О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

500/12.08.2019

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  12.08.2019     в състав :

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

 ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

 МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в. ч. гр. д. № 90/2019 по описа на Апелативен съдгр. Варна, г. о., за да се произнесе, съобрази следното :

Подадена е частна жалба от М. Д. С. чрез процесуалния й представител адв. С.Д.П. *** срещу определение № 2226/29.07.2019 год по гр.д. № 1311/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о., с което е върната исковата молба. По съображения за незаконосъобразност на определението, частната жалбопдатлка моли за неговата отмяна и връщан на длото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Съставът на Апелативн съд Варна намира, че частната жалба е подадена в срок от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА, по следните мотиви:

Предявеният иск е за връщане на даденото по договор, признат за недействителен с влязло в сила съдебно решение.

Ищецът е този, който посочва срещу кого е насочен иска, определяйки по този начин кои са надлежните страни по делото. Процесуалната легитимация следва не от някакви обективни факти, които трябва да се издирят и докажат, а единствено от правното твърдение на ищеца относно спорното право, както то е индивидуализирано от основанието и петитума на исковата молба. Ето защо, когато съдът проверява дали искът е предявен от и срещу надлежна страна, той трябва да изхожда от правото, което се претендира или отрича с исковата молба. Какво е действителното правно положение (т.е. на кого принадлежи материалното право) в деня на предявяване на иска е неизвестно и едва съдебното решение ще каже дали то съвпада с правното твърдение на ищеца. Санкцията срещу неистинско твърдение, целящо да обоснове изгодна за ищеца процесуална легитимация е заплахата, че искът, основан на такова твърдение, ще бъде отхвърлен като неоснователен. (Българско гражданско процесуално право, Сиела, 2012 г, стр. 155).

По изложените мотиви настоящият състав намира, че обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено, а делото – върнато на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2226/29.07.2019 год по гр.д. № 1311/2019 год на Окръжен съд Варна, г.о.

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                  

 

 

  2.