ОПРЕДЕЛЕНИЕ

598

_23_.09.2014 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _23_.09. през две хиляди и четиринадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ЛЕЩЕВ;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

гр. д.394 по описа за 2014 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от Д.Б.Д., ЕГН **********, срещу определение № 1743/12.06.2014 год. на ОС Варна по гр.д. 3659/2013 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение  подадената от него молба за освобождаване от заплащане на такси и разноски по гр.д. 3659/2013 год., включително внасяне на депозит от 300 лв. за хонорар на вещо лице по СМЕ. В жалбата се твърди, че изводите на съда, че въззивникът разполага с доход от около 600 лв. на месец, недвижими имоти, от които може да реализира доход и достатъчно време, за да реализира спестявания за заплащане на разноските по делото, са неправилни. Твърди се, че в притажаваната от него ½ ид.ч. от къща той живее заедно с брат си, а от притажаваните от него ½ ид.ч. от земеделски земи реализира рента от 245 лв. годишно. Твърди се, че въззивникът е инвалидизиран и доходите му са недостатъчни за заплащане на разходите по делото.

От насрещната страна по делото на ОС МБАЛ „Св. Анна” Варна е постъпил писмен отговор, в който основателността на ЧЖ се оспорва.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по искове с правно основание чл. 49 ЗЗД за имуществени и неимуществени вреди и обща цена 46980,98 лв., предявени от г-н Д. срещу МБАЛ „Св. Анна Варна”. 

След като е бил освободен от заплащане на дължимата държавна такса по исковата молба, ищецът Д. с молба от 04.06.2014 год. е направил искане за освобождаване от таксите и разноските по делото, включително и от заплащане на разноски за назначената СМЕ в размер на 300 лв., на осн. чл. 83, ал.2 ГПК поради липса на средства. Представил е и декларация за семейно и имуществено състояние, от която се установява, че той е вдовец, пенсионер, инвалидизиран с решение на ТЕЛК, което също е представено. Притежаваното от него имущество е ½ ид.ч. от селска къща с двор; ½ ид.ч. от 20 дка земеделски земи, от които обработваеми – 14 дка. Доходите му са 600 лв. месечна пенсия за старост, за инвалидност и като вдовец, и 245 лв. годишна рента.

С обжалваното определение ОС е отказал да освободи г-н Д. от заплащане на такси и разноски, тъй като е приел, че той има паричен доход и достатъчно имущество да заплати дължимата д.т.  и не живее на екзистенц – минимума.

За да бъде освободено едно лице от заплащане на дължимата д.т. по делото е достатъчно да докаже, че не разполага с достатъчно средства за това. Дължимият депозит от 300 лв. при месечен доход на г-н Д. от около 620 лв. месечно е в непосилен размер. Затруднение за него биха представлявали и останалите такси и разноски по делото при евентуално обжалване и събиране на доказателства. Притежаваното от г-н Д. недвижимо имущество – ½ ид.ч. от селска къща и ½ ид.ч. от земеделски земи, е в райони, в които реализирането на продажба ще забави реализирането на правото му на защита. Доходът от 620 лв. на месец за пенсионер – вдовец и инвалид е достатъчен само за покриване на основните нужди за оцеляване, при преценка на конкретните нужди на човек на тази възраст и с тези заболявания, а не с оглед на статистически данни, реализирани за оправдаване на държавната политика по поддържане на доходите на българските граждани в размери, служещи на предприетия срещу тези граждани своеобразен геноцид.

Налице са предпоставките по чл. 83, ал.2 ГПК за признаване по отношение на г-н Д., че в конкретния момент няма средства да заплаща дължимите такси и разноски по делото.

С определението си ВОС е оставил без уважение молба, която ВАпС намира за основателна.

Предвид несъвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде отменен, като вместо него се постанови друг, с който молбата за освобождаване от заплащане на всички такси и разноски по делото бъде уважена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 1743/12.06.2014 год. на ОС Варна по гр.д. 3659/2013 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение  подадената от него молба за освобождаване от заплащане на такси и разноски по гр.д. 3659/2013 год., включително внасяне на депозит от 300 лв. за хонорар на вещо лице по СМЕ, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОСВОБОЖДАВА на осн. чл. 83, ал.2 ГПК Д.Б.Д., ЕГН **********, от гр. Варна, от заплащане на ВСИЧКИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ВСИЧКИ ИНСТАНЦИИ по исковете, предявени от него срещу МБАЛ „Св. Анна- Варна” АД, гр. Варна, по гр. дело № 3659/2013 год. на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: