О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                  № 510         /26.09.2013 година, гр.Варна

 

Апелативен съд-Варна, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕВЕРИНА ИЛИЕВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ:ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                                                      ИВАН ЛЕЩЕВ

Сложи на разглеждане докладваното от съдията Ив.Лещев в.ч.гр.д.№ 393 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.437, ал.1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „Енерго про - продажби” АД гр.Варна, качеството му на длъжник по изпълнението, срещу определение на Шуменския окръжен съд от 30.04.2013 година, постановено по в.ч.гр.д.№ 229/2013 година, с което е прекратено производството по подаденото преди това възражение пред ЧСИ с рег.№ 877 в Камарата на ЧСИ за намаляване на разноските за адвокатска защита на взискателя по изпълнително дело № 202/2013 година В.Н.П. ***. Прави се оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт и се иска отмяната му и връщане на делото на ШОС за произнасяне по съществото на жалбата (възражението).

Насрещната страна В.Н.П. не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна.

След служебна проверка, ВАпС констатира валидността и допустимостта на обжалваното определение, а по съществото на спора приема следното:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка по спора, направил е законосъобразни правни изводи от нея, поради което апелативната инстанция не намира за нужно да приповтаря неговите мотиви, а на основание чл.272 от ГПК, който намира субсидиарно приложение и в изпълнителния процес, препраща към тях, като се има предвид и следното:

Съдебният изпълнител се произнася за възлагане на сторените по изпълнението разноски с нарочно постановление съгласно чл.435, ал.2 от ГПК. Призовката за доброволно изпълнение не замества този акт на СИ, поради което в случая правилно ШОС е прекратил производството и е изпратил възражението на жалбоподателя за прекомерност на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на взискателя на ЧСИ за произнасяне по него. Едва когато има такова произнасяне или при условията на мълчалив отказ, страната може да го атакува пред окръжния съд. В противен случай жалбата е недопустима, какъвто е и случая.

По изложените съображения следва да се приеме, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, ВАпС

                                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение от 30.04.2013 година на Шуменския окръжен съд, постановено по в.гр.д.№ 229/2013 година.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:1.                             2.