О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-№494

 

Гр. Варна, _30_.07.2015 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ  АПЕЛАТИВЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение в закрито заседание на __30__ юли през две хиляди и петнадесетата година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ;

 ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА;

                           МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдията П. Христова

ч.гр.д. № 396 по описа за 2015 г.:

Производството е по реда на чл. 274, ал.1 от ГПК.

Настоящото производство е образувано по частна жалба на Г.Й.Д., срещу определение № 1348/27.04.2015 год. по в.гр.д. 1233/2015 год. на ОС Варна, с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по жалба против постановлението за възлагане от 09. 03. 2015 г., издадено от ЧСИ Илиана Станчева по изп. д. № 20147120401308.

В жалбата се излага, че определението на ОС е неправилно, тъй като не е разгледана жалбата по същество.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Производството пред ОС е образувано по жалба на Г.Д. в качеството й на длъжник срещу постановление за възлагане на недвижим имот след публична продан на ЧСИ. В жалбата се твърди, че между длъжника и банката – взискател текат преговори за преструктуриране на дълга, като забавяне на процедурата е довело до провеждане на публичната продан.

Ответната по частната жалба страна „Банка ДСК“ АД не е изразила становище пред ОС.

Постъпило е възражение от купувача по публичната продан «Варна кредит груп» ООД, гр. Варна.

В качеството си длъжник г-жа Д. е обжалвала постановление за възлагане на ЧСИ, без да въведе като основание твърдение за една от възможните хипотези, даващи на длъжника право на жалба срещу този акт на съдебния изпълнител по чл. 435, ал.3 ГПК, а именно: не се твърди ненадлежно извършване на наддаването при публичната продан или съответно възлагането на имуществото по различна от най –високата предложена цена, в които случаи длъжникът може да атакува постановлението за възлагане.

Жалбата на г-жа Д. не съдържа конкретни оплаквания, поради което и следва да се прецени дали обжалваният акт не противаречи на императивни правни норми. Такова нарушение не се констатира.

Предвид съвдападането на крайните изводи на ОС с тези на настоящата инстанция, обжалваният акт следва да бъде потвърден.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1348/27.04.2015 год. по в.гр.д. 1233/2015 год. на ОС Варна.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: