ОПРЕДЕЛЕНИЕ №546

 

гр. Варна, 26.09.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА

                                             ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

ПЕНКА ХРИСТОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДОНЧЕВА в.ч.гр. дело № 398 по описа за 2017 г. на ВАпС, съобрази:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК.

Образувано е по частна жалба, подадена от Л.Ю.И., чрез адв. Д.П. срещу определение № 1823/10.07.2017 г. по гр.д. № 845/2016 г. на ОС Варна, с което е прекратено производството по делото.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно и следва да бъде отменено. Сочи се, че неправилно е дадено указание за представяне на декларация за незнанието на друг адрес на ответницата, предвид депозирането на такава още на 23.03.2017 г. Направен е аргумент, че според ТР от 29.06.2017 г. по т. д. № 3/2016 г., ОСГТК на ВКС, неконституирането на съпругата като ответник не представлява нередовност на исковата молба, предвид отсъствието на задължително необходимо другарство между съпрузите. Намира, че неизпълнението на задължение за внасяне на държавна такса за призоваване на съпругата чрез обнародване в Държавен вестник не обуславя основание за прекратяване на делото и по отношение на съпруга.

В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от страна на В. Б., чрез адв. М.Д., в който се излагат доводи за неоснователността на жалбата и за правилността на обжалваното определение. Моли за потвърждаване на обжалвания съдебен акт.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

Разгледана по същество, съдът съобрази следното:            

Производството пред ОС Варна е образувано по предявен иск по чл. 42, ал. 2 ЗЗД от Л.И. против В. Б. за прогласяване недействителността на договор за покупко-продажба от 07.12.2015 г., обективиран в НА № 167, том II, рег. № 4675, дело № 385/2015 г. на нот. Веселин П.,*** действие РС Варна.

От представеното удостоверение /л. 155/ е видно, че ответникът е сключил брак с лицето О. Д. на 04.01.2010 г. В изпълнение на указанията на съда с молба вх. № 8617/24.03.2017 г. ищцата – Л.И. посочила, че предявява иска си и срещу съпругата на ответника – О. Б., като моли за конституирането й като ответник. С определение № 864/28.03.2017 г. съдът конституирал О. Б. като ответник и й изпратил препис от исковата молба.

Поради отсъствието й от адреса, посочен в исковата молба, съдът разпоредил връчването на книжата да бъде осъществено със служебен автомобил. След неоткриването й на адреса е залепено уведомление входната врата на ап. 1013.. В отрязъка от съобщението е посочено, че по данни на охранителната фирма лицето не живее на адреса, а временно пребивава там през лятото. В двуседмичния срок адресатът не се е явил за получаване на съобщението.

Окръжен съд Варна с определение № 1642/16.06.2017 г. оставил производството по делото без движение за посочване от ищцата на друг адрес на призоваване на ответницата или представяне на декларация за неизвестност на адрес в чужбина и доказателства за внесена държавна такса за обнародване в неофициален раздел на „Държавен вестник“. Горепосоченото определение е връчено на ищцата на 21.06.2017 г. Същата отстранила констатираните нередовности на 04.07.2017 г., а на 10.07.2017 г. ОС Варна прекратил производството.

С оглед така установената фактическа обстановка, настоящият състав на съда формира следните правни изводи:

Съобразявайки указанията в ТР от 29.06.2017 г. по т. д. № 3/2016 г., ОСГТК на ВКС, съпрузите не са задължителни необходими другари по делата за съпружеската имуществена общност. Съвместната им процесуална легитимация не е задължителна доколкото предявяването на иск от или срещу съпруга е действие на управление, а не на разпорждане. Съпругата на ответника – О. Баклан е конституирана като ответник вследствие на изричната писмена молба на ищцата, поради което същата следва да бъде уведомявана чрез изпращането на съобщения и призовки, съобразно разпоредбата на чл. 38 ГПК. Тази процесуална уредба има защитна функция и цели да възстанови равенството на страните в процеса, нарушено от отсъствието на една от противопоставените от правния спор страни, като предостави възможност на ответника да получи надлежна защита на своите законни права и интереси.

Макар и с молба вх. № 8617/24.03.2017 г. ищцата да е направила искане за призоваване на О. Баклан чрез съобщение в неофициален раздел на „Държавен вестник“ и да е депозирала декларация, че не й е известен адреса на ответника в България и в чужбина, тя не е представила доказателства за платена държавна такса за призоваването.

Настоящият съдебен състав намира за правилни дадените указания на ищцата с определение № 1642/16.06.2017 г. Същите съответстват на разпоредбата на чл. 48, ал. 1 ГПК, касаеща връчването чрез обявление в „Държавен вестник“ по молба на ищеца, ако той 1) удостовери със справка, че ответникът няма адресна регистрация и 2) потвърди в декларация, че не му е известен адресът на ответника в чужбина. В доктрината и в съдебната практика се приема, че по смисъла на разпоредбата „неизвестен“ адрес и е непълният такъв, когато ищецът знае държавата, но не и адреса (така определение № 649 от 22.11.2010 г. по ч.гр.д. № 631/2010 г., ГК на ВКС и С.. Ж., М.. А., П.. В., И.. Р. Българско гражданско процесуално право, Девето издание, с. 235).

След неколкократни неуспешни опити за връчване на съобщението на адреса в гр. Варна, к.к. Св. Константин и Елена, ж. к. Порт Палас, ет. 10, ап. 1013, първоинстанционният съд е оставил производството без движение с указание в едноседмичен срок ищцата да посочи друг адрес на призоваване на ответницата или да представи декларация за неизвестност на адрес в чужбина и доказателства за внесена държавна такса за обнародване на призовката в неофициален раздел на „Държавен вестник“. Горепосоченото определение е връчено на ищцата на 21.06.2017 г. Същата е отстранила  констатираните нередовности на 04.07.2017 г., т.е. след изтичане на съдебноопределения срок на 28.06.2017 г.

Следователно, налице е било основание за прекратяване на производството по отношение на О. Баклан.

Възражението за неправилност на определението в частта, касаеща иска по отношение на В. Баклан е основателно. Съпрузите по делата за съпружеската имуществена общност са факултативни необходими другари, затова основанията за прекратяване на процеса по отношение на един от тях не водят до прекратяване на същия и по отношение на този, спрямо който не са налице предпоставките за това.

Предвид гореизложеното, определението е правилно и като такова следва да бъде потвърдено по отношение на О. Баклан, но в останалата му част, с която производството е прекратено по отношение на В. Баклан, определението следва да бъде отменено, а делото – върнато но ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1823 от 10.07.2017 г. на ОС Варна, постановено по гр.д. № 845/2016 г. САМО в частта му, с която производството по делото е прекратено по отношение на О. Баклан.

ОТМЕНЯ Определение № 1823 от 10.07.2017 г. на ОС Варна, постановено по гр.д. № 845/2016 г. САМО в частта му, с която производството по делото е прекратено по отношение на В. Б. и връща делото на ВОС за продължаване на съдопроизводствените действия в тази му част.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с ЧЖ пред ВКС по реда на чл. 280 ГПК, само в частта, с която се потвърждава прекратителното определение. В останалата му част определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

                                                                      2.