РЕШЕНИЕ

 

123

 

Гр.Варна, 1808.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 18 август 2017 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТEЛ: Маринела Дончева

        ЧЛЕНОВЕ: Петя Петрова

                            Женя Димитрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П.Петрова ч.гр.д. № 390  по описа на съда за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.463, ал.2 ГПК вр. с чл. 274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по жалба вх. № 14240/18.05.2017 г. на Д.И.И., подадена чрез адв. Т.П. В ЧАСТТА, с която се обжалва решение № 676 от 03.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 806/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта му за оставяне без уважение на жалбата му  вх. № 1269/15.02.2017 г. против изготвено на 13.01.2017 г. разпределение на сумата от 100 800 лева, постъпила по изп. дело № 20158070403052 по описа на ЧСИ Н. Д.., рег. № 807.

По останалата част от частната жалба на  Д.И.И. с вх. № 14240/18.05.2017 г. срещу решение № 676 от 03.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 806/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата му срещу постановлението за възлагане от 30.12.2016 г. и е прекратено производството пред окръжния съд, е образувано ч.гр.д.№ 384/2017 г. по описа на Варненския апелативен съд, приключило с влязло в сила определение за потвърждаване на определението на окръжния съд.

Жалбоподателят е навел оплакване за неправилност на решението на окръжния съд в обжалваната му част, като е молил за отмяната му и за уважаване на жалбата му срещу разпределението на съдебния изпълнител с отмяна на последното. Изразил е несъгласие с извода на окръжния съд за неоснователност на жалбата срещу разпределението, защото независимо, че за него нямало необходимата сума, той следвало да бъде включен в разпределението, предвид качеството му на присъединен по право взискател.

Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд в посочената му част, като неизгодно за него, редовна е и допустима, а разгледана по същество – неоснователна по следните съображения:

Относно установената от първата инстанция фактическа обстановка, оплаквания не са наведени в жалбата и настоящата инстанция препраща към нея. Жалбоподателят Д.И.И. е кредитор на П.С.М. с парично вземане, за събирането на което е образувал изпълнително дело № 20127130400144 по описа на  ЧСИ Л. Т.. По това дело, на 05.02.2013 г. в негова полза е била вписана възбрана върху недвижимия имот на длъжника, спрямо който по процесното изпълнително дело № 20158070403052 по описа на ЧСИ Н. Д., образувано на 11.09.2015 г. по молба на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД срещу длъжника П.С.М., е било насочено изпълнението, извършена публична продан и разпределена сумата от нея.. Вземанията на банката по изпълнително дело № 20158070403052 по описа на ЧСИ Н. Д. са за сумите: - 177 945,53 лв., главница към 29.07.2015 г. по договор за ипотечен кредит от 12.12.2007 г. и допълнителни споразумения; 16 720,29 лв., неплатена договорна лихва за периода от 20.07.2014 г. до 28.07.2015 г.;- 1 749,73 лв. санкционираща лихва за периода от 24.06.2015 г. до 28.07.2015 г.;  6 307,07 лв. дължими заемни такси към 29.07.2015 г., както и законна лихва върху главницата от 29.07.2015 г. до окончателното изплащане на вземането,  4 054,45 лв. държавна такса и 4 285,01 лв.  юрисконсултско възнаграждение. Вземането на банката по договора за кредит е било обезпечено с вписана на 14.12.2007 г. ипотека върху процесния имот на длъжника. Доколкото датата на вписване на възбраната от Д.И.И. върху имота предхожда по време образуването на изпълнителното дело пред ЧСИ Н. Д. и насочването на изпълнението срещу имота и в съответствие с дадените разяснения в т.6 от ТР 2/2013 от  26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, жалбоподателят има качеството на присъединен по право взискател по изпълнителното дело. Оплакванията му в жалбата до окръжния съд срещу разпределението на съдебния изпълнител са за неуведомяването му от съдебния изпълнител за изпълнението върху възбранения от него имот и невъзможността му да участва в изпълнителното дело, както и да бъде включен в разпределението. Нито пред окръжния съд, нито пред настоящата инстанция, жалбоподателят е навеждал възражения свързани с размера на вземанията на останалите кредитори или с реда на удовлетворяване на привилегированите вземания, включително за разноските, за данъка върху имота в полза на Общината и за обезпеченото с ипотека вземане на банката. Напротив, жалбоподателят е признал, че от подлежащата на разпределение сума от продажбата на недвижимия имот не му се следва част, но е настоявал, че следва да бъде посочен като кредитор в разпределението.

Постъпилата от публичната продан на имота сума от 100 800 лв. е била недостатъчна за удовлетворяване на първоначалния и на присъединените взискатели, поради което и предвид разпоредбата на 460 от ГПК е изготвено разпределението. В същото, частния съдебен изпълнител е разпределил сумите, спазвайки поредността предвидена в чл. 136 от ЗЗД. В първата поред привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 1 от ГПК, ЧСИ е включил дължимите такси и разноски, пряко свързани с насочването на изпълнението към ипотекирания имот, възлизащи в общ размер на 4 638,83 лв. Във втората по ред привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 2 от ЗЗД, ЧСИ е съобразил размера на данъчните задължение за имота, съобразно справка от Община Варна, в размер на 1 395,63 лв. В третата по ред привилегия по чл. 136, ал. 1, т. 3 от ЗЗД, ЧСИ е включил вземането на ипотекарния кредитор „Банка ДСК“ ЕАД с вписана преди възбраната на жалбоподателя ипотека (ипотеката е вписана на 14.12.2007 г., а възбраната на жалбоподателя – на 05.02.2013 г.), за който е предвидена цялата оставаща сума в размер на 94 765,54 лв. - недостатъчна да покрие вземането за главница на банката. Поради изчерпване на сумата от проданта, съдебният изпълнител е посочил, че за другите кредитори (взикатели) не остава сума, поради което и независимо, че не е бил уведомен за участие в разпределението, правата на Д.И. в разпределението не са накърнени, защото той не е следвало да получи сума при разпределението. В този смисъл се е произнесъл и окръжния съд, като е оставил жалбата срещу разпределението без уважение, поради което и решението му в така обжалваната част следва да бъде потвърдено.

 С оглед изложенитие съображения,  Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 676/03.05.2017 г., постановено по в.гр.д. № 806/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд В ЧАСТТА му, с която е оставена без уважение жалба вх. № 1269/15.02.2017 г., подадена от Д.И.И., чрез адв. Т.П., в частта й против изготвено на 13.01.2017 г. разпределение на сумата от 100 800 лева, постъпила по изп. дело № 20158070403052 по описа на ЧСИ Н.Д., рег. № 807.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: