Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 153/06.11.2017г.

 

гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд - гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и пети октомври, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

 

          при участието на секретаря Юлия Калчева,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 394/17 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивни жалби, подадени от страните срещу решение № 92/23.05.2017 г. по гр.д.№ 486/16 г. на Окръжен съд – Шумен, с което е уважен отчасти предявеният от С.М.Ш. срещу Прокуратурата на РБ иск за сумата от 50 000 лева – обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в резултат от незаконно обвинение на ищеца, на основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ.

Ищецът обжалва решението в отхвърлителната му част – за разликата над присъдената сума от 7000 лева до предявения размер от 50000 лева. Оплакванията са за неправилност и необоснованост поради нарушение на материалния закон, с молба за отмяна и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което предявеният иск бъде уважен в справедлив размер.

          В подаден писмен отговор Прокуратурата на РБ оспорва въззивната жалба.

          Подадена е въззивна жалба от Прокуратурата на РБ с оплаквания за неправилност на решението в осъдителната му част поради нарушение на материалния закон. Исканията са за отмяна в обжалваната част и за отхвърляне изцяло на предявените искове. Направено е алтернативно искане за намаляване на обезщетението по справедливост.

Въззивните жалби са подадени в срок и от надлежни страни и са процесуално допустими.

Предявен е иск от С.М.Ш. срещу Прокуратурата на РБ, с правно основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ. Твърденията са за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на РП Шумен, изразяващие се в привличането му като обвиняем за престъпление по чл.149, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, с определена мярка за неотклонение "Задържане под стража".  Тъй като съдебното производство приключило с оправдателна присъда по НОХД №3/2013г. на ШРС, а наказателното преследване, продължило повече от седем години, станало достояние на широк кръг от хора и било публично отразявано в пресата, ищецът преживял тежко  злепоставянето му пред колеги, приятели и роднини. Изпитаният стрес, дискомфорт, тревожност, срам и унижение обосновават претенцията за заплащане на  неимуществени вреди, изразяващи се в болки, страдания, стрес, унижение, уронване на престижа и доброто му име в размер на 50000 лв., ведно със законната лихва, считано от 26.05.2015г., до окончателното им изплащане.

          Оспорвайки иска, ответникът твърди недоказаност на твърдението за причинени  морални вреди – пряка и непосредствена последица от незаконното обвинение. Оспорва началната дата на законната лихва и размера на претендираното обезщетение, като сочи, че не носи отговорност за за продължителността на съдебната фаза на процеса.

Не се спори между страните, установява се от доказателствата по делото, че на 07.10.2008 г. ШРП е образувала досъдебно производство срещу ищеца за извършено престъпление по чл.149, ал.1 вр. чл.26, ал.1 от НК, а на 09.10.2008 г. той е бил привлечен като обвиняем. С определение от 10.10.2008 г. по ЧНД №1539/2008г. на ШРС е взета мярка за неотклонение "задържане под стража", изменена в „парична гаранция“ с определение от 30.10.2008 г. по ВЧНД №428/2008 г. на ШОС. По внесения на 24.03.2009 г. обвинителен акт е било образувано НОХД №426/2009 г. на ШРС, приключило с оправдателна присъда на 11.11.2010 г. След отмяна на присъдата с решение по ВНОХД №884/2010г. на ШОС, делото е върнато за доразследване. Новият обвинителен акт е внесен в съда на 18.10.2011 г. и е образувано НОХД №1477/2011г. на ШРС, по което на 04.07.2012 г. е постановена осъдителна присъда. С решение по ВНОХД №373/2012 на ШОС тя е отменена и делото върнато за ново разглеждане. По образуваното НОХД №3/2013г. на ШРС е постановена оправдателна присъда на 26.05.2015 г., влязла в сила на 10.03.2016 г. 

Приложени са заверени копия на страници от публикации в пресата, съдържащи оповестяване за водено наказателно производство срещу мъж от кв.Макак, обвинен в блудство с малолетната си дъщеря.

Назначената комплексна съдебно-психиатрична и психологическа експертиза установява, че воденото наказателно производство и мярката за неотклонение "задържане под стража", са имали травмиращи последици с характеристики на остър стрес, последван от протрахиарна адаптационна реакция. Състоянието се изявило в тревожност, безпокойство, чувство на невъзможност за справяне, изолация и др. Ищеца не е потърсил специализирана медицинска помощ, а към настоящия момент не са установени клинични признаци на психично разстройство.

Събраните по делото гласни доказателства установяват, че ищецът е изживял тежко обвиненията, изолирал се и не контактувал с познатите си, трудно комуникирал с хората.

С оглед така приета за установена фактическа обстановка, правилен е извода на съда за наличие на основания за ангажиране на отговорността на Прокуратурата по иск с правно основание чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ за претърпените от ищеца вреди в резултат от привличането му като обвиняем, до признаването му за невиновен. Доказателствата по делото установяват, че обвинението е било поддържано малко повече от седем години, а мярката за неотклонение "задържане под стража" е продължила 20 дни.

Тъй като размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост, от значение за него са тежестта на престъплението, за което е било повдигнато обвинение, продължителността на наказателното преследване, интензитета на мерките на процесуална принуда и начинът, по който обвинението се е отразило на пострадалия, на общественото доверие и социалните му контакти,  здравословното му състояние и други, които се преценяват съобразно конкретните обстоятелства. Размерът на обезщетението не следва да бъде и източник на обогатяване за пострадалия.

В случая наказателното производство е продължило дълъг период – повече от седем години, през който двукратното са внасяни обвинителни актове и са извършвани  различни процесуални действия на досъдебното производство. Претърпените от ищеца неимуществени вреди, за които излагат твърдения свидетелите, се изразяват в преживени срам и неудобство в професионален и личен план, засегната чест и достойнство, унижение. Доказателства не установяват трайни негативни последици за психическото и физическотао му състояние, предизвикани от незаконното обвинение. Назначената експертиза е установила, че функционирането на ищеца в социума е пълноценно и без признаци на адаптационни нарушения.

В приложените публикации в пресата не са били посочени имената на ищеца, поради което единствено близките му познати биха могли да научат за воденото наказателно производство. Показанията на разпитаните свидетели установяват, че въпреки обвиненията, приятелите му са контактували с него по време на наказателния процес.

При съобразяване с тежестта на обвиненията, правилен е извода на първоинстанционния съд, че размерът на обезщетението за причинените неимуществени вреди е 7000 лева и този размер съответства на характера и степента на търпените болки и страдания и на продължителността на упражнената процесуална принуда, като справедливо би репарирал понесените вреди. Доводите на Прокуратурата за намаляване на размера на присъденото обезщетение са неоснователни – продължителният период на наказателното производство обуславя извод за правилно определеляне на размера от първоинстанционния съд. 

 Обжалваното решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, поради което Варненският апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 92/23.05.2017 г. по гр.д.№ 486/16 г. на Окръжен съд – Шумен.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

                                                                             2.