О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

517

 

гр.Варна,     11 .09.2017 г.

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав, на единадесети септември, две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                        ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Д.Джамбазова ч.гр.д.№ 392 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба, подадена от процесуалния представител на В.Х.К. срещу определение № 694/1.08.2017 г. по гр.д.№ 188/17 г. на Окръжен съд – Разград, с което е прекратено производството и делото е изпратено по подсъдност на Районен съд – Кубрат, на основание чл.104, ал.1,т.4 от ГПК. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна.

Съдът е сезиран с искове:

За обявяване недействителността на договор за покупко–продажба, предмет на   нот.акт №106/2.V.2017г., н.д.№304/2017 г. на нотариус С. Садък, рег.№004 НК и район на действие КРС;

За обявяване недействителността на договор за покупко – продажба по нот.акт №107/2.V.2017г., н.д.№305/2017 г. на нотариус С. Садък, рег.№004 НК и район на действие КРС;

За изкупуване на ид.части от имота, предмет на описаните сделки, с правно основание чл. 33, ал. 2 от ЗС иск по чл.33, ал.2 ЗС.

Материалният интерес, посочен в исковата молба е в размер на 97 500 лв., формиран като сбор от сумите, договорени и реализирани като цена на идеалните части, предмет на оспорените като недействителни договори.  

Съдът е обсъдил представеното с исковата молба удостоверение за данъчна оценка, съобразно което същата за целия имот е в размер на 48 313,10лв. Правилен е извода, че  данъчната оценка на идеалните части от имота ще е значително  по ниска от оценката на целия имот.

Съгласно чл. 104, т. 3 от ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв. По отношение на вещните искове, както и на тези за съществуване, унищожаване или за разваляне на договори, имащи за предмет вещни права върху имот, цената на иска се определя по данъчната оценка на спорните вещни права. 

Въз основа на данъчната оценка на недвижимия имот следва да се  определи цената и на предявения иск по чл.32 ЗС.

По всеки от исковете е дължима такса, определяема по правилото на чл.72, ал.1 във вр. с чл.71, ал.2 ГПК.

Изцяло правилен е извода на съда, че всеки от исковете, предявени от В.Х.К. срещу   П.С.П.,  М.К.Д., В.А.Ш. и И.Х.К., е родово и местно подсъден на Районен съд – Кубрат, поради което е прекратил производството по делото.

Обжалваното определение следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 694/1.08.2017 г. по гр.д.№ 188/817 г. на Окръжен съд – Разград.

Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ:         1.

 

 

 

                                                                           2.