ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

479

Гр.Варна, 12.09.2013 г.

 

Апелативен съд град Варна, гражданско отделение, на 12. 09.2013 г. в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

          ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ХОРОЗОВА

          ПЕТЯ ПЕТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Петрова ч.гр.д. № 398 по описа на съда за 2013 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по частна жалба на А.Х.Е., подадена чрез адв. П.О., против решение № 831 от 16.04.2013 г., допълнено с решение от 14.06.2013 г., постановени по гр.д.№ 1237/12 г. на ВОС, В ЧАСТТА, с която е било прекратено като недопустимо производството по гр.д. 1237/2012 г. на ВОС, а именно за сумата от 40 055 лв. за периода от 15.05.2001 г. – 03.04.2012 г., претендирана като пропуснати ползи.

Съдът, след като извърши служебна справка с в.гр.д. № 396/2013 г. по описа на Апелативен съд гр.Варна, констатира следното:

Против решение № 831/16.04.2012 г., постановено по гр.д.№1237/2012 г. по описа на ВОС в осъдителната му част, жалба е подала Община Варна и в настоящата инстанция е било образувано в.гр.д. № 396/2013 г. по описа на Варненския апелативен съд.

Поради връзката между делата и необходимостта от постановяване на един общ акт по жалбите намира, че следва да прекрати производството по настоящото ч.гр. дело №398/2013 г. по описа на АС гр.Варна и да присъедини същото към в.гр.дело № 396/2013 г. на АС гр.Варна за общо разглеждане.

По изложените съображения, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 398/2013 г. по описа на Апелативен съд – Варна и ПРИСЪЕДИНЯВА  делото към в.гр.д. № 396/2013 г. по описа на Апелативен съд –Варна за общото им разглеждане под  № 396/2013 г. на ВнАпС.

Определението не може да се обжалва.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: