ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

465

 

Гр.Варна, 14.08.2017  г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14.08.2017 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ ПЕТРОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 393 по описа за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 257 ГПК и е образувано по подадена във Варненския окръжен съд молба с вх. № 21949/28.07.2017 г. от О.Д.Т. за определяне на Варненския окръжен съд срок при бавност за разглеждане на жалбата му от 19.05.2017 г. срещу определение от 22.02.2016 г., постановено по гр.д. № 1775/2016 г. по описа на Варненския районен съд. Молителят е настоявал, че повече от два месеца окръжният съд не се е произнесъл по частната му жалба от 19.05.2017 г. против определението на Варненския районен съд от 22.02.2016 г., постановено по гр.д. № 1775/2016 г., с което е било допуснато обезпечение на предявения срещу него иск чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело, като е заявил искане по чл. 255 ГПК за определяне от апелативния съд на срок при бавност.

Съдията – докладчик е изразил писмено становище за неоснователност на молбата, тъй като не е бил сезиран с частна жалба по реда на чл. 247 от ГПК против определение № 2158/22.02.2016 г. по гр.д. № 1775/2016 г. по описа на ВРС, а единствено с молба по реда на чл. 255, ал.1 от ГПК за определяне на срок при бавност, по която е било образувано ч.гр.д. № 1520/2017 г. по описа на ВОС и постановено определение № 1853/12.07.2017 г.

Апелативен съд – Варна, след като се запозна с оплакванията на молителя, приложените извлечения за движението на гр.д. № 1775/2016 г. по описа на ВРС и с документите по приложеното ч.гр.д. № 1520/2017 г. по описа на Варненския окръжен съд намира молбата за неоснователна по следните съображения:

Въззивната частна жалба на молителя с вх. № 27791 от 19.05.2017 г. е била депозирана пред Варненския районен съд срещу постановен акт по гр.д. № 1775/2016 г. по описа на същия. Това дело е било образувано пред Варненския районен съд на 18.02.2016 г. по искова молба на С. В. С.срещу О.Д.Т., като с определение № 2158/22.02.2016 г. е било допуснато обезпечение на иска чрез спиране на изпълнението по изпълнително дело. С определение № 3950/06.04.2016 г., Варненският районен съд е прекратил производството на осн. чл. 118, ал.1 от ГПК и изпратил делото по подсъдност на Софийския районен съд (с писмо изх. № 5666 от 05.05.2016 г.). Частната въззивна жалба, за която се твърди забавяне за разглеждането й от окръжен съд Варна, е била депозирана пред Варненския районен съд на 19.05.2017 г., т.е. след прекратяване на делото (№ 1775/2016 г. на ВРС) пред него и същата с разпореждане № 22484 от 22.05.2017 г. на районния съдия е била изпратена по компетентност на Софийски районен съд. Тази частна жалба не е била изпращана на Варненския окръжен съд и същият не е бил сезиран с нея. Производство пред Варненския окръжен съд се е развило единствено по реда на чл. 255 от ГПК – ч.гр.д. № 1520/2017 г., образувано по молба на О.Т. за определяне на срок при бавност за произнасяне на Варненския районен съд по молбата му от 06.07.2017 г. с правно основание чл. 402 ГПК, депозирана по гр.д. № 1775/2016 г. на ВРС, която окръжният съд незабавно е разгледал и постановил определение № 1853/12.07.2017 г.

Предвид изложеното и доколкото частната жалба на молителя от 19.05.2017 г. изобщо не е постъпвала във Варненския окръжен съд и не е била предмет на разглеждане от него (тъй като същата е била изпратена от Варненския районен съд по компетентност на Софийския районен съд с разпореждане № 22484/22.05.2017 г.), то не е налице и твърдяното от молителя забавяне в разглеждането й от Варненския окръжен съд, поради което и молбата по чл. 255 ГПК за определяне на срок при бавност е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното , Апелативен съд – Варна

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ подадената на осн. чл. 255 от ГПК молба вх. № 21949/28.07.2017 г. от О.Д.Т. за определяне на срок при бавност за разглеждане от Варненския окръжен съд на жалбата му от 19.05.2017 г. срещу определение от 22.02.2016 г., постановено по гр.д. № 1775/2016 г. по описа на Варненския районен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: