ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№515../21.08.2019г.

 

гр.Варна

 

Варненският апелативен съд, в закрито съдебно заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МИЛЕН СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   ПЕТЯ ПЕТРОВА

                                                                                               РОСИЦА СТАНЧЕВА                                                                                                            

като разгледа докладваното от съдия Р . Станчева

въззивно ч. гр. дело № 392/2019г.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 и сл. ГПК.

            Образувано е по частна жалба на Р.Б.А. против определение № 1940/28.06.2019г. на ОС – Варна, постановено по гр.д. № 764/2019г., с което производството по делото е прекратено на основание чл.129 ал.3 ГПК.

В жалбата се излагат оплаквания за неправилност на обжалваното определение. Сочи се, че съобщението с указанията на съда е получено от страната на 24.06.2019г., а не както е приел първоинстанционния съд – 14.06.2019г. С оглед на това се твърди и че указания 3-дневен срок за представяне в цялост на уточнителната молба е спазен. Иска се отмяна на атакуваното определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

На основание чл.129 ал.3 ГПК препис от жалбата не е изпращан на насрещната страна.

Частната жалба е депозирана в срок, от легитимирана страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, с оглед на което е процесуално допустима. По същество същата е основателна, по следните съображения:

                Първоинстанционното производство е образувано по предявен от жалбоподателката Р.А. *** иск за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 100 000 лева.

С разпореждане от 30.04.2019г. ОС – Варна е приел, че исковата молба не отговаря на изискванията за редовност по см. на чл.127 ал.1, т.4 и 5 ГПК и чл.128 ГПК, поради което е дал подробни указания на ищцата в 1-седмичен срок от съобщението да отстрани констатираната нередовност.

Съобщението, ведно с препис от цитираното разпореждане е връчено на жалбоподателката на 22.05.2019г., като в дадения срок същата е депозирала по пощата уточнителна молба, но в непълен обем /представена е само първата страница/. Този пропуск е констатиран от първоинстанционния съд, който с разпореждане от 03.06.2019г. й е указал, че следва да представи молбата си в цялост и подписана от нея. Указана е също така и последицата от неизпълнението.

На 26.06.2019г., по пощата, е депозирана уточнителна молба, отговаряща на изискванията, дадени с второто разпореждане, която молба първоинстанционният съд е приел, че е подадена след срока, започнал да тече според него на 14.06.2019г. С оглед на това съдът не е зачел последиците на извършеното от страната изпълнение и на основание чл.129 ал.3 ГПК е прекратил производството по делото.

Този извод не се споделя от настоящата инстанция.

Видно от приложения по делото отрязък от върнатата призовка, съобщението с указанията, дадени с разпореждането от 03.06.2019г. е връчено на лице от домакинството на дата 24.06.2019г. Датата на връчване е удостоверена от длъжностното лице-връчител, като в изписаната дата липсват зачеквания или поправки, а разчитането на почерка не поставя въпроси относно изписването на цифрата 2.

Изводът, че това е датата на връчване се подкрепя и от представения с частната жалба втори отрязък /връчения на жалбоподателката екземпляр/, върху който е изписана именно датата 24.06.2019г. и положен подпис на връчителя, както и от обстоятелството, че отрязъка за съда е върнат с писмо от дата 25.06.2019г. В тази връзка събирането на поисканите от жалбоподателката други писмени доказателства не е необходимо.

Следователно срокът за изпълнение на дадените с разпореждането от 03.06.2019г. указания е започнал да тече от 24.06.2019г. и съобразно разпоредбата на чл.60 ал.5 ГПК е изтекъл на 27.06.2019г.  На 26.06.2019г., т.е. в срок, жалбоподателката е изпратила по пощата поисканата в цялост и подписана от нея уточнителна молба.

Ето защо, не са били налице предпоставките на чл.129 ал.3 ГПК, поради което и обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото върнато за извършване на следващите се съдопроизводствени действия.

Водим от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТМЕНЯ определение № 1940/28.06.2019г. на ОС – Варна, постановено по гр.д. № 764/2019г., с което е производството по делото е прекратено на основание чл.129 ал.3 ГПК И ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                              2.