ОПРЕДЕЛЕНИЕ

507

24.08.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 24.08. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.392 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274, ал.2 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Мюсюлманско изповедание”, ЕИК 121526008, гр. София, срещу определение № 126/07.01.2016 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 93/2016 год., с което е оставена без разглеждане подадената от същото ЮЛ молба за отмяна на неприсъствено решение от 10.12.2015 год. по гр.д. 501/2014 год. на РС Омуртаг. В жалбата се твърди, че актът на ОС е незаконосъобразен. Изложени са съображения за нарушение на чл. 7 ГПК, чл. 9, 10, 101 и 129, ал.2 ГПК. Твърди се, че неприсъственото решение е постановено срещу несъществуващ правен субект, който към момента на прекратяването на самостоятелността му е с правоприемник именно подателя на молбата за отмяна, поради което и се твърди, че жалбоподателят ЮЛ е надлежна страна в производството по чл. 240, ал.1 ГПК. Изложени са подробни съображения и са поставени няколко процесуални въпроса, на които се настоява страната да получи отговор. Иска се отмяна на определението и връщане на делото на ОС за произнасяне по същество.

От насрещната страна „Мюсюлманско Сунитско Ханефатско изповедание ЕИК 13117524, гр. София е постъпил писмен отговор, в който жалбата се оспорва като неоснователна. Изложени са съображения, че твърдяното правоприемство на ответника по спора и жалбоподателя не е доказано; отделно се твърди, че в производството по чл. 240, ал.1 ГПК е легитимирана само страната в производството, в което е постановено неприсъствено решение, а евентуален правоприемник може да води иск по ал.2 на същата разпоредба.

 За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Пред ОС производството е образувано по жалба от „Мюсюлманско изповедание“-религиозна институция, със седалище и адрес на управление гр. София, с ЕИК 121526008, рег. По ф.д.№ 1659/2003 год. на СГС, със законен представител – Главен мюфтия д-р М.А.Х., действащо чрез пълномощника си А.М.И.-Главен юрисконсулт с искане за отмяна по реда на чл.240, ал.1 от ГПК на  неприсъствено решение  от 10.12.2015 год., постановено  по гр.д. № 501/2014год. на Омуртагския районен съд. Съображенията в молбата са, че ответникът по делото е бил неправосубектен, изначално лишен от възможност да участва в съдебното производство. Въведено е твърдение, че жалбоподателят, в качеството си на религиозна институция, има структура, в която влиза неперсонифицираното местно поделение, с което е обоснован и правният интерес от молбата.

Пред ОС е постъпил отговор от ищеца по делото Мюсюлманско Сунитско Ханефитско изповедание“, ЕИК:131176524, рег.по ф.дело № 12485/2003год. по описа на СГС, Ф.О. І състав, представлявано от Н.Х. Ибрахим Генджев, с адрес за призоваване гр. София, бул.“Христо Ботев“ № 119, п.к.1303, чрез пълномощник - адвокат К.Я. - М.  от САК, с който жалбата се оспорва като недопустима и неоснователна.

Пред ОС не е постъпвал отговор от ответника по делото Мюсюлманско джамийско настоятелство, с.Красноселци, Община Омуртаг.

ОС е приел жалбата за недопустима и с обжалваният акт я е оставил без разглеждане и е прекратил производството по делото, ведно с присъждане на разноски.

Неприсъственото решение  № 169 от 10.12.2015 год.  по гр.д. № 501/2014год., чиято отмяна се иска, е постановено от РС Омуртаг. С него съдът е приел за установено спрямо Мюсюлманско джамийско настоятелство, с.Красно-селци, Община Омуртаг, че Мюсюлманско Сунитско Ханефитско изповедание“, ЕИК:131176524, рег.по ф.дело № 12485/2003год. по описа на СГС, Ф.О. І състав, представлявано от Н.Х. И. Г., с адрес за призоваване гр. София, бул.“Христо Ботев“ № 119, п.к.1303, чрез пълномощник - адвокат К.Я. - М.  от САК е собственик на 5 ниви/ подробно описани/ в землището на с.Красноселци, Община Омуртаг. Присъдил е разноски.

Спорният момент по делото е дали Мюсюлманско вероизповедание има право на молба по чл. 240, ал.1 ГПК, предвид обстоятелството, че не е страна по делото, в което е постановено неприсъственото решение.

Защитата срещу неприсъственото решение е уредена в чл. 240 ГПК и тя може да се осъществи чрез молба за отмяна от ответника по реда на ал.1 или по исков ред, уреден в ал.2 и 3. В случая жалбоподателят е подал молба по чл. 240, ал.1 ГПК, но за него тази процесуална възможност не е предвидена, тъй като не е бил страна пред РС Омуртаг, от една страна, от друга страна, липсва правен интерес.

Производството пред въззивната инстанция е контролно-отменително, като то е свързано с наличието или липсата на посочените формални предпоставки в ал.1 и те касаят само страните по спора. В случай, че ответникът действително е неправосубектен, то решение срещу него би било неизпълнимо. В случай, че е налице провоприемство, ако се засяга правна сфера на правоприемник, то защитата му следва да се осъществи по исков ред.

Въпросът за наличието на правосубектност, правоприемство, принадлежност като местно поделение към друго ЮЛ, следва да се разгледа в отделно исково производство, в който смисъл е и цитирана практика от ОС. / Определение№ 74от 28.01.2016 година на ВКС по т.д.№ 2451 от 2015 г./.

Предвид горното, пред ОС била налице процесуална пречка за разглеждане на недопустимата молба по чл. 240, ал.1 ГПК.

Обжалваният акт следва да бъде потвърден, поради липса на отменително основание.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 126/07.01.2016 год. на ОС Търговище по в.гр.д. 93/2016 год..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: