Р Е Ш Е Н И Е

93

гр. Варна,  13 .07.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 ВАРНЕНСКИЯТ апелативен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети юни през две хиляди и осемнадесетата година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ДЖАМБАЗОВА;

ЧЛЕНОВЕ: МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА;

ПЕНКА ХРИСТОВА;

Секретар Ю.К.,

като разгледа докладваното от съдията П. Христова

въззивно гражданско дело № 399 по описа за 2017-та година:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК, образувано по  въззивна жалба на ОБЩИНА ВАРНА, срещу решение № 624/21.04.2017 год. по гр.д. 1543/2016 год. на ОС Варна, с което Община Варна е осъдена да заплати на Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, сумата от 2015397,21 лв., представляващи сумата, с която общината се е обогатила неоснователно, вследствие извършени подобрения от Спортен комплекс „Спартак“ АД в собствения на общината имот: Спортeн комплекс „Локомотив“, находящ се в ПИ с ид.№ 10135.3516.162 и ПИ с ид.№ 10135.3516.163, в кв. 27, бул. „Цар Освободител“, 26-ти микрорайон, в периода 01.09.2011 – 31.10.2012 г., ведно със законната лихвавърху окончателното й плащане, на осн. чл. 59 ЗЗД, ведно с разноски в размер на 118980,32 лв., на осн. чл. 78, ал.1 ЗЗД.

В жалбите се твърди, че решението на ОС е 1. Недопустимо, произнесено свръхпетитум извън подобренията, находящи се в имот ид.№ 10135.3516.163, посочен в исковата молба. Твърди се, че извън срок е направено и допуснато изменение на иск, включващо и подобрения в другия имот 162, който не е посочен в исковата молба; 2. неправилно и в противоречие с материалния и процесуалния закон и със събраните по делото доказателства. Направен е подробен анализ на доказателствата, като се твърди, че се дублират претенциите с извършени от Общината СМР и се плаща два пъти за едно и също. Оспорва се достоверността на свидетелските показания. Оспорва се валидното учредяване на право на строеж върху чужд имот. Твърди се, че не са налице предпоставките за уважаване на исковете по чл. 59 ЗЗД. Иска се частично обезсилване и прекратяване на производството, евентуално отмяна на решението и отхвърляне на исковете. Направено е и искане за допускане на тройна СТЕ, която е била отказана от ОС. Към жалбата са представени протоколи, които вече са приети като доказателства по делото.

Срещу тази жалба е постъпил писмен отговор от насрещната страна Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, ЕИК 148063980, в който жалбата и направените в нея искания се оспорват. Твърди се, че в исковата молба е заявена претенция за обезщетение за подобрения в целия спортен комплекс, които включват и двата имота. Оспорва се твърдението за дублиране в плащането на СМР, като се твърди, че за някои дейности са налице частични плащания от ищеца и от общината, други изцяло от една от страните, като твърденията се подкрепят от заключението на вещото лице. Оспорени са и останалите доводи във ВЖ, както и доказателственото искане.

Пред ВАпС е подадена и частна жалба от Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, срещу определение № 1529/28.06.2017 год. по гр. 1553/2016 год. на ВОС, с което е оставена без уважение молба за изменение на решението в частта му, касаеща разноските. Твърди се, че съдът неправилно е приложил закона, като не е съобразил коя Наредба е била действаща към момента на договаряне на намаления адвокатски хонорар, от една страна, от друга страна, делото е достатъчно сложно, за да се приеме, че хонорарът не е прекомерен.

Частната жалба е оспорена от насрещната страна Община Варна.

Съдът е установил, че делото е разгледано от ОС при нередовност на исковата молба. Направено е в срок следното уточнение: Цялостният ремонт и обновление на спортния комплекс бил единно по своята функция мероприятие; отделните видове работи нямат самостоятелно значение; работите по обновлението са извършени в поземлени имоти с ид.№№ 10135.3516.162 и 10135.3516.163. Става въпрос за следните видове работи: а) изграждане на обслужващ път към трафопост – 37865,66 лв. без ДДС; б/ благоустрояване, озеленяване на комплекса и изграждане на спортни площадки – 114597,56 лв. без ДДС; в/изграждане на паркинг на стадиона – 75805,16 лв. без ДДС; г/ реновиране на стадион „Локомотив“ – 842527,80 лв. без ДДС; д/ изграждане на обслужващ път към залата за борба – 93711,33 лв.; е/ водопроводна пожарна инсталация – 35174,09 без ДДС при обща стойност 62064,07; ж/ изграждане на паркинга при залата за лека атлетика и спортни игри – обща стойност, заплатена на изпълнителя от ищеца и ответната община 255691,90 лв. без ДДС, от които ищецът претендира 212467,75 лв. без ДДС; з/ изграждане на дренажните системи в комплекса и дъждовната канализация – 61039,50 лв., заплатени от ищеца от общата стойност 87715,51 лв. без ДДС; и/ направа на осветлението в комплекса при стадиони с номера 1,23, изграждане на районното осветление по паркинга към бул. „Академик Сахаров“, секторите за хвърляне на чук, диск и тласкане – 207161,33 лв. без ДДС, заплатени от ищеца от обща стойност 358942,19 лв.; й/ съоръженията за пожароприложен спорт, атлетическата писта и зоната зад вратите, както и за проектиране, не са предмет на иска, тъй като са заплатени от Община Варна изцяло. Подробно всички работи са описани в таблици на л. 82 до л.97 от настоящото дело, включително и по година на извършване. Уточнено е, че извършените в имот 10135.3516.162 работи са изграждане на паркинг при залите за лека атлетика и спортни игри – 212467,75 лв. и част от осветлението – районно осветление, осветен паркинг по бул. „Ак. Сахаров“, сектори чук, диск, тласкане, за които се претендират 24383,88 лв. без ДДС. Въпреки възраженията на страната, че поисканото уточнение няма касателство към предмета на спора, е формулиран и следния петитум: претендира се обща сума в размер на 2016420,21 лв. на осн. чл. 59 ЗЗД, с които ищецът е обеднял вследствие на извършени подобрения в имот, собственост на Община Варна, спортен комплекс „Локомотив“, ведно със законната лихва от предявяване на искова, по видове СМР и стойност вече с включено ДДС, както следва: а) изграждане на обслужващ път към трафопост – 45438,80 лв. с ДДС; б/ благоустрояване, озеленяване на комплекса и изграждане на спортни площадки – 137517,07 лв. с ДДС; в/изграждане на паркинг на стадиона – 90966,19 лв. с ДДС; г/ реновиране на стадион „Локомотив“ – 1011033,36 лв. с ДДС; д/ изграждане на обслужващ път към залата за борба – 112453,60 лв.; е/ водопроводна пожарна инсталация – 42208,91 лв. с ДДС; ж/ изграждане на паркинга при залата за лека атлетика и спортни игри – 254961,30 лв. с ДДС; з/ изграждане на дренажните системи в комплекса и дъждовната канализация – 73247,40 лв. с ДДС; и/ направа на осветлението в комплекса при стадиони с номера 1,23, изграждане на районното осветление по паркинга към бул. „Академик Сахаров“, секторите за хвърляне на чук, диск и тласкане – 248593,60 лв. с ДДС. Въведено е твърдение, че всяка група дейности увеличават стойността на имота с 10% над похарчените суми за СМР.

При тези уточнения исковете са приети за допустими, като не е прието възражението на въззивника и ответник в процеса, че е въведен нов предмет на исковете с уточнението на идентификацията на подобрените имоти, тъй като ищецът навсякъде е уточнявал, че претендира обезщетение за целия спортен комплекс, а не за ПИ с определен идентификатор.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства и доводите на страните, по вътрешно убеждение и въз основа на закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството по делото пред ОС е образувано по предявени с една искова молба обективно съединени осъдителни иска с правно основание по чл. 59 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД, да бъде осъден ответникът Община Варна, да заплати на ищеца Спортен Комплекс „Спартак“ АД сумата в размер на 2 016 420.21 лв. /два милиона шестнадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и двадесет и една стотинки/, с която ищецът е обеднял, вследствие на извършени подобрения в имот, собственост на община Варна, а именно: Спортен Комплекс „Локомотив“, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“, подрайон 26, кв. 27, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното й изплащане.

В исковата молба ищецът твърди, че по силата на   договор с ответника от 30.11.2010г., Община Варна му е възложила да популяризира сред обществеността на общината усилията, която последната полага за развитието на масовия спорт и грижата й за здравето на нацията. По силата на тази договореност ищецът е държател на имот, а именно: Спортен комплекс "Локомотив", находят се в гр. Варна, бул. "Сливница", подрайон 26, кв. 27, съставляващ ПИ 10135.3516.163, а по регулация УПИ XI - 12, 478. Договорът от 30.11.2010 г. не уреждал насрещни права или задължения на страните с предмет извършване на подобрения в имота, като между страните не е налице и друг договор с такъв предмет. Към момента на сключване на договора - 30.11.2010 г., имотът не е бил в състояние, което да позволява ползването му за организиране на футболни срещи и за провеждане на нормален тренировъчен процес, а още по - малко за рекламиране и популяризиране на посочените в договора дейности и усилия на община Варна. Поради това , в периода 01.09.2011г. до 31.10.2012 г., е извършил подобрения, които да му дадат възможност да реализира посочените в договора дейности. С договор от 01.08.2011г., срокът за изпълнение на който е удължен с анекс от 01.12.2011 г., възложил на трето лице - "Инжстройинженеринг" ЕООД да извърши и от изпълнителя са извършени по наличен одобрен проект /удостоверено със съответните протоколи/, съответно заплатени от ищеца по посочените по - долу фактури и приложените  към  тях  протоколи  следните  видове  СМР  в  имота  в количества и видове съгласно приложените към фактурите актове за приемане на строителството, а именно:

Стадион настилки на стойност - 678 790,80 с ДДС- Фактура №6100000215/09.09.2011год. 

Изкуствена трева на стойност - 332 242.56 лв. с ДДС-Фактура №0800000092/12.09.2011 год.

Осветление стадион на стойност -75 251,20 лв.  с ДДС -Фактура №0800000093/12.09.2011 год.

Паркинг зала лека атлетика  на стойност -  254 961,30 лв. с ДДС -Фактура №2000000055/09.11.2011год.

Паркинг над стадион на стойност   -    90 966,19 лв.  с ДДС -Фактура №2000000056/09.11.2011 год.

Обслужващ път зала борба на стойност  112 453,60 лв.с ДДС -Фактура №.2000000057/09.11.201 год. 

Обслужващ път трафопост на стойност 45 438,79 лв. с ДДС -Фактура №2000000054/09.11.2011 год.     

Дренажна  система - Дъждовна  канализация-  Водопроводна пожарна инсталация на стойност 107 673,23 лв. с ДДС-Фактура №0600000479/29.02.2012 год.

Част ел. осветление стадион №1 и №2. кабелно трасе; Хоризонтална маркировка; Част ел. стадион №3; Врати за футбол, бойлери -2бр: Водомерна шахта ; Обзавеждане; Част ел. стадион №1, стадион №2 и районно осветление; Част ел. районно осветление на стойност - 173 757.72 лв. с ДДС-Фактура № 0500003045/20.04.2012г.

Изработка метални капаци на стойност 7 172,42 лева с ДДС -Фактура №  0500003161/31.07.2012г .

Трибуни стадион и ограда на стойност  87 712.40 лева с ДДС -Фактура № 0500003192/31.07.2012г.

И сумата  50 000 лв.с ДДС   по Фактура №0500002996/12.03.2012г . представляваща  аванс.

Твърди се, че общо извършените разходи, с които ищецът е намалил имущественото си състояние по повод на извършеното строителство, възлиза на 2 016 420. 23 лв.,като в следствие на това  стойността на имота, собственост на ответника, е увеличена вследствие на извършените подобрения с най - малко 2 300 000 лв.

Твърди се, че всяка една от ремонтните дейности, за които е издадена фактура, е надлежно описана в приложените към исковата молба протоколи за установяване завършването на натурални видове СМР,  към които изрично препраща. В съдебно заседание поддържа иска, прави уточнение, че има одобрен проект и издадено разрешение за строеж от 07.07.2011 г., като проектът, въз основа на който било издадено разрешението, по същество бил изпълнен в цялост. Общата стойност, заплатена на изпълнителя „Инжстройинженеринг”,  който го бил изпълнил в цялост, бил около 3 600 000 лв., от които претендираната сума по делото - 2016000 лв., бил заплатил СК Спартак, а остатъкът до общата стойност била заплатила ответната Община Варна. Сборът давал изпълнение на проекта по реновация и реконструкция на спортния комплекс.  

В срока по чл. 131 от ГПК, ответникът Община Варна пред ОС е депозирал писмен отговор на исковата молба, в който се излага становище, че искът е допустим, но неоснователен и недоказан. Твърди се, че не е налице обогатяване за чужда сметка, тъй като Договор № Д10-9200/1217/ от 30.11.2010г., сключен между Община Варна, представлявана от Кмета Кирил Петров Йорданов и Главния счетоводител, наричана за кратко Възложител и „Спортен комплекс Спартак" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Селиолу" № 39, БУЛСТАТ 148063980, представлявано от Христо  Фурчев, наричан за кратко Изпълнител, въз основана на който ищецът е ползвал имота –собственост  на Общината, е нищожен. Ответникът твърди, че въпросният договор по своята същност е такъв за съвместна дейност между Възложителя и Изпълнителя, но със скрито предоставено право на ползване върху имота - частна общинска собственост. Прави възражение за нищожност на същия поради неспазване на закона – чл.26 ал.1 от ЗЗД , а именно указаната в императивната разпоредба на чл. 39 от Закона за общинската собственост/ЗОС/ процедура, съответно тази в приетата от Общински съвет-Варна Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС. Отделно от изложеното, ал.1 на чл.8 от с.з. изрично повелява, че придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършва под общото ръководство и контрол на общинския съвет. По аргумент на чл. 21, ал. 1, т. 8 от специалния ЗМСМА, общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В настоящия случай, горната процедура не е спазена, респективно договорът е сключен без да има предварително прието и влязло в сила решение на ОбС - Варна за предоставяне право на ползване на конкретния имот - частна общинска собственост. Твърди се, че ищецът не е възлагал и заплащал на „Инжстрой инженеринг“ ЕООД посочените в исковата молба СМР. Оспорва се представения от ищеца Договор за изпълнение на СМР от 01.08.2011г., сключен между ищцовата страна и „Инжстрой инженеринг" ЕООД, доколкото е  сключен за извършване на СМР в имот, който не е предмет на исковата претенция; Визираното в чл. 1 от коментирания договор УПИ, за което е възложено на Изпълнителя извършване на конкретни СМР не съответства на това, за което е одобрен по силата на Заповед № Г-420 от 17.12.2008г. на Заместник-кмет на община Варна План за регулация и застрояване/ПРЗ/, т.е ПРЗ е одобрен за УПИ XIV-12,13-зa спорт и възстановителни дейности и УПИ-Х\/-12,478-за спорт и възстановителни дейности-кв.27-по плана на 26 м.р. - Варна. Твърди се, че ищецът „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК" АД няма качеството на възложител по аргумент на чл. 161,ал.1, предл. 2  и 3 от ЗУТ,  т.к. не е лице, на което е учредено право на строеж, както и лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Твърди, че този договор е сключен проформа, както и анекса към него, и че по него не са извършвани строително-монтажни работи, които да са заплатени от ищеца, по банков път. Оспорват се всички изброени в 12 точки фактури, като се твърди, че те са създадени/съставени/ в интерес на ищеца и само за целите на този процес, доколкото няма представени доказателства за движението на средствата по тези фактури по банков път, както и за осчетоводяване на сделките.

Ответникът  твърди, че единствените  подобрения,  които са извършвани в имота, са в резултат на инициатива на Община Варна като негов собственик, която е възложила на „Инжстрой инженеринг" ЕООД да извърши благоустрояване на СК „ЛОКОМОТИВ", находящ се в ПИ с ид. № 10135.3516.163 /УПИ XV-12,478 за спорт и възстановителни дейности/, кв. 27, бул. „Сливница", 26-ТИ микрорайон, гр. Варна. За тези действия е издадено Разрешение за строеж/PC/ № 256/ГИ/07.07.2011 г., издадено от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване, с което на Община Варна като Възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от ЗУТ - собственик на имота, съгласно Акт № 5929/25.11.2009г. за частна общинска собственост, да извърши CMP за въпросния строеж. Има възлагателни писма,  извършено е и  заплащане на СМР. Твърди се, че ищецът е извършил подобрения, за което Община Варна като собственик на имота, не е давала съгласие за извършване на конкретни СМР извън обхвата на РС № 256/ГИ/07.07.2011г.  Твърди се и се сочи за сведение, че ПРЗ е одобрен за УПИ XIV-12,13-за спорт и възстановителни дейности и УПИ-ХV-12,478-за спорт и възстановителни дейности-кв.27-по плана на 26 м.р. - Варна. За първото УПИ, с идентификатор 10135.3516.162 също има съставен Акт за частна общинска собственост, съответно този имот също е предмет на PC № 256/ГИ/07.07.2011г. Моли иска да бъде отхвърлен и да се присъдят направените по делото разноски, като поддържа становището си и исканията в съдебно заседание.

От фактическа стана, по делото се установява, че с договор от 30.11.2010г. /приложен на л.83 и л.84, идентично с л.94 и л.95 от делото/ Община Варна е възложила на Спортен Комплекс „Спартак“ АД да популяризира футбола като масов спорт сред обществеността на общината и да рекламира Община Варна в усилията, които полага за развитието на масовия спорт и грижата за здравето на нацията /чл. I oт договора/. В чл. II от договора страните са договорили правата и задълженията на изпълнителя, както следва:  Спортен Комплекс „Спартак“, АД се задължава да използва за учебно-тренировъчния процес и приятелски срещи на представителния футболен отбор и детско-юношеските му формации, поземлен имот, собственост на Община Варна, No 10135.3516.163, находящ се на бул. Сливница, подрайон 26, кв.27, УПИ: XI – 12,478, предназначен за спорт и възстановителни дейности. Всяко едно спортно събитие, провеждано от Спортен Комплекс „Спартак“ АД на горепосочения имот, собственост на възложителя следва да се обявява предварително като ден и час, по подходящ начин. На всяко едно спортно занимание, обявено по реда на горната алинея, достъпът на зрители е свободен.  Всяко едно спортно занимание, провеждано в имота следва да бъде съпровождано от поставена по подходящ начин реклама за ролята на възложителя относно масовия спорт и здравето на хората. Два пъти месечно следва да се провеждат съвместни тренировъчни занимания с всички желаещи граждани, които искат да се докоснат до професионалния спорт и магията на професионалния футбол. В чл.III от договора са уредени правата и задълженията на възложителя Община Варна, както следва: Да осигури безпрепятствено ползване на имота. Да осигурява своевременно рекламни материали.

На л.8 до л.12 от делото са приети Договор за изпълнение на смр от 01.08.2011 г., ведно с Анекс No 1 от 01.12.2011г. към Договора, сключени между Спортен Комплекс „Спартак“ АД, като възложител и „Инжстройинженеринг“ ЕООД, гр. Варна, като изпълнител. В чл. 1 страните са уговорили, като предмет на договора: „Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор да извърши строително-монтажни работи на обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“, съгласно задание на възложителя. В чл. 14 от договора е уговорен срок за изпълнение до 31.12.2011г. В чл. 16, страните уговарят, че при завършване на съответния етап предаването на изпълнения етап се извършва с двустранен констативен протокол (Акт образец 19), в който се описва извършената работа: количество СМР, качество на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срока за съответния етап. В чл.19, общата цена за изпълнението на уговорените с този договор СМР се определя окончателно на база реално извършените работи, удостоверени със съответните двустранно подписани протоколи (Акт образец 19) и съгласно единичните цени, включени в приложенията към този договор. В чл.20 ал.1 от договора страните уговарят, че цената на отделните етапи се формира от стойността на вложените материали и извършените видове и количества работи и е в размерите, посочени в двустранно подписани протоколи (Акт образец 19). В Анекс No 1 от 01.12.2011г., страните се съгласяват да удължат срока на договора до 31.10.2012г.

На л.15 от делото е приета справка за изпълнени СМР за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, в която е посочено, че общата стойност по процесните 12 бр. фактури е 2 016 420,21 лв. с ДДС.

На л. 56 /идентично л. 229/ от делото на ОС е приета Фактура № 6100000215 / 09.09.2011г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект:  „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“  и е на стойност: 565 659 лв. без ДДС и  678 790,80 с ДДС.

На л.57 /идентично л. 230/ от делото на ОС е приет Протокол от 09.09.2011г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 09.09.2011г.(образец No 19), подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“  В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: общ обикновен изкоп, доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, направа на първи(свързващ) битумен разлив на връзка, доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина 6 см. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 565 659 лв.

На л.54 /идентично л. 231/ от делото на ОС е приета Фактура № 0800000092 / 12.09.2011 год. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект:  „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна. Подобект: стадион“ и е на стойност: 276 868.80 лв. без ДДС и 332 242.56 лв.с ДДС.

На л.55/идентично л. 232/ от делото на ОС е приет Протокол от 12.09.2011г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към м.септември 2011г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна“ , Подобект: стадион. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: доставка и монтаж на изкуствена трева Rossifloor- Италия, модел Greentime 42 sblm. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 276 868.80 лв.

На л.51 /идентично л. 233/ от делото на ОС е приета Фактура № 0800000093 / 12.09.2011 год. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект:  „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна. Подобект: осветление на стадион No 3“ и е на стойност: 62 709.33 лв. без ДДС и 75 251.20лв.с ДДС.

На л.52 и л.53 /идентично л. 234 и л.235/ от делото на ОС е приет Протокол No 3 от 12.09.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 12.09.2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ – Стадион No 3. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: трасиране на кабелна линия; направа изкоп III категория 0,8/0,4; направа подложка за 2бр. кабели с пясък и сигнална лента в изкоп; полагане на кабел в изкоп CBT 3х16+10 мм2;  полагане на кабел в изкоп CBT 5х1,5 мм2; изтегляне на  CBT 3х2,5 в тръба; направа разделка на кабел CBT 3х16+10; монтаж прожектор, насочване и регулиране; монтаж табло прожекторно; направа заземление с три кола; доставка кабел CBT 3х16+10 мм2;  доставка кабел CBT 5х1,5 мм2;  доставка кабел CBT 5х2,5 мм2; доставка прожектор Euroflux Sf2000, 2000W+осветител; доставка заземител с 3бр. колове; доставка PVC тръба ф 75 (24м.*4 мачти); укрепване на  PVC тръба ф 75 по мачта (по стом.к-ция); доставка табло прожекторно с дросели и автоматика за управление; укрепване на метален шлаух изолационен PVC ф37 в мачта; доставка на метален шлаух изолационен PVC ф37; укрепване на гофрирана тръба ф40 по мачта/по стом.к-ция; доставка на гофрирана тръба ф40; направа кофраж фундаменти; бутон за фундаменти мачти; доставка и монтаж мачта 24м.  Общата стойност на извършените работи без ДДС: 62 709.33 лв.

На л.48 /идентично л. 236/ от делото на ОС е приета Фактура № 2000000055 / 09.11.2011г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно протокол обр.19 за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р. Подобект: паркинг при зала за лека атлетика и спортни игри“ и е на стойност: 212 467,75 лв. без ДДС и 254 961,30 лв.с ДДС.

На л.49 и л.50 /идентично л. 237 и л.238/ от делото на ОС е приет Протокол от 09.11.2011г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР към месец октомври 2011 г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Подобект: паркинг при зала за лека атлетика и спортни игри. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Земни работи – насип хумус за оформяне на зелени площи; Асфалтови работи – доставка и полагане на порьозен асфалтобетон за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина; доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняване 4 см; направа на първи (свързващ) битумен разлив на връзка на пластове с различна дебелина и ширина; направа на втори (свързващ) битумен разлив на връзка на пластове с различна дебелина и ширина; Пътни работи – доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта, но с намалено ниво на уплътнение; доставка и полагане на нови бетонни бордюри с размер 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи; доставка и полагане на нови бетонни бордюри с размер 8/16/50 вкл. всички свързани с това разходи; направа на нов тротоар от бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи; подложка от пясък под тротоар; уплътняване на пясък с пневматична трамбовка; натоварване земни маси на камион; извозване на излишни земни маси на сметище.  Общата стойност на извършените работи без ДДС: 212 467,75 лв.

На л.46 /идентично л. 239/ от делото на ОС е приета Фактура № 2000000056 / 09.11.2011г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно протокол обр.19 за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р. Подобект: паркинг над стадион“ и е на стойност: 75 805,16 лв. без ДДС и 90 966,19 лв.с ДДС.

На л.47/идентично л. 240/ от делото на ОС е приет Протокол от 09.11.2011г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към месец октомври 2011г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Подобект: паркинг над стадион. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Земни работи – общ обикновен изкоп; натоварване на земни маси на камион; извозване на излишни земни маси на сметище;  Асфалтови работи –доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняване 6 см; направа на първи (свързващ) битумен разлив на връзка на пластове с различна дебелина и ширина; Пътни работи – доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с дебелина на пласта 40 см; доставка и полагане на нови бетонни бордюри с размер 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи; доставка и полагане на нови бетонни ивици с размер 10/25/50 вкл. всички свързани с това разходи. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 75 805,16лв.

На л.43 /идентично л. 241/ от делото на ОС е приета Фактура № 2000000057 / 09.11.2011г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно протокол обр.19 за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р. Подобект:обслужващ път за зала за борба“ и е на стойност: 93 711,33 лв. без ДДС и 112 453,60 лв.с ДДС.

На л.44 и л.45 /идентично л. 242 и л. 243/ от делото на ОС е приет Протокол от 09.11.2011г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към месец октомври 2011г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Подобект: обслужващ път за зала за борба. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Земни работи – общ обикновен изкоп; натоварване на земни маси на камион; извозване на излишни земни маси на сметище;  Асфалтови работи –доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняване 6 см; направа на първи (свързващ) битумен разлив на връзка на пластове с различна дебелина и ширина; Пътни работи – доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта, но с намалено ниво на уплътнение; доставка и полагане на нови бетонови бордюри с размер 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи; доставка и полагане на нови бетонови бордюри с размер 8/16/50 вкл. всички свързани с това разходи; направа на нов тротоар от бетонови плочи, вкл. всички свързани с това разходи; подложка от пясък под тротоар; уплътняване на пясък с пневматична трамбовка. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 93 711,33 лв.

 На л.41 /идентично л. 244/ от делото на ОС е приета Фактура № 2000000054 / 09.11.2011г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно протокол обр.19 за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р. Подобект:обслужващ път към трафопост“ и е на стойност: 37 865,66 лв. без ДДС и 45 438,79 лв.с ДДС.

На л.42 /идентично л. 245/ от делото на ОС е приет Протокол от 09.11.2011г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към месец октомври 2011г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Подобект: обслужващ път към трафопост. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Земни работи – общ обикновен изкоп; натоварване на земни маси на камион; извозване на излишни земни маси на сметище;  Асфалтови работи –доставка и полагане на плътен асфалтобетон за износващ пласт с дебелина след уплътняване 6 см; направа на първи (свързващ) битумен разлив на връзка на пластове с различна дебелина и ширина; Пътни работи – доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта, но с намалено ниво на уплътнение; доставка и полагане на нови бетонови бордюри с размер 18/35/50 вкл. всички свързани с това разходи. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 37 865,66  лв.

На л.35 /идентично л. 246/ от делото на ОС е приета Фактура № 0600000479 / 29.02.2012г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: 1. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ на стойност: 12 054 лв. без ДДС  2. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив – дъждовна канализация“ на стойност: 42 499.60 лв. без ДДС и 3. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив““ на стойност: 35 174,09лв. без ДДС.  Фактурата е на обща стойност: 89 727,69 лв. без ДДС и 107 673,23 лв.с ДДС.

На л.36 /идентично л. 247/ от делото на ОС е приет Протокол No 8 от 29.02.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към месец 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив”. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Дренажна система – машинен изкоп с багер на транспорт; прехвърляне з.почви до 3м хоризонтално или 2 м вертикално ръчно; натоварване земни почви на транспорт – ръчно; извозване на излишни земни почви на сметище; доставка и полагане на PVC тръби ф200 – дренажна; направа на Р.Ш.+капак; доставка и полагане на геотекстил; подложен бетон В15 за дренажна система. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 12 054 лв.

На л.37 и л.38 /идентично л. 248 и л.249/ от делото на ОС е приет Протокол No 9 от 29.02.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към месец 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив” – дъждовна канализация. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Дъждовна канализация– изкоп с ограничена ширина от 0.60 до 1.20м. и дълбочина от 0 до 2 м в земни почви ръчно; машинен изкоп с багер на отвал; натоварване земни почви на транспорт; извозване на излишни земни почви на сметище; доставка и засипване с пясък ръчно; уплътняване на пясък; засипване машинно със земни почви; засипване изкоп със земни почви – ръчно без уплътняване; укрепване плътно и разкрепване изкоп с дълбочина до 5 м; уплътняване насип на пластове през 20см. /земни почви/; доставка и полагане на PVC тръби ф315; доставка и монтаж на Р.Ш. с капак; доставка на линеен отток тип АСО улей 300-К; доставка и полагане на PVC тръби ф 110; сигнална лента с метална нишка; водочерпене. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 42 499,60 лв.

На л.39 и л.40 /идентично л. 250 и л. 251/ от делото на ОС е приет Протокол No 10 от 29.02.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към месец 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив”“. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Водопроводна пожарна инсталация: изкоп с ограничена ширина от 0.60 до 1.20м. и дълбочина от 0 до 2 м в земни почви ръчен неукрепен; засипване с трамбоване на пластове през 10 см; укрепване плътно и разкрепване; доставка и полагане на ПЕВП тръби ф32; доставка и монтаж тройник ПЕВП ф 90; доставка и монтаж на преход ф90 / ф 32; доставка и монтаж на СК ф32; доставка и монтаж на СК ф80; доставка и монтаж на фланец плосък; направа шахта 80/80; направа шахта 100/100; сигнална лента; изпитване водопровод; дезинфекция водопровод. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 35 174,09 лв.

На л.23 /идентично л. 252/ от делото на ОС е приета Фактура № 0500003045/20.04.2012г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: 1. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 1 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ Част:  ел.  на стойност: 18 740,36 лв. без ДДС  2. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 2 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ на стойност: 4 994,72 лв. без ДДС;  3.  „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 3 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ на стойност: 27 396,47 лв. без ДДС; 4. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 4 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ на стойност: 23 981,45 лв. без ДДС; 5. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 5 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. Водомерна шахта на стойност: 6 485,90  лв. без ДДС; 6. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 6 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. Водомерна шахта на стойност: 6 550,70  лв. без ДДС; 7. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 7 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. Част ЕЛ на стойност: 73 931,29  лв. без ДДС; 8. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол 8 за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. Част ЕЛ на стойност: 24 383,88  лв. без ДДС; От фактурата е спаднат аванс по фактура No 0500002996 / 13.03.2012г. на стойност 41 666.67 лв. без ДДС и общата стойност на фактурата е: 144 798,10 лв. без ДДС и 173 757,72 лв. с ДДС.

На л.33 и л.34 /идентично л. 262 и л.263/ от делото на ОС е приет Протокол No 11 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012 г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Част: ЕЛ. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Част „Електро“ - осветление Стадион 1 и 2 Захранване -  трасиране на кабелна линия; направа изкоп III категория 0.8/0.4; направа подложка за 1бр. кабел с пясък и сигнална лента в изкоп; полагане на кабел в изкоп САВТ 3х185+95; направа разделка на кабел САВТ 3х185+95; доставка на кабел САВТ 3х185+95; монбтаж на табло – РТ и ГРТ; доставка на табло – РТ; доставка на табло – ГРТ; Кабелно трасе за изместване – направа на шурф; направа изкоп III категория 0.8/0.4 върху кабел; направа изкоп III категория 1.2/1.2; направа подложка с пясък за 2 и повече кабела и сигнална лента в изкоп; изваждане кабел от изкоп; полагане кабели ВН+НН в общ изкоп 1.2/1.2; полагане кабели НН в изкоп 0.8/0.4; преходна термосвиваема муфа за кабел САВТ 3х185+95. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 18 740,36 лв.

На л.32 /идентично л. 261/ от делото на ОС е приет Протокол No 12 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане:  хоризонтална маркировка; услуга с автовишка; почистване канализация.Общата стойност на извършените работи без ДДС: 4 994,72 лв.

На л.31 /идентично л. 260/ от делото на ОС е приет Протокол No 13 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане:  стадион 3 – доставка кабел СВТ 3х16+10 мм2; доставка и монтаж мачти 27м; боядисване на метална жерета; боядисване метална конструкция. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 27 396,47 лв.

На л.30 /идентично л. 259/ от делото на ОС е приет Протокол No 14 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане:  врата за футбол 7.32х 2.44 м стационарен монтаж; врата за футбол 7.32 х 2.44м. свободно стояща с колелца; врата за минифутбол 3х2х1 м свободно стояща с колелца; транспортни разходи; ел.бойлер 300л.; ел.бойлер 400л.; предпазна мрежа. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 23 981,45 лв.

На л.29 /идентично л. 258/ от делото на ОС е приет Протокол No 15 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковото пространство на територията на Община Варна по обособени позиции -  за обособена позиция 4 – на територията на р-н Приморски и р-н Младост в община Варна, Подобект - „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ Водомерна шахта. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: зидария от водещи ивици за шахта ВиК; стоманенобетонов капак за шахта; доставка и монтаж на водомер двойнопроходен; монтаж на арматури комплект; монтаж водопроводни арматури- СК сферичен 11/2‘; монтаж на водопроводни арматури СК сферичен 11/4;‘ монтаж на водопроводни арматури СК сферичен с изпразнител 11/4‘; ръчен изкоп за шахта; подложен бетон (водомерна шахта); метален капак за шахта; направа настилка от бетонови плочи; разстилане хумус.   Общата стойност на извършените работи без ДДС: 6 485,90 лв.

На л.28 /идентично л. 257/ от делото на ОС е приет Протокол No 16 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковото пространство на територията на Община Варна по обособени позиции -  за обособена позиция 4 – на територията на р-н Приморски и р-н Младост в община Варна, Подобект - „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: наковаване ламперия на противопожарна кула; профилиране греди за скочище; пилон h 12 м ст. Локомотив; детайли за пейки; шкаф 50/50/230; шкаф – пейка 40/34 – L =25.14м. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 6 550,70 лв.

На л.26 и л.27 /идентично л. 255 и л. 256/ от делото на ОС е приет Протокол No 17 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Част: ЕЛ. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане:  Стадион 1 с лекоатлетическа писта – доставка ТП с дросели и автоматика за управление; монтаж прожекторно табло; бетон за фундамент мачта; кофраж фундаменти; доставка и монтаж мачта 24м; услуга с автовишка; Стадион 2 - доставка ТП с дросели и автоматика за управление; монтаж прожекторно табло; бетон за фундамент В25 мачта; кофраж фундаменти; доставка и монтаж мачта 24м; доставка и монтаж мачта 27м.; Районно осветление – направа изкоп III категория 0.8/0.4; направа подложка с пясък и сигнална лента в изкоп; полагане кабел СВТ 3х10 х6 мм2 в изкоп; полагане кабел СВТ 3х10х6 мм2; бетон за фундамент В20; контрол ел параметри. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 73 931,29 лв.

На л.24 и л.25  /идентично л. 253 и л. 254/ от делото на ОС е приет Протокол No 18 от 20.04.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР  към 20.04. 2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“, гр. Варна, общ.Варна, обл. Варна, УПИ XIV – 92,478, кв. 27 по плана на 26 м.р.“ Част: ЕЛ. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: Районно осветление, осветление паркинг:  полагане СВТ 3 х 6 +4 мм2 в изкоп; трасиране кабелна линия; направа изкоп III категория 0.8/0.4; направа подложка с пясък и сигнална лента в изкоп; доставка на кабел СВТ 3х6+4мм2; доставка заземление с два кола – разлика в цена;  Осветление по бул. Акад. А. Сахаров – доставка осветително тяло; доставка заземление с два кола; доставка на РК на стълб УО; доставка на PVC тръба ф40 за укрепване на РК на стълб; Осветление сектори: хвърляне чук и диск; тласкане гюлле – трасиране кабелна линия; направа изкоп III категория 0.8/0.4; направа подложка с пясък и сигнална лента в изкоп; полагане на кабел в изкоп СВТ 3х6+4 мм2 в изкоп; полагане на кабел в изкоп СВТ 5х1.5мм2 в изкоп; изтегляне на кабел по жел.конструкция СВТ 3 х 1 мм2; доставка на кабел СВТ 3х6+4мм2;  доставка на кабел СВТ 5х1.5мм2; ; доставка на кабел СВТ 3х1мм2; доставка PVC тръба ф75; укрепване PVCтръба г75; доставка табло прожекторно; бетон В 25 – направа фундамент за мачти; кофраж фундаменти; монтаж мачти.  Общата стойност на извършените работи без ДДС: 24 383,88 лв.

На л.21 /идентично л. 267/ от делото на ОС е приета Фактура № 0500003161/31.07.2012г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“- направа на капаци за дренажни шахти – 10 бр. под изкуствена трева“ и е на стойност: 5 977,02лв. без ДДС и 7 172,42лв.с ДДС.

На л.22 /идентично л. 268/ от делото на ОС е приет Протокол от 31.07.2012г., подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и рехабилитация на уличната мрежа, спортните обекти и междублоковото пространство на територията на Община Варна по обособени позиции -  за обособена позиция 4 – на територията на р-н Приморски и р-н Младост в община Варна, Подобект - „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ – направа на кашаци за дренажни шахти – 10бр. под изкуствена трева. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане: изработка и монтаж на метални капаци с размер 1.10м/1.10м- 10бр. х 59.83 кг = 598.30 кг. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 5 977,02 лв.

На л.16 /идентично л.264/ от делото на ОС е приета Фактура № 0500003192/31.07.2012г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: 1. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ на стойност 67 335,32 лв. без ДДС; 2. „изпълнени смр, съгласно двустранен протокол за обект:„Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ на стойност 5 758,35 лв. без ДДС. Общата стойност на фактурата е: 73 093,67 лв. без ДДС и 87 712,40 лв. с ДДС.

На л.18 /идентично л.265/  от делото на ОС е приет Протокол от 31.07.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР, подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане:  направа кофраж стени и стъпала; бетон В20 – стени и стълбища; изработка и монтаж на армировка – арм. Заварена мрежа; доставка и монтаж на седалки. Общата стойност на извършените работи без ДДС: 67 335,32 лв.

На л.19 /идентично л.266/ от делото на ОС е приет Протокол от 31.07.2012г. за установяване завършването и заплащане на натурални видове СМР, подписан за инвеститор Спортен Комплекс Спартак АД и изпълнител Инжстройинженеринг ЕООД за обект: „Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“. В протокола са описани следните смр, които страните установяват, че са завършени и подлежат на заплащане:  направа ограда от телена мрежа и стоманени колове от тръби; минизиране на телена ограда; блажна боя по телена ограда (двукратно). Общата стойност на извършените работи без ДДС: 5 758,35 лв.

На л.58 от делото на ОС е приета Фактура № 0500002996/

12.03.2012 г. с получател: Спортен Комплекс Спартак АД и доставчик Инжстройинженеринг ЕООД. От фактурата е видно, че същата е с посочен вид на стока /услуга: „аванс по договор“ на стойност: 41 666,67 лв. без ДДС и 50 000 лв. с ДДС.

На л.59 от делото на ОС е приета счетоводна справка, изготвена от Спортен Комплекс Спартак АД, в която са посочени датати, на които са извършени разплащания по всяка една от представените 12 процесни фактури.

На л.60 до л.74 от делото на ОС са приети извлечения от сметки и платежни нареждания, с които ищецът е наредил описаните в тях парични суми по сметка на Инжстроинженеринг ЕООД.

На л.93 от делото на ОС е прието писмо от Спортен Комплекс Спартак АД до Община Варна, с което първите молят Община Варна за институционална подкрепа за реализирането на проекта „Спартак“, като им предостави тренировъчната база на Спортен комплекс „Локомотив“.

На л.96 от делото на ОС е приета скица на поземлен имот с идентификатор 10135.3516.163 – площ: 52 154 кв.м.,  начин на трайно ползване: спортно игрище и адрес: гр. Варна, бул. Сливница“, собствнеик: Община Варна.

Не се спори между страните, а и видно от Акт No 5929 /25.11.2009г. за частна общинска собственост, собственик на поземлен имот с идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. Варна, бул. Сливница, подрайон 26, кв. 27, УПИ: XI – 12,478, e община Варна, като в акта в графа забележки е отбелязано: съгласно Договор No Д16000955ВН/ 12.07.2016г. учредява безвъзмездно право на ползване върху имота на Сдружение с обществено полезна дейност „Футболен клуб Спартак Варна“ за срок от 5 години.

На л.99 от делото на ОС е прието писмо от Кмета на Община Варна, адресирано до представляващия Спортен Комплекс „Спартак“ АД, с което го уведомява, че с решение No  264 – 7 по Протокол No 8 от заседание на Общински съвет – Варна, проведено на 11.05.2016г. договор No Д -10-9200(1217) / 30.11.2010г., сключен между Спортен Комплекс „Спартак“ АД и Община Варна се счита за прекратен от 11.05.2016г., както и че в седемдневен срок от получаването на писмото следва да освободят ПИ 10135.3516.163 от движими вещи и инвентар, собственост на дружеството и след изтичане на срока имотът следва да се предаде. На писмото е отбелязано, че същото е получено на ръка от Б.К. на 29.07.2016 г.

На л. 100 от делото на ОС е приет протокол за предаване на недвижим имот – общинска собтсвеност от 19.07.2016г., от който е видно, че процесният имот – частна общинска собственост, представляващ  ПИ 10135.3516.163 е предаден на Сдружение с обществено полезна дейност Футболен Клуб Спартак Варна, ЕИК 176822428 в състоянието, което е посочено в протокола: „Съблекални +санитарни помещения – за основен ремонт. Нуждаят се от подмяна на ВиК, ел. захранване, замазки и т.н. Централно игрище – изкуствен терен: нуждае се от смяна на изкуствената настилка. Игрище затревен терен – към момента на огледа е буренясало и неизползваемо (към бул. Сливница). Игрище затревен терен: Към момента на огледа е буренясало и неизползваемо (зад зала „Борба“), 30 % от седалките на трибуните липсват. Налични са 6 малки и 4 големи футболни врати“, като към протокола е записано, че е  направен и снимков материал, приложен по делото на л. 101 до л.115. 

На л.116 /идентично л. 124/ е прието Разрешение за строеж No 256 /ГИ/ 07.07.2011г., издадено от Община Варна, с което се разрешава на Община Варна, съгласно разгледан и приет инвестиционен проект от експертен съвет за обекти от инженерната инфраструктура в Община Варна с протокол No 12 / 05.05.2011г., т.6; одобрен и съгласуван инвестиционен проект на 07.07.2011г. от Директора на дирекция ИИБ в Община Варна; ПУП – ПРЗ, одобрен със заповед No Г – 420 / 17.12.2008г.; Предварителен договор No В11 – 0989 / 23.02.2011г. за присъединяване на обект на потребител към електроразпределителната мрежа на „Е.ОН България Мрежи“ АД да извърши строително –монтажни работи за строеж: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на спортен комплекс „Локомотив“, находящ се в ПИ с ид. No 10135.3516.162 (УПИ XIV – 12,13 за спорт и възстановителни дейности) и ПИ с ид. No 10135.3516.163 (УПИ XV – 12,478 за спорт и възстановителни дейности), кв. 27, бул. „****“ 26-ти микрорайон, гр. Варна.  Върху разрешението за строеж е отбелязано, че същото е влязло в сила на 25.07.2011г.

На л.117 до л. 164 от делото на ОС е приета част от техническата и друга документация, която е послужила за издаване на посоченото по-горе разрешение за строеж от No 256 /ГИ/ 07.07.2011г.

На л. 165 до л.221 от делото на ОС е приета справка за обект: Благоустрояване на спортен комплекс „Локомотив“ – 2008 – Ригелс ООД  и 2011 – „Инжстройинженеринг“ ЕООД, от която е видно, че за периода от 01.01.2011г. - 31.12.2011г. Община Варна е възложила на „Инжстройинженеринг“ ЕООД да извърши смр, за които е представена документация и за същия период е фактурирана сума 1 099 763.89 лева, съответно платена същата сума за изграждане на инфраструктурни обекти -обект: Благоустрояване спортен комплекс „Локомотив"; също така, че за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. Община Варна е възложила на „Ригелс“ ООД да извърши смр, за които е представена документация и за същия период е фактурирана сума 791 133.80 лева, съответно платена същата сума за ремонтни работи по спортен комплекс „Локомотив".

На л.276 от делото на ОС е приет приемо-предавателен протокол, подписан между представители на страните в настоящото производство, от който е видно състоянието в което се предава имота към дата 04.08.2016 г. В протокола от страна на представителя на Община Варна – А.Д. е посочено, че процесният имот е във вид, напълно отговарящ на стандартите за ползването му и приема държането на обекта без забележки. В протокола в 23 точки страните са описали фактическото състояние на стадиона.

По делото са ангажирани и гласни доказателства, показанията на свидетелите – С.С. и Г.В.И. за установяване какво е било състоянието на процесния имот преди извършване на подобренията. От тях се установява, че имотите преди да започнат работите в тях, са представлявали съоръжение на 30-40 години. Настилката на игрището била сгурия, а трябвало да бъде настилка трева, без момедрно осветление, без трибуни - само някакви остатъци от скамейки, без ограда. Между другите зали и стадиона имало импровизирани пътеки. Имало импровизирани малки паркинги, които били  допълнително разширени. Паркингът до волейболната зала имал трошено-каменна настилка, а на паркинга към бул. „Сливница” настилката била остатък от асфалт. Върху голяма част от пистата за бягане била изникнала трева, не било възможно да се използва. Колите преди спирали на тревните площи, като се били сформирали импровизирани места за паркиране.

     От заключенията на вещите лица пред ОС се установява, че отчетените CMP с акт обр.19 към Спортен комплекс „Спартак" АД възлизат на 1 680 350,18 лева без ДДС и 2 016 420,21 с ДДС. Извършените и отчетени СМР с акт обр.19 към Община Варна възлизат на 920 622,84 лева без ДДС и 1 104 747,41 с ДДС. Общата стойност на извършените и отчетените СМР по този строеж от „Инжстройинженеринг" ЕООД - Варна възлиза на 2 600 973,02 лева без ДДС и 3 121 167,62 лева с ДДС. Съдът не кредитира заключенията на вещите лица относно извършването на отчетените СМР. От заключението на вещото лице по първата експертиза пред ОС се установява още, че увеличената стойност на имота вследствие на действително изпълнени СМР за изграждането му към 31.10.2012 г. възлиза на 3 578 600 (три милиона петстотин седемдесет и осем хиляди и шестстотин) лева с ДДС, изчислено по метода на възстановителната стойност към 31.10.2012 г., а при изчисления по метода на възстановителната стойност към настоящия момент  увеличената стойност на имота, вследствие на действително изпълнени СМР за благоустрояването му към настоящия момент, възлиза на 3 415 900 ("три милиона четиристотин и петнадесет хиляди и деветстотин) лева с ДДС. Вещото лице заключава и че инвестиционната стойност на строежа, съобразно приложените по делото фактури е кръгло 3 121 200 (три милиона сто двадесет и една хиляди и двеста) лева с ДДС.

Пред Ос еизслушана и допълнителна задача на вещото лице /л. 434 – л. 459 от делото на ОС/, от която се установява, че спортен комплекс „Локомотив“ е разположен върху ПИ с идентификатор 10135.3516.162 и върху  ПИ с идентификатор 10135.3516.163. В ПИ с идентификатор 10135.3516.162 е изграден паркинг до залата за лека атлетика, сектор за хвърляне на чук, диск и тласкане на гюле, районно осветление на паркинга и на сектора, както и осветление по бул. „Сливница". Подземните комуникации обслужват ПИ 10135.3516.162 и ПИ 10135.3516.163, поради което същите не могат да се разделят. Съобразно представените по делото фактури и протоколи обр.19, вещото лице е представило таблици, в които са разделени СМР, извършени в ПИ 10135.3516.162 и в ПИ 10135.3516.163, които се отнасят до видимите съоръжения. Подземните ел.инсталации, ВиК инсталации и дренажи няма как да се разделят, тъй като същите обслужват съоръженията, както в ПИ 10135.3516.162, така и в ПИ 10135.3516.163. Съобразно заключението на вещото лице, извършените и отчетени CMP с акт обр.19 към Спортен комплекс „Спартак" АД възлизат общо на 1 680 350,18 лева без ДДС и 2 016 420,21 с ДДС, от които в ПИ 101353516.162: 236 851,62 лева без ДДС и 284 221,95 с ДДС и в ПИ 10135.3516.163: 1 443 498,56 лева без ДДС и 1 732 198,27 с ДДС. Извършените и отчетени CMP с акт обр.19 към Община Варна възлизат общо на 920 622,84 лева без ДДС и 1 104 747,41 с ДДС, от които в ПИ 10135.3516.162: 82 682,26 лева без ДДС и 99 218,71 с ДДС и в ПИ 10135.3516.163: 837 940,58 лева без ДДС и 1 005 528,70 с ДДС. Общата стойност на извършените и отчетените СМР по този строеж в ПИ 10135.3516.162 и в ПИ 10135.3516.163 от „Инжстройинженеринг" ЕООД - Варна възлиза на 2 600 973,02 лева без ДДС и 3 121 167,62 лева с ДДС.  Общата стойност на всички извършени подобрения, извършени и отчетени от „Инжстройинженеринг" ЕООД - Варна, възлиза на 2 600 973,02 лева без ДДС и 3 121 167,62 лева с ДДС, от които в в ПИ 10135.3516.162: 319 533,88 лева без ДДС и 383 440,66 лева с ДДС и в ПИ 10135.3516.163: 2 281 439,14 лева без ДДС и 2 737 726,97 с ДДС. От заключението на вещото лице се установява още, че увеличената стойност на имота вследствие на действително изпълнени СМР за изграждането му към 31.10.2012 г. възлиза на 3 578 600 (три милиона петстотин седемдесет и осем хиляди и шестстотин) лева с ДДС, изчислено по метода на възстановителната стойност към 31.10.2012 г., от които в ПИ 10135.3516.162 – 439 600 лв. с ДДС и в ПИ 10135.3516.163 – 3 139 000 лв. с ДДС, а при изчисления по метода на възстановителната стойност към настоящия момент  увеличената стойност на имота вследствие на действително изпълнени СМР за благоустрояването му към настоящия момент възлиза на 3 415 900 (три милиона четиристотин и петнадесет хиляди и деветстотин) лева с ДДС, от които в ПИ 10135.3516.162 – 419 600 лв. с ДДС и в ПИ 10135.3516.163 – 2 996 300 лв. с ДДС Вещото лице заключава и че инвестиционната стойност на строежа, съобразно приложените по делото фактури е кръгло 3 121 200 (три милиона сто двадесет и една хиляди и двеста) лева с ДДС, от които  в ПИ 10135.3516.162 – 383 450 лв. с ДДС и в ПИ 10135.3516.163 – 2 737 750 с ДДС.

Съдът не кредитира заключенията СТЕ пред ОС относно изпълнението на място на всички отчетени работи и тяхната стойност. Съответно съдът кредитира заключенията относно увеличената стойност на имота, вслесдствие СМР към момента на довършването им, който е меродавен за преценка на обогатяването.

            Към доказателствения материал по делото е приобщено и заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза / л. 356 – л. 433 от делото на ОС/, от което е видно, че общата стойност на изпълнение на проект „Благоустояване на спортен комплекс „Локомотив" гр. Варна, общ.Варна, УПИ XIV-92,478 кв.27 по плана на 26 м.р. е в размер на: 3 116 184,10 лева / три милиона сто и шестнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и 10 ст./ по издадени фактури от изпълнителя - „Инжстройинженеринг" ЕООД. От една страна по Договор за СМР от 01.08.2011г. и Анекс №1 от 01.12.2011г. между СК „Спартак" АД и „Инжстройинженеринг" ЕООД в размер на 2 016 420,21 лева с ДДС. От друга, съгласно Разрешение за строеж /РС/№ 256/ГИ/07.07.2011 г., издадено от Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване" с което Община Варна се явява възложител по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ и съгласно Акт № 5929/25.11.2009 г. за частна общинска собственост, Община Варна е възложила, а „Инжстройинженеринг" ЕООД е изпълнил СМР на стойност 1 099 763,89 лева с ДДС по издадени фактури. Плащанията от СК Спартак АД по проекта за СК Локомотив са в размер на: 2 015 397, 21 лева, което представлява 65% от плащанията на целия проект, а плащанията от ОП „Инвестиционна политика“  са в размер на: 1 099 763,89 лева, което представлява 35% от плащанията на целия проект. Процесните фактури  за извършени СМР са осчетоводени при възложителя и при изпълнителя, включени са в дневниците за продажби и справки декларации в месеца на издаване на фактурите от „Инжстройинженеринг" ЕООД и в дневници за покупки и справки декларации по ДДС и от СК „Спартак,, АД. Плащанията по процесните фактури са извършени реално, осчетоводени са от изпълнителя и възложителя по Договор за смр от 01.08.2011г. и Анекс No 1 от 01.12.2011г.  и съответно са намерили отражение в паричните потоци на годишните отчети на дружествата за 2011г. и 2012г.

Пред въззивната инстанция са проведени две нови експертизи относно изпълнението на СМР в двата поземлени имота и съответствието им с даденото разрешение за строеж и проекта за спортния комплекс.

Съдът не кредитира заключението на първата СЕ, в което вещите лица не са изследвали фактите, а са давали заключение въз основа на тяхна преценка на основанията за плащания. Съдът кредитира заключението на втората СЕ, което е обективно и компетентно.

Съдът кредитира заключението на втората СТЕ, според която част от претендираните СМР не са изпълнени от ищеца или изобщо не са изпълнени на място, а именно това са всички подробно описани в заключението на л.182-185 от настоящото дело работи. След приспадане на тяхната стойност се установява, че стойността на извършените и заплатени от ищеца СМР са на стойност 1914410,50 лв. с ДДС, подробно описани в таблица 1 и таблица две от заключението. От тази сума в имот 163 стойността на СМР е 1552495,91 лв. с ДДС и 225790,33 лв. с ДДС в имот 162.

По отношение на оборудването на стадиона, същото не представлява подобрение, ако не е трайно прикрепено към имота и ако не може да се отдели от него, без да загуби стойността си. Съдът приема, че оборудването за стадион в случая не може да се отдели от него без да загуби своята стойност. Същото е прието от Община Варна и с неговата стойност тя се е обогатила неоснователно за сметка на ищеца..

По отношение на паркинга към стадиона, който е извън процесните имоти, според вещите лица по последната експертиза, част от него попада в имот №163, а друга част попада извън пределите на имота, но отново е върху общински терен и всъщност обслужва стадиона. Съдът приема, че целият паркинг представлява подобрение, което повишава стойността на комплекса и не е извън предмета на спора, както е въведен с исковата молба. Напротив, паркингът в цялост е прилежащ към комплекса и го подобрява, т.е. повишава стойността му. Изследвайки технологично и хронологично изкопните работи, вещите лица по втората СЕ не са установили те да липсват, напротив, установили са, че са извършени /131,132,130/. Няма и доказателства, според вещите лица, тези работи да са извършени и заплатени от Община Варна.

Съобразно заключението на вещите лица по втората СТЕ, сумата на заплатените от ищеца разходи, предвидени по проекта в размер на 1772047,46 лв. и общите разходи от 1914410,50 лв., формират разлика, в която се включват следните разходи: стойността на паркинга на стадиона, попадащ извън спортния комплекс: 75805,16 лв. без ДДС /позиции от 161 до 168/; оборудване на съблекалните и довършване на противопожарната кула на стойност 6550,70 лв. /52-58/; врати за футбол, мрежи и бойлери на обща стойност 23981,45 лв. без ДДС /71-78/; почистване на канализацията и услугата с автовишката на стойност 4314,75 лв. без ДДС; услуга с автовишка на стойност 3808,20 лв. без ДДС; изкопи и извозване на земни маси на обща стойност 2945,89 лв. без ДДС /103-106/; изкопи и извозване на земни маси на стойност 2802,80 лв. без ДДС /114,115/.

Съдът намира, че няма основания извършените извън проекта за комплекса работи и оборудването да се изключват от обогатяването, съответно обедняването, които следва да се преценяват по настоящите претенции, доколко всички работи са част от обновяване на комплекса и са приети от Община Варна.

За да бъде уважен предявеният искпо чл. 59 от ЗЗД, за неоснователно обогатяване, заявена от ищеца в качеството му на държател на имота, в който е извършил подобрения и искането е за присъждане на по-малката между двете суми – направените реални разходи за подобренията и увеличената стойност на имота в резултат на извършените подобрения. В тежест на ищеца е доказването на намаляването на неговото имущество, поради направените разходи за подобренията, които твърди, че е извършил;  реалното увеличаване на имуществото на ответника; обогатяването, респективно обедняването да са без правно основание; както обедняването, така и обогатяването са последица от настъпването на едни и същи факти;  липса на друго средство или форма на защита.

По делото липсва спор между страните, а и от събраните доказателства се установява, че собственик на процесните имоти, посочени в исковата молба общо като Спортен комплекс „Локомотив“, е Община Варна. По отношение на индивидуализацията на имота, ответната страна е направила надлежни възражения, които обаче, не могат да бъдат споделени. В хода на производството безспорно се установи, че посоченият спортен комплекс е разположен върху ПИ с идентификатор 10135.3516.162 и върху  ПИ с идентификатор 10135.3516.163, като в ПИ с идентификатор 10135.3516.162 е изграден паркинг до залата за лека атлетика, сектор за хвърляне на чук, диск и тласкане на гюле, районно осветление на паркинга и на сектора, както и осветление по бул. „Сливница".

За посочения период, в който се твърди, че са извършени подобренията по делото липсва спор, че спортният комплекс се е ползвал от ищеца. Качеството му на държател не е било освоевременно оспорено в процеса.

По делото не са налице твърдения за действителен договор между страните, въз основа на който да са извършени всички работи по спортния комплекс. Напротив, искът е предявен именно  като такъв по чл. 59 ЗЗД и твърденията на самия ищец са, че липсва основание за направените от него разходи, с които е обеднял. Договорът, подписан между страните, е нищожен и е послужил като повод за предаване на държането върху имота и извършването на СМР.

Едва с писмената защита на ответника се навеждат твърдения, че ищецът е имал качество на владелец и е реализирал приходи от комплекса. Тези възражения са извън предмета на делото и следва да се обсъждат.

По делото е безспорно установено от всички писмени доказателства и от заключението на вещите лица по втората СТЕ пред ВАпС, че ищецът и въззиваем в процеса чрез Инжстройинженеринг ЕООД е извършил и заплатил СМР и оборудване на стойност 1914410,50 лв. с ДДС, подробно описани в заключението. Вещите лица са дали заключение, че с тази стойност се е увеличила и стойността на имотите към момента на извършване на подобренията.

Следователно ищецът и въззиваем в процеса в качеството си на държател е извършил подобрения в процесния имот, собственост на ответника и въззивник, като в резултат на това собственикът на имота – Община Варна се е обогатил неоснователно в  хипотезата на чл. 59 от ЗЗД с посочената по-горе стойност.

С оглед нередовността на исковата молба, решението на ОС следва да бъде отменено изцяло, като вместо него се постанови ново, с което исковете да се уважат до размер 1914 410,50 лв. с ДДС, от които 1552495,91 лв. обезщетение за подобрения в имот ид.№ 10135.3516.163 и 270948,40 лв. с ДДС обезщетение за подобрения в имот с ид.№ 10135.3516.162. В останалата им част до общо претендираната стойност на подобрения в размер на 2015397,21 лв. исковете следва да се отхвърлят.

По разноските:

Разноските, претендирани от Община Варна, за въззивната инстанция са: 40307,94 лв. държавна такса; 3600 лв. за хонорарите на вещите лица; за първа инстанция – 1240 лв. за хонорари на вещи лица. За двете инстанции по 600 лв. юрисконсултско възнаграждение. От тях, съобразно отхвърлената част от исковете следва да се присъди сумата от 2317,40 лв.

Разноските, претендирани от другата страна, са за въззивната инстанция: 18 лв. за д.т. по частната жалб, 2000 лв. депозит за вещите лица и 38400 лв. за адвокатски хонорар или общо 40418 лв. За първата инстанция разноските са 136156,80 лв., от които 55200 лв. са за адвокатски хонорар. От тях, съобразно с уважената част от исковете следва да се присъди сумата 167746,06 лв.

 Направеното възражение за прекомерност, с оглед на фактическата сложност на спора, следва да се остави без уважение.        

По подадената частна жалба, съдът намира същата за основателна, предвид отмяната на основното решение, като вместо отмененото определение са определени разноски на ищеца и въззиваем в процеса за две инстанции.

Предвид горното , съдът

                                      РЕШИ :

 

ОТМЕНЯ решение № 624/21.04.2017 год. по гр.д. 1543/2016 год. на ОС Варна, с което Община Варна е осъдена да заплати на Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, сумата от 2015397,21 лв., представляващи сумата, с която общината се е обогатила неоснователно, вследствие извършени подобрения от Спортен комплекс „Спартак“ АД в собствения на общината имот: Спортeн комплекс „Локомотив“, находящ се в ПИ с ид.№ 10135.3516.162 и ПИ с ид.№ 10135.3516.163, в кв. 27, бул. „Цар Освободител“, 26-ти микрорайон, в периода 01.09.2011 – 31.10.2012 г., ведно със законната лихвавърху окончателното й плащане, на осн. чл. 59 ЗЗД, ведно с разноски в размер на 118980,32 лв., на осн. чл. 78, ал.1 ЗЗД., както и определение № 1529/28.06.2017 год. по гр. 1553/2016 год. на ВОС, И ВМЕСТО ТЯХ ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА Община Варна ДА ЗАПЛАТИ на Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, следните суми: 1. на осн. чл. 59 ЗЗД, обезщетение за извършени подобрения в чужд имот в размер на 1914 410,50 лв. с ДДС, от които 1552495,91 лв. обезщетение за подобрения в имот ид.№ 10135.3516.163 и 270948,40 лв. с ДДС обезщетение за подобрения в имот с ид.№ 10135.3516.162, описани по вид и стойност в заключението на вещите лица от 05.06.2018 год., намиращо се на л.181 – 210 от настоящото дело и представляващо неразделна част от решението, ведно със законната лихва върху тази сума от завеждане на исковата молба до окончателното й заплащане; 2. както и разноските за двете инстанции в размер на  лв., съобразно умажената част от исковете в размер на 167746,06 лв.

ОТХВЪРЛЯ иска на Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, срещу Община Варна, на осн. чл. 59 ЗЗД, за заплащане на обезщетение за извършени подобрения в чужд имот, за разликата от присъдените 1914 410,50 лв. с ДДС, от които 1552495,91 лв. обезщетение за подобрения в имот ид.№ 10135.3516.163 и 270948,40 лв. с ДДС обезщетение за подобрения в имот с ид.№ 10135.3516.162, описани по вид и стойност в заключението на вещите лица от 05.06.2018 год., намиращо се на л.181 – 210 от настоящото дело и представляващо неразделна част от решението, ведно със законната лихва върху тази сума от завеждане на исковата молба до окончателното й заплащане, до общо претендирания размер на обезщетението в размер на 2015397,21 лв., всички с ДДС.

ОСЪЖДА Спортен комплекс „Спартак“ АД, гр. Варна, ДА ЗАПЛАТИ на Община Варна разноски съобразно отхвърлената част от исковете в размер на 2317,40 лв. за двете инстации.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ :