Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

160

 

гр.Варна,  27.10.2015 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, втори състав на четиринадесети октомври, двехиляди и петнадесета година в открито заседание в състав:

 

         

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

                                                                     ПЕНКА ХРИСТОВА

Секретар Ю.К.,

Прокурор ,

като разгледа докладваното от съдията Д. Джамбазова в.гр.дело № 395/15 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Производството е образувано по въззивна жалба, подадена от пълномощника на представляващия „Сурен-Варна” ООД /в несъстоятелност/ срещу решение № 976/19.05.2015 г. по гр.д.№ 2582/2011 г. на Окръжен съд-Варна – VІ състав, с което е признато за установено по отношение на ответниците, че „Биттел” ЕООД - Пловдив е собственик на недвижимия имот, описан подробно в диспозитива на решението, на основание чл.124, ал.1 от ГПК и са присъдени разноските по делото. Оплакванията са за неправилност поради нарушение на закона, с молба за отмяна и за постановяване на ново решение по съществото на спора, с което предявеният иск бъде отхвърлен.

          В подаден писмен отговор и в съдебно заседание пълномощникът на представляващия „Биттел” ЕООД – Пловдив оспорва въззивната жалба и изразява становище за правилност на обжалваното решение.

          Представител на „Виктория 74” ООД не изразява становище.

Въззивната жалба е подадена в срок и от надлежна страна и е процесуално допустима.

След като прецени доказателствата по делото – поотделно и в тяхната съвкупност, Варненският апелативен съд приема за установена следната фактическа обстановка:

Предявен е иск от „БИТТЕЛ" ЕООД ЕИК:115163890 със седалище гр. Пловдив, представлявано от управителя Г.М.Г. против „СУРЕН-ВАРНА" ООД /в несъстоятелност/ с ЕИК 148064939 със седалище гр.Варна, чрез синдика Г.П.С. и „Виктория 74" ООД ЕИК 148064953 със седалище гр.Варна, представлявано от управителя Т.М., с правно основание чл.124 ал.1 ГПК.

Твърденията са, че ищецът е собственик на недвижимия имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", м-ст „Боклук Тарла", представляващ ПИ 10135.4023.124 по КК на гр. Варна, с площ от 2291 кв. м., който имот му е възложен с постановление за възлагане от 10.02.2011 год. по изп.д.№ 201071504000475 на ЧСИ М.Пашова. На основание влязлото в сила постановление, дружеството е придобило съгласно чл.496, ал.2 от ГПК всички права, които длъжникът „Виктория 74” ООД е притежавал върху имота по силата на договор за продажба по нот. акт № 124/18.04.2008год. на нотариус Ил. Маджунова.

Твърди се непротивопоставимост на купувача по публичната продажба на правата на кредиторите в производството по несъстоятелност, тъй като постановлението за възлагане е влязло в сила преди вписването на исковата молба за обявяване на дружеството – праводател на прехвърлителя в несъстоятелност - 22.08.2011 год.

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено в отношенията между страните, че е собственик на процесния недвижим имот по силата на влязлото в сила постановление за възлагане, на основание чл.124 ал.1 ГПК.

Ответникът „СУРЕН ВАРНА” ООД в несъстоятелност, чрез синдика Г.П.С. оспорва иска. Излага твърдения, че ищецът не е собственик на имота поради факта, че със съдебно решение е прогласена нищожност на придобивното основание на праводателя му.

Ответникът „Виктория 74”ООД не изразява становище.

Първоинстанционният съд е установил правилно фактическата обстановка по делото въз основа на представените писмени доказателства:

С постановление за възлагане на недвижим имот от 10.02.2011 год. по изп.д.№ 201071504000475 на ЧСИ М.Пашова, поправено с постановление от 27.01.2015 год., на ищеца „Биттел" ЕООД е възложен недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик", м-ст „Боклук Тарла", представляващ ПИ № 10135.4023.124 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-30/19.06.2007 год. на изп. директор на АГКК, с трайно предназначение - урбанизирана територия, адрес на поземления имот - гр.Варна, район „Владислав Варненчик", м-ст „Боклук Тарла", с площ от 2291 кв. м. при посочени граници, за сумата от 431 832,50 лв.

Не се спори между страните, че възложеният имот е бил собственост на длъжника по изпълнителното дело и ответник в настоящото производство - „Виктория -74" ООД на основание договор за продажба с продавач „Сурен Варна" ООД - ответник по делото, сключен с н.а. № 124/18.04.2008 год. т.II, рег. № 6630 д. № 286/2008 год. на нотариус Ил. Маджунова.

С нот.актове № 176/08.12.2006 год., № 177/08.12.2006 год. и № 93/24.04.2007год. се установява придобиването на имота от ответника „Сурен Варна" ООД през 2006год.

Изпълнително дело № 20107150400475 по описа на ЧСИ М. Пашова, рег. № 715 е образувано на 28.09.2010 год. по молба на взискателя Лиана Леонидовна Симонян срещу длъжника „ВИКТОРИЯ 74" ООД, представлявано от Т.М., въз основа на изп. лист, издаден от ВРС, X с-в по гр.д. № 13213/2009 год. за заплащане на сумата в размер на 8 472,72 евро. Впоследствие към делото, на основание чл.456 от ГПК, са присъединени вземания на същия и на друг взискател - Ашот Вазгенович Бабасян, срещу същия длъжник.

По изпълнителното дело е вписана възбрана върху процесния имот в СВ на 05.10.2010 год., том №10, акт№ 113, вх. рег. № 18848. Преди това върху имота са наложени две обезпечителни възбрани.

С решение № 1035/29.07.2011 год. по в.гр.д.№ 575/2011год. по описа на ВОС е оставена без уважение жалбата на „Виктория-74" ООД срещу постановлението за възлагане от 10.02.2011 год. и постановлението за разпределение от 28.02.2011год., като производството е прекратено в частта му по жалбата на „Сурен Варна" ООД срещу действията на ЧСИ М.Пашова.

С определение от 15.04.2015 год. съдът приел за безспорно и ненуждаещо се от доказване между страните по делото, че внесените по изпълнителното производство суми, са разпределени.

С решение по т.д.№ 787/2012год. на ВОС /преобразувано от т.д. № 1410/2010 год. на ВОС/, потвърдено с решение от 18.03.2013год. по в.т.д.№ 89/2013год. на Апелативен съд Варна, са отхвърлени исковете на „Сурен Варна" ООД срещу „Виктория-74" ООД с правно основание чл.26 ал.2 ЗЗД за прогласяване нищожността на договора за продажба по нот.акт № 124/18.04.2008 год. Исковата молба е вписана на 19.08.2010 год., а въззивното решение е влязло в сила на 15.08.2014 год.

С решение № 703/05.07.2011 год. по т.д.№ 640/2011год. на ВОС е обявена свърхзадълженост на ответника ТД „Сурен Варна" ООД с начална дата 31.12.2007 год. и е открито производство по несъстоятелност на дружеството. Страните не спорят по факта, че понастоящем то е висящо.

С решение № 67/11.01.2012 год. по т.д.№ 2205/2011 год. на ВОС е прогласена нищожност по отношение на кредиторите на несъстоятелността на ответника „Сурен-Варна" ООД на разпоредителната сделка, обективирана в нотариален. акт № 124/18.04.2008 год., на основание чл.646 ал.2 т.4 ТЗ. Решението е влязло в сила на 06.02.2012 год., а исковата молба е вписана в АП-Варна на 22.08.2011 год.

Настоящата инстанция изцяло споделя правните извода на първоинстанционния съд:

Придобиването на недвижим имот от публична продан е деривативен способ за придобиване на право на собственост. Съгласно чл.496 ал.2 ГПК в редакцията му от ДВ.бр.59/2007год., собствеността преминава върху купувача от деня на постановлението за възлагане. Правилото е приложимо за всички публични продажби, извършени до изменението на нормата в ДВ бр.49/2012 год., което изменение има действие занапред.

От изложеното следва, че ищецът е придобил правото на собственост върху процесния имот от датата на постановлението за възлагане - 10.02.2011 год. То е влязло в сила на 29.07.2011 год., когато е постановено решението по гр.д.№ 575/2011 год. на ВОС за отхвърляне на жалбата на длъжника „Виктория-74" ООД и прекратяването на производството по жалбата на третото лице „Сурен Варна" ООД.

Вписването му не е елемент от фактическия състав на придобиване правото на собственост от публична продан и не е условие за възникване на вещно-прехвърлителния ефект от публичната продан. То има оповестително действие и е от значение при конкуренция между правата на купувача на имота от публична продан и тези на трети лица, придобили права върху същия имот преди вписването му.

Исковата молба, предмет на гр.д.№ 2205/2011 год. на ВОС, по която е постановено решение № 47/11.01.2012 год. за прогласяване на нищожност спрямо кредиторите на несъстоятелността на „Сурен-Варна" ООД на договора за продажба между ответниците „Сурен Варна" ООД и „Виктория-74" ООД, предмет на н.а. № 124/2008 год., е вписана на 22.08.2011 год. с Вх. Рег. № 18559, акт. № 148 т.VII д. № 2378 на АП-Варна.

Следователно, ищецът като трето лице, е придобил права върху процесния имот преди вписването на исковата молба и спрямо него, не се е проявило оповестителното действие на вписването визирано в чл.114 б.”в” от ЗС.

Съдът намира че е несъотносимо към настоящия спор направеното вписване на исковата молба, по която е образувано гр. дело № 1401/2010 год. по описа на ВОС, вписана вх.рег. № 15771/2010 год. от 18.08.2010 год., тъй като производството е приключило с отхвърляне на предявения иск от „Сурен-Варна” ООД против „Виктория-74” ООД.

Предявеният иск е доказан и следва да бъде уважен изцяло.

Предвид правилото на чл.401 от ГПК, вр. с чл.453, т.2 от ГПК, решението по гр.д.№ 2205/2011 г. на ВОС е непротивопоставимо на обезпечените кредитори на длъжника „Виктория-74” ООД, а съгласно чл.496, ал.2 от ГПК – и на купувача на имота от публична продан, придобил всички права от длъжника.

Разпоредбата на чл.453, т.2 изрично урежда непротивопоставимостта спрямо обезпечения взискател и присъединените кредитора на решения по искови молби, вписани след възбраната, каквото правно положение е признато и за купувача на публична продан. Това правило включва в себе си и исковите молби по чл.646, ал.2 от ТЗ. Постановеното в такова производство решение за прогласяване на нищожност на разпоредителна сделка е по отношение само на кредиторите по несъстоятелността и в рамките на това производството.

Съгласно чл.646, ал.7 от ТЗ, недействителността не засяга правата, придобити от трети, добросъвестви лица преди вписването на исковата молба. Съобразно § 14 от ПЗРЗИД на ТЗ /Д.В. бр.20/2013 г./, разпоредбата се прилага и за заварените производства по несъстоятелност и за исковите производства за попълване на масата на несъстоятелността, какъвто е настоящият случай.

Направените възражения за недоказаност на исковата претенция са неоснователни, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено изцяло. В полза на „Биттел” ООД следва да бъдат присъдени разноските за настоящата инстанция в размер на 7200.00 лева, съобразно представените списък и доказателство за извършването им.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

 

                             Р       Е       Ш      И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 976/19.05.2015 г. по гр.д.№ 2582/2011 г. на Окръжен съд-Варна – VІ състав.

ОСЪЖДА „СУРЕН-ВАРНА" ООД – Варна /в несъстоятелност/, ЕИК 148064939, ДА ЗАПЛАТИ на „БИТТЕЛ" ЕООД – Пловдив, ЕИК 115163890 сумата от 7200 лева, разноски по водене на делото пред настоящата инстанция.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

                                                                             2.