ОПРЕДЕЛЕНИЕ

483

_05_.08.2016 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _05_.08. през две хиляди и шестнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПЕНКА ХРИСТОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА                                                                                                 ЖЕНЯ            ДИМИТРОВА

гр. д.395 по описа за 2016 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 274 ГПК, ПО ЧАСТНА ЖАЛБА, подадена от С. А. К. и И.Н.К. от гр. Варна, срещу определение № 1511/16.06.2016 год. на ОС Варна по гр.д. 2999/2015 год., с което е ОСТАВЕНА БЕЗ уважение подадената от тях молба за освобождаване от заплащане на дължима д.т. по въззивна жалба срещу решение на ВОС по същото гр.д. в размер на 360 лв. В жалбата се твърди, че въззивниците разполагат с не повече от 941,28 лв. месечен доход и при заплащането на д.т. те биха останали с доход под прага на бедност.

На насрещната страна по делото не е връчен препис от жалбата, тъй като все още въззивното производство не е образувано и на този етап е едностранно.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Съставът на ВАпС намира, че препис от ЧЖ следва да се връчи на насрещната страна за становище, както и че съдът следва да се произнесе по настоящата ЧЖ ведно с ЧЖ срещу определението, с което е отказано освобождаване от такси и разноски по първоинстанционното производство, поради което и делото следва да се прекрати и да се върне на ОС за изпълнение на процедурата по връчване на преписи от ЧЖ и становище на насрещната страна. На този етап в процеса производството вече не е едностранно.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА преписката по ЧЖ вх.№18811/30.06.2016 год. срещу определение № 1511/16.06.2016 год. по гр.д. 2999/2015 год. на ВОС и връща ЧЖ за изпълнение на указанията по отстраняване на нередовностите по нея.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: