РЕШЕНИЕ

 

3

Гр.Варна,  17.01.2014 г.

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 17.01.2014 г., в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диана Джамбазова

         ЧЛЕНОВЕ:Иван Лещев

               Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия Петрова гр.д. №  394  по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 247 от ГПК, образувано по молба на В.К.К., подадена чрез адв. И.Д. от ВАК за поправка в решение № 190/29.11.2013 г., постановено по гр.д.№ 394/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд, на допусната в диспозитива на решението очевидна фактическа грешка в изписването на адреса на ответниците К.Н.Х. и С.К.Х.,***, ул.”Стилиян Чилингиров” №1.

Отговор на молбата е подала К.Х.,  чрез адв. А.Б., с който е изразила становище за допускане на поправката. Останалите лица на насрещната страна не са подали отговор на молбата.

Съгласно разпоредбата на чл. 247 от ГПК, съдът по своя инициатива или по молба на страните може да поправи допуснатите в решението очевидни фактически грешки.

В настоящия случай, наименованието на улицата, изписана като адрес на ответниците е „Стилиян Чилингиров”, докато съдът в диспозитива на решението си е изписал същата като „Стилиян Чингилиров”. Т.е. касае се до допусната в диспозитива на решението очевидна фактическа грешка.

Налице са условията на чл. 247 ГПК и тази очевидна фактическа грешка  следва да бъде поправена, като навсякъде в диспозитива на решението погрешно изписаното като „Стилиян Чингилиров” наименование на улицата следва да се чете „Стилиян Чилингиров”.

С оглед изложените съображения, Апелативен съд –Варна

 

РЕШИ:

ДОПУСКА, на осн. чл. 247 ГПК, поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 190/29.11.2013 г., постановено по гр.д.№ 394/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд, като навсякъде погрешно изписаното като „Стилиян Чингилиров” наименование на улицата от адреса на ответниците, следва да се чете „Стилиян Чилингиров”.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: