ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

493

 

Гр.Варна,  14.08.2018 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 14.08.2018 г., в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милен Славов

     ЧЛЕНОВЕ: Диана Джамбазова

                       Петя Петрова

 

Като разгледа докладваното от съдия П. Петрова ч.гр.д. № 395 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274, ал.1 и сл. ГПК и е образувано по частна жалба на К.И.Б. против определение № 486/12.06.2018 г., постановено по гр.д. № 107/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд, с което на осн. чл.129, ал.3 от ГПК е върната исковата му молба и е прекратено производството по делото, поради неотстраняване на нередовностите й в срока.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на обжалваното определение - постановено в нарушение на закона и необосновано, като е настоявал за отмяната му и за връщане на делото на друг състав на окръжния съд за продължаване на производството по делото.

Частната жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, редовна е (жалбоподантелят е освободен от и допустима, а разгледана по същество – тя е неоснователна по следните съображения:

Исковата молба на К.И.Б., по която е било образувано пред окръжен съд – Разград гр.д. № 107/2018 г. е била нередовна. Със същата ищецът е претендирал от ответника „Топлофикация София“ ЕАД заплащане на обезщетения за имуществени вреди в размер на сумата от 146 лв. – платени суми по изпълнително дело, ведно със законната лихва от 23.04.2017 г. до окончателното й изплащане и на сумата от 9 500 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на честта и достойнството му и понесено унижение и упреци на съпругата му за причинени й материални и нематериални вреди и компроменитиране в професионалните й среди, всички вследствие от виновно поведение на ответника – иницииране издаването „на неистински изпълнителен лист“ и предприемане на „корупционни действия“ с цел принудително изпълнение по изпълнително дело „без оглед на законност и право“. Исковата молба е била нередовна, като в същата не са били изложени ясни обстоятелства по всеки от исковете за имуществени и неимуществени вреди и не е бил приложен платежен документ за внесена държавна такса, изчислена върху цената на иска в размер на сумата от 380 050 лв. Тези нередовности са били констатирани от окръжния съд, който с определение № 367 от 10.05.2018 г. е оставил исковата молба без движение, дал е на ищеца едноседмичен срок за отстраняването им и е предупредил същия, че при непоправяне на исковата молба същата ще му бъде върната. Съобщението с указанията е било връчено лично на ищеца на 29.05.2018 г., но в едноседмичния срок той не е поправил нередовностите. Затова и на осн. чл. 129, ал.3 от ГПК исковата му молба е подлежала на връщане, а производството по делото – на прекратяване. Като е постановил идентичен резултат, окръжният съд е процедирал правилно и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Предвид горното, Варненският апелативен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 486/12.06.2018 г., постановено по гр.д. № 107/2018 г. по описа на Разградския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС, с частна   касационна жалба при условията на чл. 274, ал.3 ГПК, в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: