14.05.2013 г. е издадено и постановлението за възлагане на имота (имотите) на ЕТ „Емил Миланов“ и същото е влязло в сила.

Съгласно разпоредбата на чл. 441 от ГПК, за причинените вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от ЗЗД.  Съгласно чл. 74. (1)  от ЗЧСИ, частният съдебен изпълнител отговаря за вредите, които неправомерно е причинил при изпълнение на своята дейност.

Частният съдебен изпълнител дължи обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането, а фактическият състав на отговорността му обхваща: неправомерни действия на частния съдебен изпълнител, настъпила вреда, причинена при изпълнение на дейността на частния съдебен изпълнител и причинна връзка. По реда на Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) пасивно легитимирани да отговарят са длъжностни лица,         които изпълняват дейност по принудително  изпълнение на съдебни решения, за действията им при и по повод на тази дейност. Определящ е вида дейност, като частните съдебни изпълнители дължат обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането. Пряка означава директно въздействие върху правната сфера на увредения и означава, че увреденият не би претърпял вредите, ако не бе незаконосъобразното действие или бездействие на частния съдебен изпълнител, тъй като преки са само тези вреди, които са типична, нормално настъпваща и необходима последица от вредоносния резултат, т.е. които са адекватно следствие от увреждането.

В конкретния казус тези елементи от фактическия състав не са налице и исковете са неоснователни по следните съображения:

Твърденията на ищеца за незаконосъобразни действия на съдебния изпълнител, относими към претенциите за вредите, са уточнени с молбата му от 07.12.2015 г.

По  първия частичен иск за сумата от 45 000 лв. от пълен размер от 159 223,57 лв., ищецът е твърдял, че за оценявянето на имотите е било назначено вещото лице Петя Иванова, което е дало заключение за обща оценка в размер на 757 083 лв. без ДДС. На база това заключение, съгласно чл. 485, ал.1 вр. чл. 468 от ГПК началната цена при първата публична продан (01.02.2013 г. до 01.03.2013 г.) в размер на 75 % от оценката на вещото лице е следвало да бъде изчислена на 567 812,25 лв. без ДДС, а за втората публична продан (от 05.04.2013 г. до 07.05.2013 г.) в размер на 80 % от последната или – на сумата от 454 249,80 лв. без ДДС. Съдебният изпълнител е определил начална тръжна цена на имотите при втората публична продан в размер на 295 026 лв. без ДДС (308 769,77 лв. с ДДС), т.е. по-ниска от цената, която се получава на база заключението на вещото лице и така имотът е бил възложен на купувача ЕТ „Емил Миланов“ за сумата от 308 770 лв. с ДДС, т.е. 295 026,23 лв. без ДДС. И двете наддавателни предложения са били под минималната първоначална тръжна цена, която се получавала при изчисляването на началната цена на база заключението на вещото лице и това е станало заради  нарушения на ЧСИ на чл. 494, ал.1, вр. чл. 485, ал.1, вр. чл. 468 ГПК, като в случай на точно изпълнение на задълженията от ЧСИ имотът е щял да бъде продаден на втората публична продан не за 295 026,23 лв. без ДДС, а за поне 454 249,80 лв. без ДДС и при разпределението на взискателите е щяла да бъде разпределена сума от 454 249,80 лв. без ДДС, т.е. със 159  223,57 лв. повече от фактически разпределената - 295 026,23 лв. без ДДС (308 770 лв. с ДДС). Посочил е, че тази разлика съставлява претърпяна загуба, изразяваща се в намаляване на имуществото на длъжника по изпълнителното дело и представлява претенцията по този частичен иск.

Съгласно действащата към процесния период редакция на чл.  485 ГПК (ДВ, бр. 59 от 2007 г.) от Глава четиридесет и трета, „ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ“,  съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне наддаването, като се прилага съответно чл. 468 ГПК. Препращането е съответно и е към правилата за определяне на цената на движима вещ, като ч 

 

 

 

л. 468 (1) ГПК гласи, че съдебният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде в магазин, като началната цена, от която да започне наддаването при явния търг с устно наддаване или публичната продан е 75 на сто от стойността на вещта. Според ал.2 на чл. 468 ГПК,  по искане на страната се назначава вещо лице за определяне стойността на вещта. Вещото лице се назначава служебно, когато за определяне на стойността са необходими специални знания в областта на науката, изкуството, занаятите и други. То може да даде заключението си и устно, което се отразява в протокола.

С оглед посочените разпоредби се налага извода, че законодателят не е поставил императивно изискване за определяне на началната тръжна цена на имота въз основа на заключение на вещо лице, като съдебният изпълнител определя началната цена, от която да започне наддаването. Затова и действията на съдебния изпълнител по определяне на начална тръжна цена на имота при публичната продан от 01.02.2013 г. до 01.03.2013 г. в размер на 385 962,20 лв. (с ДДС), както и въз основа нея и началната тръжна цена на имота при търга от 05.04.2013 г. – 07.05.2013 г. в размер на 308 769,77 лв. (с ДДС), представляваща 80% от първата, без да се съобрази с оценката на вещото лице Петя Иванова, не е извършено в нарушение на процесуалните правила в изпълнителното производство и не е противоправно. Направените наддавателни предложения от двамата участници във втория търг са действителни, тъй като те са над обявената от съдебния изпълнител начална тръжна цена за имотите (недействителни са предложенията за цена под началната съгл. чл. 489, ал. 6 ГПК), като без значение в случая е оценката на вещото лице, щом съдебният изпълнител е определил началната цена на търга. Независимо от това, дори и в случай, че съдебният изпълнител би бил длъжен да определи началната тръжна цена при втората продан съобразно заключението на вещото лице, при положение на установено по делото редовно и надлежно разгласяване на публичната продан и дадената възможност за участие на наддавачи се гарантира в максимална степен достигане на действителна пазарна цена на имота при търга, поради което и няма да настъпят вреди за длъжника от занижена първоначална тръжна цена. Освен това, дори при определената начална тръжна цена от съдебния изпълнител в размер на 385 962,20 лв. (с ДДС) за първата публична продан от 01.02.2013 г. до 01.03.2013 г., също редовно разгласена, не са се явили никакви наддавачи и тя не е станала, което също сочи, че при определяне на по-висока начална цена съобразно оценката на вещото лице, не би се достигнало до резултат -  продажба на имота на по-висока от достигната при втората продан цена.

В настоящия казус, по този иск не са налице елементи от фактическия състав на отговорността на ЧСИ, липсва противоправно поведение и вреда от действията му, поради което и частичният иск за обезщетение за вреди от 45 000 лв. от пълен размер от 159 223,57 лв.  е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

На разглеждане подлежи евентуалния иск на „Петрови 2015“ ЕООД срещу ЧСИ Гюнеш Солаков за заплащане на сумата от 45 000 лева, частичен иск от пълен размер на 68 173,23 лева. По този иск ищецът е твърдял неспазване на процесуалните правила при провеждане на публичната продан от 17.05.2012г. до 18.06.2012 г., като е сочил че с протокола от 19.06.2012 г., е бил обявен за купувач на имота ипотекарния кредитор „Алфа банка- клон България“ за сумата от 435 840 лв. (с ДДС), но съдебният изпълнител в нарушения на процесуалните правила вместо да възложи имота на банката, е взел предвид отказа й да придобие собствеността, съгласно последващата й молба и в нарушение на закона е отменил всички свои действия по тази публична продан. При проведената последваща, втора публична продан от 05.04.2013 г. до 07.05.2013 г. е достигната по-ниска цена и имотът е бил възложен на купувача ЕТ „Емил Миланов“ за сумата от 308 770 лв. с ДДС, т.е. 295 026,23 лв. без ДДС. Разликата между цената, на която при публичната продан от 2012 г. банката е обявена за купувач (363 200 лв. без ДДС) и сумата, на която имотът е възложен на едноличния търговец (295 026,23 лв. без ДДС) е и твърдяната вреда от 68 173,23 лв. като претърпяна загуба от неполучаване и неразпределяне на тази сума между взискателите, респ. погасяване на задължение на длъжника в този размер.

Отказът на банката да придобие собствеността, заявен с молбата й вх.№ 22.08.2012 г., представлява и отказ да заплати сумите от предходен ред и  дължими от нея по предварително разпределение по чл. 495 от ГПК, а и изготвеното разпределение е било и отменено от съда с влязлото в сила решение по в.гр.д. 236/2012 г. на РОС, поради което действието на съдебния изпълнител - невъзлагане на имота на банката при така предложената от нея цена на търга не е в нарушение на процесуалните норми. Отмяната на действията по извършване на тази продан, макар и направено в нарушение на процесуалния закон, не е причинило твърдяните вреди от разликата в цената на имота при възлагане в последващия търг. С редовното разгласяване и извършването на последващата публична продан от 05.04.2013 г. до 07.05.2013 г. е гарантирано участието на наддавачи и достигането на реална пазарна цена на имота при последващата продан, поради което и не са причинени вреди от сочените като противоправни действия на съдебния изпълнител и разлика в цената, на която имотът е можело да бъде възложен на банката и тази, на която той е бил действително възложен на едноличния търговец при следващия търг. Освен това, дори да се приеме, че вреди от разлика в цената на имота са причинени на длъжника, то те не са преки, защото не са типична, нормално настъпваща и необходима последица от действията на съдебния изпълнител -невъзлагането на имота на банката при първия търг и отмяната на действията по извършването му. Затова и този евентуалнен частичен иск за сумата от  45000 лева, частичен иск от пълен размер на 68 173,23 лева е неоснователен и подлежи на отхвърляне.

По евентуалния иск за заплащане на обезщетение за вреди в размер на сумата от 37 464,92 лв., ищецът е твърдял, че съдебният изпълнител в нарушение на процесуалния закон не е възложил имота на банката – взискател за сумата от 346 234,92 лв., на която тя е била обявена за купувач на търга от 05.04.2013 г. до 07.05.2013 г, а взел предвид направено от нея в нарушение на закона и след провеждане на търга оттегляне на наддавателно предложение и без да изчака срока, в същия ден, възложил имота на следващия купувач за по-ниската сума от 308 770 лв., като разликата между двете е и вредата - претърпяната загуба на тези средства при погасяване на дълга в последващото разпределение.

Действително, доколкото публичната продан е приключила и банката е била обявена за купувач на имотите с протокола от 08.05.2013 г., тя не е имала  правото да оттегли наддавателното си предложение. Изявлението й, обаче от 08.05.2012 г. в този смисъл, по съществото си е отказ от заплащане на суми от предходен ред по предварително разпределение по чл. 195 от ГПК, което води до задълженията на съдебния изпълнител да обяви за спечелил търга купувачът, предложил следващата цена, а при заплащането й в срока и да му възложи имота, което съдебният изпълнител е сторил. Неизчакването на срока за плащане от първия купувач е извършено в нарушение на процесуалния закон, но то не накърнява интересите на длъжника, а само на обявения за спечелил търга първи купувач, поради което и не води до причиняване на вреди за длъжника изобщо, а и твърдените такива изобщо не са пряка и непосредствена последица от това действие на съдебния изпълнител. В този смисъл не са налице предпоставките за ангажиране отговорността на ответника за причинени вреди и искът за сумата от 37 464,92 лв. като неоснователен следва да бъде отхвърлен.

Както бе посочено, относимите противоправни действия на съдения изпълнител към твърдяните от ищеца вреди са уточнени с молбата му от 07.12.2015 г. и по тях съдът изложи съображения по-горе. Останалите твърдяни в исковата молба процесуални нарушения от съдебният изпълнител изобщо нямат отношение към твърдяните вреди. Независимо от това, следва да бъде посочено, че молбата по която е било образувано изпълнителното производство е била редовна, като с нея е възложено пълното имуществено проучване на длъжника, поради което и не са налице нарушения от съдебният изпълнител по образуването на изпълнителното дело, проучване на имущественото състояние на длъжника, налагането на обезпечителните мерки и насочване на изпълнение върху вещи на длъжника без отделното им индивидуализиране от взискателя. Твърдяните нарушения във връзка със съдържанието на протокола за опис на имота, включително липсата на посочена първоначална цена, липса на информация за дължимите данъци, участие на вещо лице, което било назначено като такова след описа, както и твърденията за липсата на своевременно направена проверка и събрани документи от съдебния изпълнител за собствеността на имота, за вещни тежести и ипотека, за направени преустройства, както и неуведомяването своевременно на ипотекарен кредитор, на присъединения взискател ТД НАП –Варна не стоят във връзка с твърдяните вреди от разликата в цената на имота. Не е в пряка връзка с твърдяните вреди и действието на съдебния изпълнител по насрочването на втора публична продан в срока по чл. 494, ал.1 от ГПК, но преди взискателят да поиска такава.

С оглед изложеното, настоящата инстанция не споделя оплакванията в жалбата на въззивника за наличие на елементите от фактическия състав на отговорността на ЧСИ и за неправилност на решението на първата инстанция в частта по осъдителните искове срещу ЧСИ. Като е достигнал до идентичен резултат за отхвърляне на исковете по подобни съображения, окръжният съд е процедирал правилно и постановеният от него акт в тази част следва да бъде потвърден.

С оглед изхода на спора и обезсилване на първоинстанционното решение в частта по установителния иск на „КОЛЕВИ” ООД, гр.София /в несъстоятелност/, решението следва да бъде отменено в частта на осъждането на „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД за заплащане в полза на окръжния съд на дължимата държавна такса от 1 800 лв. по установителния иск. За производството пред въззивната инстанция на основание чл. 78, ал.3 ГПК, разноски се дължат на ответника ЧСИ Гюнеш Солаков, но той не е представил доказателства да е сторил такива, поради което и не се присъждат.

По изложените съображения, Апелативен съд гр.Варна,

 

РЕШИ:

 

ОБЕЗСИЛВА  решение № 25 от 23.10.2017 г., постановено по т..д. № 96/2015 г. по описа на Разградския окръжен съд, В ЧАСТТА , с която е прието за установено по исковете на главно встъпилото лице „КОЛЕВИ” ООД, гр.София /в несъстоятелност/, ЕИК  826059024, предявено чрез синдика  Д.Х. срещу първоначалния ищец „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД, ЕИК 203580934, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Вардар" № 13, че „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД няма вземане към ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков, ЕГН **********, с адрес: ***, an. 1, в качеството си на цесионер по договор за цесия от 29.10.2015г., за обезщетенията – предмет на исковете, предявени от първоначалния ищец, при условията на евентуалност, а именно обезщетение в размер на 45 000 лева, настъпило в резултат от неспазване от ответника на процесуалните правила при провеждане от 05.04.2013г. до 07.05.2013г. на втора публична продан на недвижимите имоти по изпълнително дело№20117610400850, както и предхождащите и съпътстващи процесуални действия по образуване на изпълнително дело, възбрана, опис и оценка, както и първа публична продан, предявено като частичен иск от вземане в пълен размер на 159 223,57 лева, обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при първа публична продан, проведена от 17.05.2012г. до 18.06.2012г. в размер на 45 000 лева,  предявено като частичен иск от вземането в пълен размер на 68173,23 лева  и обезщетение в размер на 37464,92 лева, вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при втора публична продан  И ПРЕКРАТЯВА  производството по делото в тази част.

ПОТВЪРЖДАВА  решение № 25 от 23.10.2017 г., постановено по т..д. № 96/2015 г. по описа на Разградския окръжен съд, В ЧАСТТА, с която са ОТХВЪРЛЕНИ, предявените от „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД, ЕИК 203580934, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Вардар" № 13, представлявано от управителя И.П.С., чрез адвокат Й.К.К. ***, срещу ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков, ЕГН **********, с адрес ***, an. 1, с район на действие Окръжен съд - Разград, вписан в регистъра на Камарата на частните съдебни изпълнители с per. № 761, при условията на евентуалност обективно съединени искове за осъж­дане на ЧСИ Гюнеш Солаков да заплати на „ПЕТРОВИ 2015" ЕО­ОД в качеството му на цесионер по договор за цесия от 29.10.2015г. обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД, ЕИК  826059024, като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 в размер на 45 000 лева, настъпило в резултат от неспазване от ответника на процесуалните правила при провеждане от 05.04.2013г. до 07.05.2013г. на втора публична продан на недвижимите имоти по изпълнително дело№20117610400850, както и предхождащите и съпътстващи процесуални действия по образуване на изпълнително дело, възбрана, опис и оценка, както и първа публична продан, предявен като частичен иск от вземане в пълен размер на 159 223,57 лева, обезщетение за имуществени вреди от непозволено увреждане на цедента „КОЛЕВИ" ООД като длъжник по изпълнително дело № 20117610400850 вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при първа публична продан, проведена от 17.05.2012г. до 18.06.2012г. в размер на 45 000 лева,  предявено като частичен иск от вземането в пълен размер на 68173,23 лева, както  и обезщетение в размер на 37464,92 лева вследствие неспазване на процесуалните правила за определяне на купувач при втора публична продан.

ОТМЕНЯ решение № 25 от 23.10.2017 г., постановено по т..д. № 96/2015 г. по описа на Разградския окръжен съд, в ЧАСТТА, с която „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД, ЕИК 203580934, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, ул. „Вардар" № 13, е осъден да заплати по сметка на ОС-Разград, в полза на бюджета на съдебната власт, сумата от 1800 лева държавна такса за разглеждане на предявените от главно встъпилото лице „КОЛЕВИ” ООД /в несъстоятелност/ срещу „ПЕТРОВИ 2015" ЕООД отрицателни установителни искове.

Решението е постановено при участието на трето лице-помагач на страната на ответника ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков - ЗАД „АРМЕЕЦ” АД, гр. София.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ, в едномесечен срок от връчването на препис на страните и при условията на чл.280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: