Р Е Ш Е Н И Е

136

гр.Варна, …03 .08.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненски апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на …03 .08.2016г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ МАРИНОВА

                                                                                       ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№396/16г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е по реда на чл.463, ал.2, вр. чл.274 от ГПК.Образувано по подадена от Д.П.Ж. жалба против решение №146/06.06.2016г., пос - тановено по в.гр.д.№127/16г. по описа на ДОС, в частта му, с която е изменено раз -пределение от 02.02.2016г. по изп.д.№20128100400181 по описа на ЧСИ Н.Н., рег.№810, с район на действие-Окръжен съд Добрич, предявено на 04.02.2016г., в частта му относно сумата от 3 418, 68лв., разпределена като разноски на ЧСИ Н. Н. по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.В жалбата се твърди, че решението в обжалваната му част е неправилно по изложените в същата съображения.Претендира се да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което разпределението на тази сума се извърши по начина, указан в закона.

Въззиваемите „Б. П. Б.”АД, „А. Б.Б.”АД, НАП, Община Добрич, „А.”ЕООД, гр.Добрич и К.К.Ж., редов -но уведомени, не са депозирали отговор по жалбата в срока по чл.276, ал.1 от ГПК.

Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства и приложимия закон, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Подадена е жалба вх.№940/08.02.2016г. от Д.П.Ж. против извър- шено по изп.д.№20128100400181 по описа на ЧСИ Н. Н., рег. №810 и ра -йон на действие ОС-Добрич, разпределение, обективирано в протокол от 02.02. 2016г., предявен на 04.02.2016г.Твърди се, че същото не е съобразено с предвиж -данията на чл.136 от ЗЗД и указанията, дадени в ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС.Претендира се да бъде отменено и да бъде извършено ново разпределение от съда.            

Първоначалният взискател „Б.П.Б.”АД в депозираното писмено възражение поддържа становище за неоснователност на жалбата.

Присъединените взискатели „А. Б. Б.”АД и НАП, редовно уведо -мени, не са депозирали писмени възражения по жалбата в срока по чл.436, ал.3 от ГПК.

Длъжниците „А.”ЕООД, гр.Добрич и К.К.Ж., редовно уведомени, не са изразили становище по жалбата.

ЧСИ е изложил мотиви по обжалваното действие.

Изпълнителното производство е образувано на 31.05.2012г. по молба на „Б. П.Б.”АД против „А.”ЕООД, гр.Добрич, Д.П.Ж. и К.К.Ж. въз основа на изп.лист от 16.05.2012г., издаден по ч.гр.д.№1470/12г. по описа на ДРС, с който същите са осъдени да й заплатят соли -дарно посочените в листа суми.Присъединен взискател по право в така образува -ното изпълнително производство е държавата на осн. чл.458 от ГПК за дължимите й от тримата длъжници публични вземания съгласно издадените удостоверения по чл.191, ал.4 от ДОПК.По реда на 456, ал.1 от ГПК и по молба от 11.11.2015г. въз основа на удостоверение по чл.456, ал.3 от ГПК, издадено от ЧСИ Н.Н. по изп.д. №20128100400301, е присъединена като взискател „А.Б. Б.”АД за посочените в удостоверението суми, дължими й от „А.”ЕООД и К. Ко -лева Ж. по изп.лист от 17.08.2012г., издаден по ч.гр.д.№2845/12г. по описа на ДРС, въз основа на който е било образувано цитираното изп. дело.По реда на 456, ал.1 от ГПК и по молба от 25.11.2015г. въз основа на удостоверение по чл.456, ал.3 от ГПК, издадено от ЧСИ Н.Н. по изп.д. №20158100400468, е присъединена като взискател „Б. П.Б.”АД за посочените в удостоверението суми, дължими й от Д.П.Ж. и К.К.Ж. по изп.лист от 22.10.2015г., издаден по ч.гр.д.№3740/15г. по описа на ДРС, въз основа на който е било образувано цитираното изп. дело.

Принудителното изпълнение е насочено и към недвижим имот, притежаван от длъжника Д.Ж. в съсобственост с трети лица, с идентификатор 72624.624. 4857.1.31, върху който по искане на ЧСИ е наложена възбрана на 08.06.2012г. Целият недвижим е ипотекиран от Д.Ж. и останалите съсобственици /ипоте -карни гаранти/ с н.а.№81/07г. за обезпечение вземането на банката по горецити -рания изп.лист от 16.05.2012г., както и е ипотекиран от Д.Ж. и останалите съсобственици/ипотекарни гаранти/ с н.а.№126/11г. за обезпечение вземането на банката по горецитирания изп.лист от 22.10.2015г.

ПДИ са връчени на 14.08.2012г.Имотът е описан на 30.06.2015г.Проведена е публична продан за периода 09.10.2015г.-09.11.2015г.С протокол от 10.11.2015г. за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и купувач ЧСИ е обявил за купувач на недвижимия имот взискателя „Б. П.Б.”АД за цена 54 677лв.

Изготвен е разпределителен протокол с изх.№8090/02.02.2016г., предявен на 04.02.2016г., при надлежно уведомяване на страните.Жалба против същото е подал длъжникът Д.Ж. в срока по чл.462, ал.2 от ГПК.

В протокола от 02.02.2016г. ЧСИ е извършил разпределение на сумата от 54 677лв., както следва: 1/ сума в размер на 3 418, 68лв./с включен ДДС/ за ЧСИ Н. Н.-такси и разноски по ТТРЗЧСИ, посочени общо по видове и размери, от които такса по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 2 159, 08лв., на осн. чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД; 2/ сума в размер на 2 540, 11лв. - разноски за „Б. П. Б.”АД, на осн чл.136, ал. 1, т.1 от ЗЗД; 3/ сума в размер на 18, 68лв. - за Община Добрич на осн. чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД/данъци за имота/; 4/ сума в размер на 48 699, 53лв. - за „Б. П.. Б.”АД на осн. чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД.Поради изчерпване на сумата от проданта суми за останалите взискатели не са предвидени.Общо пър -воначалният взискател, обявен за купувач, е задължен да внесе сумата от 3 437, 36лв./сбор от сумата по горепосочените т.1 и т.3 като вземания с по-висока привилегия/ по сметка на ЧСИ в срока по чл.495 от ГПК.

С влязлата в сила част от решението на ДОС разпределението е изменено като на първоначалния взискател са разпределени разноски в размер на 1 863, 61лв., а разликата над 1 863, 61лв. до 2 540, 11лв. е пренесена като сума за същия взиска -тел по посочената т.4.

В сумата от 3 418, 68лв. ЧСИ е включил такса по т.26 от ТТРЗЧСИ в размер на 2 159, 08лв., определена след приспадане на заплатената такса опис, и сума в размер от 1 259, 60лв., представляваща обикновени такси по ТТРЗЧСИ, а именно по т.5/за изготвяне и връчване на призовки и уведомления/  - 936лв., по т.3/за из -вършване на справка за длъжника и неговото имущество/ - 24лв., по т.10/за искане за вписване или вдигане на възбрана/ - 18лв., по т.11/за присъединяване на взиска- тел/ - 60лв., по т.13/за изготвяне и предявяване на разпределение/ - 36лв., по т.9/за налагане на запор/ - 72лв. и допълнителни разноски по т.31 от тарифата, без конк -ретизация по видове - 113, 60лв.Таксите в общ размер от 1 259, 60лв. са били дължими авансово от взискателя, не са заплатени от него и ЧСИ ги е разпределил на себе си като вземане с първи ред привилегия.При липсата на изготвени самос -тоятелни сметки по чл.79 от ЗЧСИ за тези такси не може да се установи дали същите касаят конкретния изпълнителен способ, от който произтича сумата, за която се извършва разпределение, или не.Например при такса от 24лв. с ДДС по т.5 от тарифата за връчване на призовки и уведомления от длъжниците се търси сума в размер на 936лв., т.е. за 39 бр. съобщения.Така и по отношение на разнос -ките по т.31 от тарифата, които не са посочени по видове и размери и за които не е представен изискуемият от забележката към нормата документ.Включените такси по т.11-за присъединяване на взискател и по т.9-за налагане на запори нямат никакво отношение към конкретния изпълнителен способ.Независимо от изложе -ното, дори и всички такси да бяха относими към конкретния изпълнителен способ, то съдът приема, че доколкото те не са били заплатени авансово от първоначалния взискател, както са били дължими и както ЧСИ е следвало да ги изиска в съответ -ствие с разпоредбите на чл.29 от ТТРЗЧСИ и чл.80 от ЗЧСИ /с изключение на таксата по т.26 от тарифата/, преди да извърши конкретните действия, то същите не представляват разноски, сторени от взискател, които да се ползват с привиле -гията по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.Тези суми съставляват частно вземане на ЧСИ като възнаграждение за положения от него труд и според правилото на чл.79, ал.2 от ГПК са дължими от длъжника, но това частно вземане на ЧСИ не е сред взема -нията по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД.Така и съгласно указанията, дадени в т.6 от ТР №2/26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС относно вземанията, ползващи се с тази приви -легия, като указанията в т.11 от същото ТР касаят дължимостта на тези суми в различните хипотези и дисциплинарната отговорност на ЧСИ при несъбирането им авансово.Пропорционалната такса по т.26 от ТТРЗЧСИ не се дължи авансово от взискателя, а се събира върху вече събрана сума и по правилото на чл.79, ал.1 от ГПК е за сметка на длъжника като следва да се удържи при събиране на сума, предмет на ИЛ, получена след образуване на изп.дело.Таксата е изчислена по правилото на т.26, б.”д”, вр. забележка 1 от ТТРЗЧСИ, като е приспадната авансово платената такса за описа.Пред ДОС е изслушана ССЕ, даваща заключение за по-висок размер на дължимата такса по т.26 от тарифата, която съдът не кредитира в тази й част, т.к. не е съобразена с цитираната забележка 1 към т.26 от ТТРЗЧСИ /т.е. да се изчисли таксата, дължима за целия дълг, но от нея да се събере процентът, съответстващ на събраната сума/.При обжалване на разпределението длъжникът и изрично е посочил, че счита, че размерът на тази такса е правилно определен от ЧСИ, така и съгласно изявленията на процесуалния му представител в.о.с.з. на 10.05.2016г.Дори и размерът действително да бе по-висок, то положе -нието на жалбоподателят не би могло да бъде влошавано при обжалването.

По изложените съображения съдът приема, че неправилно в извършеното раз -пределение от ДОС е включена сумата, представляваща разликата над 2 159, 08лв./такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/ до 3 418, 68лв. като разноски на ЧСИ Н..Тази разлика, съставляваща сумата от 1 259, 60лв., поради пълното заплащане на взе -мането на първоначалния взискател по чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД за сторените от него разноски по конкретния изпълнителен способ, както и пълното заплащане на вземането с привилегията по чл.136, ал.1, т.2 от ЗЗД на Община Добрич, следва да се отнесе към вземането на взискателя със следващата по ред привилегия по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД, който е първоначалният взискател, чиито вземания по двата цитирани изпълнителни листа са обезпечени с ипотеки, наложени върху про -дадения имот.Решението на ДОС следва да бъде отменено в посочената част и вместо него постановено друго с което сумата от 1 259, 60лв. се разпредели към вземането на първоначалния взискател по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД/от своя страна с общата получена сума, включена в тази привилегия, вземанията на взискателя се погасяват по реда на чл.76, ал.2 от ЗЗД/.В частта му, с която сумата от 2 159, 08лв. /такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/ е разпределена на ЧСИ Н.Н., решението следва да бъде потвърдено.   

 Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение №146/06.06.2016г., постановено по в.гр.д.№127/16г. по описа на ДОС, в частта му, с която е изменено разпределение от 02.02.2016г. по изп.д. №20128100400181 по описа на ЧСИ Н.Ников, рег.№810, с район на действие-Окръжен съд Добрич, предявено на 04.02.2016г., в частта му относно сумата, пред - ставляваща разликата над 2 159, 08лв. до 3 418, 68лв., разпределена като разноски на ЧСИ Н. Н., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

РАЗПРЕДЕЛЯ сумата, представляваща разликата над 2 159, 08лв. до 3 418, 68лв./т.е. 1 259, 60лв./ към вземанията на „Б. П. Б.”АД, гр.София по чл.136, ал.1, т.3 от ЗЗД.

ПОТВЪРЖДАВА решение №146/06.06.2016г., постановено по в.гр.д.№127/16г. по описа на ДОС, в частта му, с която е изменено разпределение от 02.02.2016г. по изп.д. №20128100400181 по описа на ЧСИ Н.Н., рег.№810, с район на действие-Окръжен съд Добрич, предявено на 04.02.2016г., в частта му относно сумата от 2 159, 08лв./такса по т.26 от ТТРЗЧСИ/, разпределена като разноски на ЧСИ Н. Н..

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                    ЧЛЕНОВЕ: