ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                                       № 506

                                      15.08.2019  г.,  гр. Варна

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

         АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на 15 август 2019 г. в закрито заседание в следния състав:

Председател: Диана Джамбазова

        Членове: Маринела Дончева

                         Петя Петрова    

                        

като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 395 по описа на Апелативен съд Варна за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.1, т.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.2, изр. I –во ГПК и е образувано по частна жалба на „Енергоснабдяване“ ООД, представлявано от управителите инж.Д.Д. и инж.В.М., против определение № 249/28.06.2019 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 172/2019 г. по описа на Окръжен съд – Търговище, с което е върната  частната му касационна жалба против определение № 218 от 29.05.2019 г. по в.ч.гр.д. № 172/2019 г. по описа на ТОС.

Жалбоподателят е навел оплаквания срещу обжалваното определение като е молил за отмяната му.

Частната жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК, изхожда от надлежна страна и е насочена срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл.286, ал.2 от ГПК, редовна е и допустима, а след като я разгледа по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

Срещу определение № 218/29.05.2019 г. по в.ч.гр.д. № 172/2019 г. по описа на ТОС, с което е била оставена без уважение частната му жалба срещу определение № 294/07.05.2019 г. по гр.д. № 297/2019 г. по описа на Поповския районен съд, „Енергоснабдяване“ ООД е подало в срок (по пощата на 12.06.2019 г.) частна касационна жалба вх.№ 2127/13.06.2019 г. Тази жалба е била нередовна, защото към същата не е бил представен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса от 15 лв. и не е била приподписана от адвокат с приложено пълномощно за приподписването. Съдът с разпореждане № 152 от 14.06.2019 г. е оставил частната касационна жалба без движение за отстраняване на тези нередовности и за изложение по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК, каквото обаче не е било необходимо предвид позоваването в жалбата единственото на нищожност на обжалваното определение. Съобщението за поправяне на нредовностите, заедно с предупреждение за връщане на частната касационна жалба е било връчено на жалбоподателя на 18.06.2019 г., като в едноседмичния срок с молба от 25.06.2019 г. е бил представен само платежния документ за внесената държавна такса по сметка на ВКС. Срокът за поправяне на нередовностите е изтекъл, но частната касационна жалба не е била напълно поправена - приподписана от адвокат с приложено пълномощно за приподписването. Тя е останала нередовна и е подлежала на връщане на осн. чл. 286, ал.1 ,т.2 ГПК, което е сторено от окръжния съд. В този смисъл, обжалваното пред настоящата инстанция определение следва да бъде потвърдено.

С оглед изложените съображения, Варненският апелативен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 249/28.06.2019 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 172/2019 г. по описа на Окръжен съд – Търговище.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва пред ВКС, с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му и при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: