О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

498

 

Варненски апелативен съд, в закрито съдебно заседание на 31… 07.2015г., в състав:

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: ПЕНКА ХРИСТОВА

                                                                                         МАРИЯ МАРИНОВА

като разгледа докладваното от съдия М.Маринова ч.гр.д.№397/15г. по описа на ВАпС, гр.о., за да се произнесе, взе предвид следното.

         Производството е образувано по подадена частна жалба от И.М.С. против протоколно определение от 19.06.2015г., постановено по гр.д.№ 1106/14г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е оставено без уважение искането на ответника И.М.С. за присъждане на разноски.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предявен иск с пр.осн. чл.108 от ЗС от Ц.Х.М. против И.М.С. и Ралица Георгиева Стоянова за осъждане на ответниците да му предадат дър -жането на недвижим имот с идентификатор 10135.1507.734.1.5 по КККР на гр.Варна, одобрени 2008г., изменени 2014г.След предаване на ищеца на държа -нето на имота в хода на производството и отпадане на правния интерес от разг- леждане на предявения иск, с протоколно определение от 19.06.2015г. производ- ството по делото е прекратено/понастоящем определението е влязло в сила/.В същото съдебно заседание съдът се е произнесъл и по отговорността на страните за сторените в производството разноски, като е осъдил ответницата Ралица Георгиева Стоянова да заплати такива на ищеца, т.к. с извънсъдебното си пове -дение е станала причина за завеждане на делото, както и да заплати част от държавната такса, за която ищецът е бил освободен от заплащане, както и е оставил без уважение искането на ответника И.М.С. за присъж- дане на сторените от него по делото разноски, претендирани от него на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК.

Съдът приема, с оглед разпоредбата на чл.248 от ГПК, съответно предвиде -ния в нея специален ред, че актът на съда по разноските, не подлежи първона -чално на самостоятелно обжалване /обжалват се само разноските, без да се обжалва основният приключващ делото акт/.Следва страната да отправи искане по реда на чл.248 от ГПК до съда, постановил приключващия делото акт, за неговото изменение или допълнение в частта му относно разноските, като вече този последващ акт на съда - определението му по молбата с пр.осн. чл.248 от ГПК подлежи на обжалване с частна жалба.Предвид горното и приема, че по същество подадената молба от И.М.С. в срока за обжалване на протоколното определение на съда от 19.06.2015г., независимо, че е наиме -нувана „частна жалба” следва да бъде ценена /предвид горепосочения специален ред/ като молба с пр.осн. чл.248 от ГПК за изменение на прекратителното протоколно определение на съда от 19.06.2015г. в частта му относно разноските, с която е оставено без уважение искането на И.С. за присъждане на раз -носки.По тази молба компетентен да се произнесе първоначално е ВОС, с оглед което и образуваното пред ВАпС производство по молбата следва да бъде прекратено и делото изпратено на ВОС за произнасяне по молбата по реда на чл.248 от ГПК. 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№397/15г. по описа на ВАпС, гр.о. и

ИЗПРАЩА на ВОС за произнасяне молбата на И.М.С. вх.№ 20537/29.06.2015г., наименувана „частна жалба”, а по същество ценена като молба с пр.осн. чл.248 от ГПК за изменение на прекратително протоколно опре - деление от 19.06.2015г., постановено по гр.д.№1106/14г. по описа на ВОС, гр.о., в частта му относно разноските.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                       ЧЛЕНОВЕ: