ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

585

                                               09.09.2015 г.,  гр. Варна

 

В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

АПЕЛАТИВЕН СЪД гр.ВАРНА, гражданско отделение, на  09септември 2015 г. в закрито заседание в следния състав:

  Председател: Милен Славов

         Членове: Пенка Христова

                        Петя  Петрова                               

                                                                                             

като разгледа докладваното от с. П. Петрова в.гр.д. № 399 по описа на Апелативен съд Варна за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по в.гр.д. № 399/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд е образувано по въззивна жалба на М.Й.П., подадена чрез адв. А.Н., против решение № 73 от 19.01.2015 г., постановено по гр.д. № 3031/2013 г. по описа на Варненския окръжен съд, В ЧАСТИТЕ, с които: - окръжният съд е прогласил нищожността на договор, сключен на 14.06.2013 г. с нот. акт № 108, том II, peг. № 7626, дело № 244 по описа за 2013 г. на ВН peг. № 572, чрез който М.Й.П. е прехвърлила от името на Вълкан Г.Д. на себе си недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Георги Раковски" № 80, ет. 5, ап. 18, представляващ жилище ид. 10135.1502.145.1.18, със застроена площ 59.75 кв.м, ведно с принадлежащото избено помещение № 18, както и 0.9649 %  ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавното дворно място, в което сградата е построена, срещу задължение за издръжка и гледане, тъй като приобретателката е знаела за предстоящата смърт на прехвърлителя и тя е настъпила пет дни след сключване на договора, по иска, предявен от С.Г.Д. срещу М.Й.П. с. ЕГН, с. а., на основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД; - ОБЯВИЛ е договора, сключен на 18.06.2013 г. с нот. акт № 114, том II, peг. № 7774, дело № 249 по описа за 2013 г. на ВН № 572, чрез който М.Й.П. е прехвърлила от името на Вълкан Г.Д. на себе си недвижими имоти, находящи се в землището на с. Изворско, община Аксаково, област Варна – ПИ № 019008 с площ от 6.199 дка в м-т "Тумбата", ПИ № 024015 с площ от 6.100 дка в м-т "Чортляна"; ПИ № 039016 с площ от 6.800 дка в м-т "Върбите"; ПИ № 044011 с площ от 7.009 дка в м-т "Въгленски път" и ПИ № 064005 с площ от 8.000 дка в м-т "Каваците" срещу платена цена, за недействителен, тъй като е уговорена цена, значително по-ниска от реалната стойност, защото пълномощникът е договарял със себе си във вреда на продавача и договорът не е потвърден, по иска, предявен от С.Г.Д. срещу М.Й.П. с. ЕГН, с. а. , на основание чл. чл. 40 и 42, ал. 2 ЗЗД; - ОСЪДИЛ е М.Й.П. да върне на С.Г.Д. гореописаните недвижими имоти, получени от нея по нищожния и по недействителния договори, на основание чл. 34 ЗЗД; - ОСЪДИЛ е  М.Й.П. да заплати на С.Г.Д. сумата 5190,82 лв. – разноски по делото.

Жалбоподателят е навел оплаквания за неправилност на съдебния акт, поради нарушение на процесуалните правила, неправилно приложение на материалния закон и необоснованост, като е молил за отмяната му, отхвърляне на исковете и присъждане на разноските по делото. Оплакванията са за това, че окръжният съд не обсъдил всички събрани по делото доказателства в тяхната съвкупност, не посочил защо кредитира част от тях, а други – не и така достигнал до неправилни фактически изводи и до неправилни правни такива. Не се произнесъл по всички възражения на страната, както и не съобразил задължителната съдебна практика, постановена по спорните по делото въпроси. Окръжният съд не изследвал релевантни за спора обстоятелства, които освен това били доказани по делото със събраните доказателства, като тези, че Дишева е полагала грижи за прехвърлителя през периода на цялото им съвместно съжителство и особено в последните години от живота му и  алеаторният договор бил сключен и за минали грижи и издръжка; че продажната цена по договора за продажба е била по-ниска по причина, че е била заплатена предварително на самия продавач, както и че пълномощникът е имал право за безвъзмездно разпореждане с имота и затова нямало вреда за представлявания чрез продажбата на по-ниска цена. Посочила е, че  недопустимо бил приет от съда за съвместно разглеждане иска по чл. 40 ЗЗД, заявен в първото съдебно заседание. Изложила е и подробни съображения по съществото на спора и доводи за неоснователност на исковете.

С.Г.Д., чрез адв. П.С., е подал писмен отговор, с който е оспорил въззивната жалба и е молил за оставянето й без уважение, за потвърждаване на решението в обжалваната част и за присъждане на сторените по делото разноски. По оплакването за недопустимо съединяване на иска по чл.40 от ЗЗД, е посочил, че той е присъединен по реда на чл. 213 от ГПК, поради което и не се касае до предявяване на нов иск в хода на производството. Изложил е подробни съображения по съществото на спора, в насока на основателността на исковете, с позоваване на практиката на ВКС.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на първата инстанция в посочените части, като неизгодно за него, редовна  е и допустима.

Доколкото, обаче въззивницата М.Й.П. е навела в жалбата си оплаквания и по отношение размера на адвокатското възнаграждение, дължимо на другата страна, за което е осъдена с решението, без да е заявила изрично искане в тази насока, окръжният съд, в съответствие с компетентността му по чл. 262, ал.1 ГПК следва да извърши съответните процесуални действия за уточняване на искането на страната в тази част и при наличие на молба за изменение на решението в частта за разноските – да се произнесе  по молбата по реда на чл. 248 от ГПК.

Затова, с оглед изложеното, производството пред настоящата инстанция следва да бъде прекратено и делото да бъде върнато на окръжния съд.

След изпълнение на указанията, евентуално - при произнасяне по молба по чл. 248 от ГПК /вкл. и при обжалване на постановения акт/, делото да се върне на въззивната инстанция за разглеждане на въззивната жалба /евентуално и на частна жалби срещу произнасянето по изменението в частта на разноските/.

Затова и  с оглед изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по в.гр.д. №399/2015 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за изпълнение на горните указания по чл. 262, ал.1 ГПК и евентуално произнасяне по чл. 248 от ГПК.

След изпълнение на указанията, делото да се изпрати на апелативния съд за произнасяне по въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: