ОПРЕДЕЛЕНИЕ

468

_02_.08.2018 г., гр. Варна

Варненският апелативен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на _02_.08. през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ЧЛЕНОВЕ:ПЕНКА ХРИСТОВА;

МАРИЯ МАРИНОВА;

Като разгледа докладваното от съдия ХРИСТОВА

 гр. д.397 по описа за 2018 година:

Производството е ОБРАЗУВАНО по реда на чл. 122 ГПК, ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, между РС Варна и ОС Варна, по ПРЕДЯВЕНИТЕ ОТ Г.Ж.И. искове против „Агенция за събиране на вземанията“ АД с правно основание чл. 537, ал.2 ГПК, вр. чл. 88 и чл. 90 ЗКИР за установяване на недопустимост, недействителност и несъществуване на вписани обстоятелства в имотния регистър, на осн. чл. 122 ГПК.

Спорът е повдигнат с определение без № /27.07.2018 год. от ОС Варна по гр.д. 1751/2018 год. на ВОС, след изпращане на молбата по гр.д. 48/2018 год. от РС Варна на ОС Варна по компетентност.

За да се произнесе АпС Варна взе предвид следното:

Предявени са искове за установяване на недопустимост, недействителност и несъществуване на вписване по партида на имот на ищеца Г.Ж.И. на договор за цесияс вх.№ 36019, акт 165, т.12, д. 4209/2017 год. и на вписване на продължаване на срока на вписването на договорна ипотека, учредена с нот.а. № 159, т.3, рег.№ 775, д.№ 475/2008 год. Правното основание е чл. 537, ал.2 ГПК, чл. 88 и чл. 90 ЗКИР.

Окръжнит съд е приел, че исковете са неоценяеми, поради което и са подсъдни на РС. Приел е, че те не попадат в приложното поле на чл. 104, ал.5 ГПК.

Съставът на ВАпС намира, че разпоредбата на чл. 104, ал.5 ГПК не касае исковете по чл. 88 и чл. 90 ЗКИР, поради което и спорът е подсъден на РС. Видно е от разпоредбата на чл. 104, ал.5 ГПК, че тя касае искове, чието предявяване е предвидено в закон и кумулативно между всички предвидени в закон подобни искове, на окръжен съд са подсъдни само тези, за които законът изрично предвижда родова подсъдност на окръжен съд. Поради това и исковете по ЗКИР не са подсъдни на ОС - така напр. определение № 282/29.04.2011 г. по т.д. № 29/2011 г. на ВКС, ІІ т.о

Ето защо настоящата съдебна инстанция намира, че компетентен да се произнесе по исковете е РС Варна, а не ОС-Варна. При разглеждане на исковете РС следва да установи кои са надлежните ответници по заявените искове, съобразно кръга на заинтерсованите от вписването лица.

Водим от изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПО ПОВДИГНАТИЯ СПОР за подсъдност между РС Варна и ОС Варна, по подсъдност, ОПРЕДЕЛЯ за компетентен РС Варна, на когото следва да се изпрати делото.

Копие от определението за сведение да се изпрати на ОС Варна.

Определението не подлежи на КАСАЦИОННО обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ: